Evropský exekuční titul; potvrzení; zastavení řízení, § 353 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky

Potvrzení evropského exekučního titulu ani jeho oprava či zrušení nejsou rozhodnutími, proti nimž by byl přípustný opravný prostředek. 

Nekalá soutěž; duševní vlastnictví; ochranná známka, § 44 odst. 1 Obch. Zák.

Jestliže soutěžitel neopodstatněně oznámí provozovateli komunikačního kanálu na internetu (provozovateli sítě Facebook), že jiný soutěžitel mající profil v síti Facebook porušuje jeho práva z duševního vlastnictví, dopouští se tím nekalosoutěžního jednání. 

Oprávněný z věcného břemene; zánik věcného břemene; věcné břemeno; spoluvlastnictví nemovitosti; náhrada za zrušení věcného břemene, § 151p odst. 3 Obč. Zák., § 1299 odst. 2 o. z., § 151n odst. 1 Obč. Zák., § 1257 odst. 1 o. z.

Stal-li se oprávněný z osobního věcného břemene za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, spoluvlastníkem zatížené nemovitosti, věcné břemeno tím nezaniklo. 

Telekomunikační vedení; věcné břemeno; veřejnoprávní omezení; vlastnické právo; vznik věcného břemene, § 12 odst. 1 zák. č. 110/1964 Sb., § 12 odst. 2 zák. č. 110/1964 Sb., § 12 odst. 3 zák. č. 110/1964 Sb., § 12 odst. 4 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 1 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 2 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 3 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 4 zák. č. 110/1964 Sb.

Jestliže organizace spojů neprojednala s vlastníky nebo uživateli dotčených nemovitostí stavbu telekomunikačního vedení, ani je na ni neupozornila, nemohlo jí platně vzniknout oprávnění takové telekomunikační vedení zřídit ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zák. č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích. 

Výpověď z pracovního poměru; výslech; prokurista; svědek; účastník; statutární orgán, § 126 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126 odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126 odst. 4 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126a o. s. ř. ve znění do 31. 12 2013, § 131 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31. 12 2013, § 131 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31. 12 2013

Nařídí-li soud v řízení, jehož účastníkem je právnická osoba, výslech fyzické osoby, které byla právnickou osobou udělena prokura (prokuristy), o okolnostech týkajících se této právnické osoby, musí být tato fyzická osoba vyslechnuta jako svědek a nikoliv jako účastník řízení. 

Promlčení; dražba; obmeškaný vydražitel; nejvyšší podání, § 336m odst. 2 o. s. ř., § 336n odst. 1 o. s. ř., § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb.

Povinnost dle ustanovení § 336n odst. 1 o. s. ř., ukládaná obmeškalému vydražiteli k zaplacení rozdílu na nejvyšším podání, bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo podání nižší, nepodléhá promlčení. 

Výkon rozhodnutí; vykonávací řízení; dražba; účastenství; příklep; obmeškaný vydražitel, § 336n odst. 1 o. s. ř., § 336m odst. 2 o. s. ř.

Přihlášený věřitel je účastníkem řízení o vypořádání dluhů obmeškalého vydražitele dle ustanovení § 336n odst. 1 o. s. ř. 

Zjištění úpadku; insolvenční řízení; jiná soudní řízení; rozhodčí řízení, § 140a až § 140e IZ, § 141a IZ

I. Ustanovení § 140a insolvenčního zákona (ve znění účinném od 1. 1. 2014) se neuplatní, jestliže v insolvenčním řízení vedeném k 1. 1. 2014 na majetek dlužníka bylo vydáno rozhodnutí o úpadku před 1. lednem 2014. II. Ustanovení § 140a insolvenčního zákona (ve znění účinném od 1. 1. 2014) se uplatní, jestliže v insolvenčním řízení vedeném k 1. 1. 2014 na majetek dlužníka bylo vydáno rozhodnutí o úpadku v době od 1. 1. 2014. III. Ustanovení § 140b až § 140e a § 141a insolvenčního zákona (ve znění účinném od 1. 1. 2014) se uplatní, jestliže v insolvenčním řízení vedeném k 1. 1. 2014 na majetek dlužníka bylo vydáno rozhodnutí o úpadku sice před 1. lednem 2014, ale po uvedeném datu stále trvají účinky rozhodnutí o úpadku. 

Výpověď z pracovního poměru; lékařský posudek; zdravotní stav zaměstnance; dlouhodobá zdravotní nezpůsobilost, § 52 písm. e) zák. č. 262/2006 Sb., § 42 zák. č. 373/2011 Sb., § 44 zák. č. 373/2011 Sb.

Ode dne 1. 4. 2012, kdy nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nestanoví (a neprokazují) autoritativně (závazným a zásadně konečným způsobem), že by posuzovaný zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost, neboť poskytují zaměstnanci, zaměstnavateli i soudům (správním úřadům a jiným orgánům) pouze nezávazné "dobrozdání" o zdravotním stavu zaměstnance z hlediska jeho zdravotní způsobilosti k práci, z něhož soud při svém rozhodování nemůže vycházet ve smyslu § 135 odst. 2 o. s. ř. Při zkoumání, zda byl naplněn výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. e) zák. práce, může soud v řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí vycházet (jen) z lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb (z rozhodnutí příslušného správního orgánu, které lékařský posudek přezkoumává) pouze tehdy, má-li všechny stanovené náležitosti a jestliže za řízení nevznikly žádné 

Převod nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí; výhrada vlastnictví, § 601 obč. zák., § 133 odst. 3 obč. zák.

Převádí-li se na základě smlouvy nemovitá věc, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, dochází dle § 133 odst. 3 obč. zák. k nabytí vlastnictví okamžikem účinnosti smlouvy; zákon neumožňuje, aby strany sjednaly odklad účinků převodu vlastnického práva prostřednictvím výhrady vlastnictví.