Smlouva o dílo; prodlení zhotovitele; obohacení objednatele; cena díla, § 544 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

Výše nároku zhotovitele podle ustanovení § 544 odst. 1 obch. zák. na úhradu toho, oč se objednatel obohatil zhotovováním věci, nemůže přesáhnout cenu díla sjednanou ve smlouvě o dílo. 

Sdružení; advokát; správce konkursní podstaty, § 14 zák. č. 85/1996 Sb., § 1 zák. č. 85/1996 Sb., § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb.

Výkon funkce správce konkursní podstaty advokátem nelze považovat za výkon advokacie podle ustanovení § 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění účinném do 31. 12. 2007. 

Dobývací prostor; pravomoc soudu, § 7 zák. č. 99/1963 Sb., § 25 zák. č. 44/1988 Sb., § 27 zák. č. 44/1988 Sb., § 169 odst. 1 písm. e) zák. č. 500/2004 Sb.

K projednání a rozhodnutí sporu o určení práv k dobývacímu prostoru není dána pravomoc soudu v občanském soudním řízení. 

Odstraňování vad; společenství vlastníků jednotek; bytové družstvo; smlouva o dílo; záruka, § 9 odst. 1 zák. č. 72/1994 Sb., § 9a odst. 1 zák. č. 72/1994 Sb.

Společenství vlastníků jednotek může smluvně (vlastním právním úkonem) nabýt a posléze vykonávat právo na bezplatné odstraňování vad společných částí domu, jež se projeví v dohodnuté době. Toto právo lze podřadit pod legislativní zkratku „správa domu“, zavedenou ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., jelikož jeho realizace naplňuje účel činnosti společenství spočívající v zabezpečování oprav společných částí domu. 

Smlouva o zúžení společného jmění manželů; nemovitost; katastr nemovitostí; odkládací podmínka, § 143 zák. č. 40/1964 Sb., § 143a odst. 1 in fine zák. č. 40/1964 Sb., § 36 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.

Smlouva o zúžení společného jmění manželů týkající se nemovité věci evidované v katastru nemovitostí, jež dosud netvoří společné jmění manželů, nemůže být samostatně předmětem řízení o vkladu vlastnického práva, neboť na jejím základě žádný z účastníků vlastnické právo nenabývá (ani nepozbývá). Taková smlouva o zúžení společného jmění manželů proto nabývá účinnosti jejím uzavřením, tedy zpravidla dnem podpisu smluvních stran, pokud si účastníci smlouvy nesjednali tzv. odkládací podmínku, na jejíž splnění je účinnost smlouvy vázána. 

Zvláštní řízení soudní; ustanovení zástupce na žádost, § 30 zák. č. 99/1963 Sb., § 138 zák. č. 99/1963 Sb.

Pro rozhodnutí soudu podle ustanovení § 30 o. s. ř. (§ 138 o. s. ř.) není významné, zda účastník podal žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů v řízení sporném, nesporném, exekučním či jiném řízení upraveném v zákoně o zvláštních řízeních soudních. 

Morální zadostiučinění; finanční zadostiučinění; osobnostní práva, § 13 odst. 1, 2 zák. č. 40/1964 Sb.

Samotná skutečnost, že žalobkyně nežádala o morální satisfakci, nemůže být důvodem pro přiznání nižšího finančního zadostiučinění, je-li zřejmé, že její nárok na přiznání satisfakce v penězích za závažný zásah do jejích osobnostních práv nebyl prima facie zcela nepřiměřený. 

Vrácení daru; majetková podstata; konkurz; insolvenční správce, § 630 zák. č. 40/1964 Sb., § 217 zák. č. 182/2006 Sb., § 246 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb.

Výzva k vrácení daru učiněná po prohlášení konkursu na majetek obdarovaného musí být adresována insolvenčnímu správci. 

Soupis majetkové podstaty; vylučovací žaloba, § 225 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.

Žalobce, který se žalobou podle ustanovení § 225 odst. 1 insolvenčního zákona domáhá vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním, že označený majetek neměl být do soupisu zařazen proto, že je tu jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, je k podání vylučovací žaloby aktivně věcně legitimován jen tehdy, zasahuje-li soupis majetku do jeho právní sféry (jeho právní sféry se týká „jiný důvod, pro který neměl být majetek zahrnut do soupisu“). 

Vedoucí zaměstnanec; pracovní poměr vzniklý jmenováním; odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, § 33 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., § 364 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., čl. I bodu 7. zák. č. 362/2007 Sb.

Počínaje dnem 1. 1. 2008 se pracovní poměr vedoucích zaměstnanců uvedených v ustanovení § 33 odst. 3 zák. práce (ve znění účinném od 1. 1. 2008) považuje za založený jmenováním, i když pracovní poměr vznikl v době do 31. 12. 2007 na základě pracovní smlouvy, popřípadě i když se považuje ve smyslu ustanovení § 364 odst. 3 zák. práce za založený pracovní smlouvou.