Nemajetková újma; imateriální újma; cestovní smlouva; cestovní kancelář; dovolená, § 852i odst. 1 Obč. Zák.

Cestovní kancelář odpovídá podle § 852i obč. zák. i za imateriální újmu, která u zákazníka nastala porušením závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy. 

Zrušení Fondu dětí a mládeže; vítěz výběrového řízení; podmínky převodu; omezení vlastnického práva; povinnost uzavřít smlouvu; nahrazení projevu vůle, čl. I. odst. 5 písm. d) zák. č. 364/2000 Sb.

Vítěz výběrového řízení vyhlášeného podle článku I bodu 5 písm. d) věty druhé zákona č. 364/2000 Sb., ve znění účinném od 1. 3. 2002 do 11. 12. 2003, má právo na uzavření pouze takové smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem, která svým obsahem odpovídá usnesení Poslanecké sněmovny o tomto převodu, přijatému podle věty první tohoto ustanovení. 

Cenné papíry; rozhodčí doložka; investiční služby, § 54 zák. č. 256/2004 Sb., § 2 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb., § 20 odst. 2 zák. č. 216/1994 Sb., § 129 odst. 2 o. s. ř.

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, nevylučuje, aby se strany dohodly, že jejich majetkový spor z poskytování investičních služeb bude rozhodován rozhodcem (stálým rozhodčím soudem), a to i tehdy, je-li jedna z nich spotřebitelem; podmínky pro jeho určení se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 

Insolvence; exekuce; plnění třetí osobou; povinný; odvolání exekutora; náklady exekuce; zastavení exekuce, § 109 odst. 1 písm. c) IZ., § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř., § 47 odst. 5 zák. č. 120/2001 Sb.

V exekučním řízení prováděném podle exekučního řádu představuje platba povinného, spočívající v zaplacení jistiny, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, poukázaná na účet soudního exekutora po doručení usnesení o nařízení exekuce, tedy v rámci exekuce, vymožené plnění, a není proto důvodem k zastavení exekuce podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř. 

Státní zastupitelství; odpovědnost státu za škodu; adhezní řízení; poškozený; náhrada škody; náhrada nemajetkové újmy, čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., § 16a odst. 4 zákona č. 283/1993 Sb.

Jestliže státní zastupitelství nerozhoduje o právu konkrétní osoby a ani jeho postupem nemůže být do jejího práva zasaženo, nemůže být jeho rozhodnutím či postupem založen odpovědnostní vztah mezi státem a touto osobou ve smyslu čl. 36 odst. 3 Listiny a zákona č. 82/1998 Sb. To platí i za situace, kdy by vzhledem k právní úpravě adhezního řízení mohlo být soudem (v trestním řízení) rozhodnuto o nárocích této osoby jako poškozeného. 

Jednatel; obchodní korporace; zrušení společnosti; likvidace společnosti; opatrovník; přerušení řízení; neplatnost usnesení valné hromady; odvolání jednatele, § 198 z. o. k. , § 165 o. z., § 1 odst. 2 z. ř. s., § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř., § 165 odst. 1 o. z.

Soud může společnosti s ručením omezeným jmenovat opatrovníka podle § 165 odst. 1 o. z., nemá-li společnost žádného jednatele či zanikla-li funkce některému z více jednatelů a zbývající jednatelé nejsou z důvodu zániku funkce některého z nich schopni plnit své funkce, valná hromada nezvolila ve lhůtě podle § 198 odst. 1 z. o. k. nového jednatele a současně nebyl podán návrh na jmenování chybějícího jednatele soudem, popř. takovému návrhu nebylo vyhověno. 

Smlouva o dílo, § 261 Obch. Zák., § 562 Obch. Zák., § 649 Obč. Zák.

Písemná dohoda stran smlouvy o dílo, že jejich závazkový vztah, který nespadá pod vztahy uvedené v § 261 obch. zák., se řídí obchodním zákoníkem, směřuje ke zhoršení právního postavení objednatele, který není podnikatelem, jestliže se strany současně nedohodly, že ke včasnému oznámení vad díla postačí, oznámí-li objednatel vady díla zhotoviteli v záruční době (§ 562 odst. 2 obch., zák., § 649 obč. zák.). Taková dohoda je neplatná, což znamená, že právní vztah stran ze smlouvy o dílo se jako celek řídí občanským zákoníkem (ve znění účinném do 31. 12. 2013). 

Pravděpodobný výdělek; invalidní důchod; náhrada za ztrátu na výdělku, § 447 odst. 3 Obč. Zák.

Výše náhrady žáka nebo studenta za ztrátu na výdělku po ukončení přípravy na budoucí povolání se stanoví rozdílem mezi pravděpodobným výdělkem, kterého by dosahoval, nebýt poškození zdraví, a invalidním důchodem, a to i po dobu, kdy nepobíral invalidní důchod jen proto, že o něj požádal později, než mu nárok vznikl. 

Zvlášť chráněný živočich; náhrada škody, § 8 odst. 2 zák. č. 115/2000 Sb., § 10 odst. 4 zák. č. 115/2000 Sb., § 244 odst. 1 o. s. ř.

Žaloba o náhradu škody podle § 10 odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, je žalobou na plnění ze soukromoprávního vztahu, která se projedná podle části třetí občanského soudního řádu. Příslušný orgán v rámci posouzení žádosti poškozeného podle § 8 odst. 2 zákona č. 115/2000 Sb. nevydává správní rozhodnutí ve formálním ani materiálním smyslu. Žádost poškozeného o poskytnutí náhrady škody u příslušného orgánu má charakter předběžného uplatnění nároku věřitele u dlužníka. 

Odpovědnost advokáta; náhrada škody; nájem bytu; zálohy; řádné vyúčtování; poplatek z prodlení; splatnost; § 24 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., § 697 Obč. Zák.

Dluží-li nájemce bytu pronajímateli splatné zálohy na úhradu za plnění spojená s užíváním bytu, vzniká mu nárok na poplatek z prodlení z těchto dlužných záloh za dobu od jejich splatnosti do doby, kdy byly zaplaceny, popřípadě kdy měl žalobce provést jejich vyúčtování. Zaplacení samotných záloh se pronajímatel po datu, kdy mělo dojít k vyúčtování, již domáhat nemůže, ale do té doby vzniklý nárok na poplatek z prodlení z těchto záloh mu nezaniká.