Předběžné opaření; úpadek, § 100 zák. č. 182/2006 Sb.

Předběžné opatření podle § 100 insolvenčního zákona může insolvenční soud nařídit i po rozhodnutí o úpadku dlužníka. 

Akciová společnost; jmenování chybějících členů; dozorčí rada; představenstvo; svolání valné hromady, § 194 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., § 200 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., § 181 zák. č. 513/1991 Sb.

Akcionář, který může postupem podle § 181 obch. zák. dosáhnout svolání valné hromady, zpravidla nemá právní zájem na jmenování chybějících členů dozorčí rady soudem podle § 194 odst. 2 a § 200 odst. 3 obch. zák. 

Výkon rozhodnutí; srážky ze mzdy; pracovní poměr, § 284 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 276 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2000, § 290 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

Účinky nařízeného výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy trvají i tehdy, jestliže plátce mzdy po dobu trvání pracovního poměru neprováděl srážky ze mzdy ve prospěch pohledávky oprávněného (srážky byly prováděny ve prospěch jiných pohledávek). Skutečnost, že povinný ukončil pracovní poměr, aniž založil nový pracovní poměr mu obdobný, nemá za následek „skončení“ výkonu rozhodnutí. 

Promlčení; spoluvlastnictví; předkupní právo; stát; organizační složka; náhrada škody, § 21 zák. č. 40/1964 Sb., § 106 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 1 zák. č. 219/2000 Sb., § 14 odst. 4 zák. č. 219/2000 Sb.

Počátek subjektivní promlčecí doby k uplatnění nároku státu na náhradu škody (§ 106 odst. 1 obč. zák.) se váže k okamžiku, kdy se o škodě a o škůdci dozvěděla ta organizační složka státu, která při uplatňování jeho práva za něj jeho jménem jedná. 

Škoda na zdraví; ztížení společenského uplatnění, § 444 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

Jsou-li bolesti trvalým následkem poškození zdraví, odškodňují se v rámci náhrady za ztížení společenského uplatnění. 

Náhrada škody; insolvenční návrh; přihlášení pohledávky, § 98 odst. 1, 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 99 zák. č. 182/2006 Sb., § 420 zák. č. 40/1964 Sb.

Věřitel, který (ač tak mohl učinit) v propadné přihlašovací lhůtě nepřihlásil pohledávku za dlužníkem do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka, nemá podle § 98 a § 99 insolvenčního zákona právo na náhradu škody nebo jiné újmy (způsobené nedobytností pohledávky) vůči osobě uvedené v § 98 odst. 2 insolvenčního zákona, která ve smyslu ustanovení § 98 odst. 1 insolvenčního zákona porušila povinnost podat insolvenční návrh na majetek dlužníka. 

Nařízení exekuce; insolvenční řízení; náklady exekuce, § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb.

Rozhodnutí, jímž soudní exekutor určuje náklady exekuce (pro účely jejich vymožení některým ze způsobů určených v exekučním příkazu k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky) (příkaz k úhradě nákladů exekuce), je ve smyslu ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona „prováděním exekuce“ a nikoli jejím „nařízením“. 

Jednání právnických osob; likvidace; zastoupení; plná moc, § 21 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 32 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 68 odst. 5 zák. č. 513/1991 Sb., § 70 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., § 72 zák. č. 513/1991 Sb.

V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle § 21 odst. 2 o. s. ř. , § 70 odst. 3 a § 72 obch. zák. likvidátor; to neplatí, nemá-li společnost likvidátora nebo jde-li o řízení, v němž je zastoupení společnosti likvidátorem vyloučeno (§ 32 odst. 2 o. s. ř.). 

Smlouva o dílo; prodlení zhotovitele; obohacení objednatele; cena díla, § 544 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

Výše nároku zhotovitele podle ustanovení § 544 odst. 1 obch. zák. na úhradu toho, oč se objednatel obohatil zhotovováním věci, nemůže přesáhnout cenu díla sjednanou ve smlouvě o dílo. 

Sdružení; advokát; správce konkursní podstaty, § 14 zák. č. 85/1996 Sb., § 1 zák. č. 85/1996 Sb., § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb.

Výkon funkce správce konkursní podstaty advokátem nelze považovat za výkon advokacie podle ustanovení § 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění účinném do 31. 12. 2007.