Změna smlouvy o dílo; platnost právního úkonu; dodatek, § 37 zák. č. 40/1964 Sb., § 66 odst. 7 zák. č. 513/1991 Sb.

Jen ze skutečnosti, že dodatek ke smlouvě nebyl očíslován, ač si strany číslování dodatků dohodly, nelze dovozovat neplatnost takového dodatku. 

Převedení zaměstnance; nejvyšší přípustná expozice; lékařský posudek, § 37 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., § 82 odst. 2 písm. d) zák. č. 258/2000 Sb., § 41 odst. 1 písm. b) zák. č. 262/2006 Sb.

Podmínkou pro převedení zaměstnance na jinou vhodnou práci pro dosažení nejvyšší přípustné expozice [§ 41 odst. 1 písm. b) zák. práce] není, aby neschopnost k výkonu dosavadní práce byla vyslovena lékařským posudkem. Krajské hygienické stanici nepřísluší rozhodovat o tom, jakou práci může zaměstnanec po dosažení nejvyšší přípustné expozice vykonávat. 

Odvolání; předběžné opatření; insolvence; exekuce; výkon rozhodnutí, § 82 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb.

Není-li překážkou provedení exekuce (výkonu rozhodnutí) zahájení odvolacího řízení o předběžném opatření podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, jímž insolvenční soud umožnil provedení exekuce (výkonu rozhodnutí), nemá na provedení exekuce (výkonu rozhodnutí) zpětně vliv ani takové rozhodnutí odvolacího soudu, v jehož důsledku předběžné opatření zaniklo. 

Hromadný správce; ochranná organizace; kolektivní správce; odpovědnost státu za škodu; ušlý zisk; úřední povolení, § 13 zák. č. 82/1998 Sb. , § 7 zák. č. 237/1995 Sb., § 106 odst. 7 zák. č. 121/2000 Sb., § 100 zák. č. 121/2000 Sb.

1. Jestliže Ministerstvo kultury nevydalo oprávnění ve smyslu § 106 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb. v tam stanovené lhůtě a svým dalším postupem vyvolalo pochybnosti o tom, která práva vykonávaná hromadným správcem podle zákona č. 237/1995 Sb. a v jakém rozsahu mohou být tímto správcem vykonávána i podle zákona č. 121/2000 Sb., nelze bez dalšího uzavřít, že příčinou vzniku ušlého zisku v důsledku nevykonávání daných práv podle zákona č. 121/2000 Sb. je rozhodnutí hromadného správce tato práva nevykonávat. 2. Je-li vydání úředního povolení pro výkon určité činnosti součástí obvyklého běhu věcí, je jeho nevydání v zákonem stanovené lhůtě příčinou ztráty zisku ušlého tím, že poškozený nemohl činnost, pro niž o povolení žádal, realizovat. 

Náhrada škody; prevenční povinnost; sociální služby; domov se zvláštním režimem, § 415 zák. č. 40/1964 Sb., § 420 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 2 odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb., § 88 zák. č. 108/2006 Sb., § 89 zák. č. 108/2006 Sb., § 110 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb.

Ponechání pacienta postiženého dezorientací, poruchami vnímání a ztrátou identity (Alzheimerova choroba ve třetím stupni) bez dozoru v místnosti s okny nezajištěnými proti plnému otevření představuje porušení prevenční povinnosti provozovatele domova se zvláštním režimem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Reorganizace; reorganizační plán; insolvence; pohledávka; věřitelé; nepřednostní pohledávka, § 356 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 352 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 344 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 337 zák. č. 182/2006 Sb.

Po nabytí účinnosti reorganizačního plánu nelze měnit jeho obsah ani důsledky plynoucí ze zařazení věřitelů do jednotlivých skupin. 

Místní příslušnost; zrušení spoluvlastnictví; nemovitost, § 1155 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 88 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb.

Místně příslušným soudem v řízení o odložení zrušení spoluvlastnictví k nemovité věci podle § 1155 odst. 1 o. z. je podle § 88 písm. b) o. s. ř. soud, v jehož obvodu se nemovitá věc nachází. 

Mezinárodní příslušnost soudu; místní příslušnost soudu; listinná akcie; sídlo mimo území členského státu; majetkové právo akcionáře; doručení žaloby, čl. 24 Nařízení (ES) č. 44/2001 , § 37 zák. č. 97/1964 Sb., § 86 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 155 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

Je-li žalovaný akcionářem akciové společnosti se sídlem na území České republiky, má majetek (i) v obvodu soudu, kde má sídlo dotčená společnost, ve smyslu § 86 odst. 2 o. s. ř. bez ohledu na to, zda se v obvodu tohoto soudu nacházejí listinné akcie, s nimiž jsou spojena práva žalovaného jakožto akcionáře ve smyslu § 155 odst. 1 obch. zák. Mezinárodní a místní příslušnost českého soudu může být založena postupem podle článku 24 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, i v řízení proti žalovanému s bydlištěm mimo území některého členského státu Evropské unie. 

Jistota; náklady řízení; cizinci; materiální vzájemnost; nepravá retroaktivita, § 51 odst. 2 písm. b) zák. č. 97/1963 Sb., § 11 zák. č. 91/2012 Sb., § 123 odst. 2 zák. č. 91/2012 Sb.

S účinností od 1. 1. 2014 soud rozhoduje o návrhu žalovaného na složení jistoty na náklady řízení podle § 11 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, a to i v řízeních zahájených před uvedeným datem. Umožňuje-li právo cizího státu uložení povinnosti složit jistotu na náklady řízení zahraničním žalobcům, aniž složení jistoty vylučuje pro případ materiální vzájemnosti [tedy aniž obsahuje ustanovení obdobné § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém], nelze z pouhé skutečnosti, že není známo, zda soudy tohoto státu od státních občanů České republiky či od českých právnických osob složení jistoty požadují, usuzovat na splnění podmínky materiální vzájemnosti podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 91/2012 Sb. 

Nemoc z povolání; náhrada ztráty na výdělku; samostatně výdělečná činnost, § 8 odst. 2 zák. č. 110/2006 Sb., § 371 zák. č. 262/2006 Sb.

Výdělkem zaměstnance, který vykonává podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, po zjištění nemoci z povolání pro účely stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity příslušející tomuto zaměstnanci může být jen výdělek jím skutečně dosahovaný, popřípadě stanovený s přihlédnutím k částkám, které si bez vážných důvodů opomenul vydělat, nikoli však minimální započitatelný příjem z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti stanovený v § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb. pro účely určení životního a existenčního minima, který tento zaměstnanec nedosahuje.