Odstoupení od smlouvy; insolvenční řízení; insolvenční správce; konkurs, § 48 odst. 1 obč. zák. § 517 odst. 1 obč. zák., § 344 obch. zák., § 345 odst. 1 obch. zák., § 346 odst. 1 obch. zák., § 253 IZ

Úprava § 253 insolvenčního zákona řeší otázku porušování povinnosti splnit smlouvu (jen) přede dnem a ke dni prohlášení konkursu. I po prohlášení konkursu na majetek dlužníka nemůže insolvenční správce dlužníka odstoupit od smlouvy pro prodlení druhé smluvní strany z doby před prohlášením konkursu jinak, než v režimu § 253 insolvenčního zákona. Úprava § 253 insolvenčního zákona však neřeší otázku, zda a za jakých předpokladů může insolvenční správce odstoupit od smlouvy o vzájemném plnění v důsledku toho, že druhá smluvní strana je v prodlení s plněním povinností podle smlouvy po prohlášení konkursu na majetek dlužníka. V těchto případech se posuzuje důvodnost odstoupení podle hmotného práva,jímž se smlouva řídí. 

Prorogační doložka; místní příslušnost; mezinárodní příslušnost, § 89a o. s. ř., § 2 zák. č. 97/1963 Sb.

Není-li z ujednání o příslušnosti soudu ve věci s cizím prvkem jednoznačně patrno, že strany hodlaly sjednat toliko místní příslušnost určitého soudu, je třeba takové ujednání považovat za dohodu o volbě mezinárodní příslušnosti soudu či soudů určitého státu. 

Oddlužení; zpeněžení majetkové podstaty; vypořádání společného jmění manželů; účastenství insolvenčního správce, § 273 odst. 1 IZ, § 408 odst. 1 IZ

Probíhá-li řízení o vypořádání společného jmění manželů, stává se insolvenční správce účinností usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty účastníkem tohoto řízení místo (insolvenčního) dlužníka. 

Oddlužení; splátkový kalendář; mimořádná splátka; seznam majetku dlužníka, § 412 odst. 1 písm. b) IZ

Skutečnost, že dlužník, který porušil povinnost uvést v seznamu majetku svůj osobní automobil, potřebuje osobní automobil na cesty k lékaři, jej za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nezbavuje povinnosti vydat osobní automobil insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek použít k mimořádné splátce nad rámec splátkového kalendáře (§ 412 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona). 

Věřitelský insolvenční návrh; majetková podstata; zjištění úpadku; neúčinnost právních úkonů, § 111 odst. 3 IZ, § 3 IZ

Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními nastalými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou ve smyslu ustanovení § 111 odst. 3 insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31. prosince 2013) vůči věřitelům dlužníka neúčinné za předpokladu, že byl posléze zjištěn úpadek dlužníka. 

Náležitosti směnky; blankosměnka; neplatnost směnky; označení směnky, § 75 bod 1 zák. č. 191/1950 Sb.

Označení "blankosměnka" (místo označení "směnka") v textu směnečné listiny nemá za následek neplatnost směnky. 

Naturální restituce; výrok soudu; návrh účastníka; přisouzení jiné věci, § 153 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 155 odst. 1 zák č. 99/1963 Sb., § 442 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.

Upravil-li soud ve výroku rozsudku žalobní požadavek na uvedení věci do předešlého stavu tak, že stanovený rozsah prací nepostačuje k obnovení předchozího stavu, rozhodl v rozporu s § 153 o. s. ř. o jiném plnění. 

Nesprávný úřední postup; snížení hodnoty věci; vozidlo; příčinná souvislost, § 13 zák. č. 82/1991 Sb., § 26 zák. č. 82/1991 Sb., § 442 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 2 odst. 1 zák. č. 151/1997 Sb.

Snížení obvyklé ceny vozidla v důsledku plynutí času není v příčinné souvislosti s nepřiměřeně dlouhým řízením o schválení jeho technické způsobilosti. 

Přechod majetku na obce; přechod majetku církví; přechod majetku na stát; restituce; majetkové vyrovnání s církvemi, § 1 odst. 1 zák. č. 172/1991 Sb., § 4 odst. 2 zák. č. 172/1991 Sb., § 29 zák. č. 229/1991 Sb., zák. č. 428/2012 Sb.

Byly-li ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. splněny všechny podmínky přechodu sporných věcí do vlastnictví obcí, došlo k tomuto právnímu následku bez dalšího (ze zákona), přičemž dodatečné zakotvení zákazu dispozic s předmětným majetkem v § 29 zákona č. 229/1991 Sb. (ani uplatnění restitučních nároků dle posléze přijatého zákona č. 428/2012 Sb.) nemohlo retroaktivně způsobit jeho opětovné odnětí a zpětný přechod na stát. 

Insolvenční rejstřík; zveřejnění rozhodnutí; rozhodnutí o úpadku; přihláška pohledávky; veřejná listina, § 421 odst. 2 IZ, § 71 odst. 2 IZ, § 136 odst. 2 písm. d) IZ

Pro posouzení, zda zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku vyvolalo ohledně výzvy k podávání přihlášek věřitelů v propadné přihlašovací lhůtě zákonem předvídané účinky dovolující učinit závěr, že přihláška pohledávky podaná po uplynutí přihlašovací lhůty je opožděná, je určující, zda při zveřejnění rozhodnutí byl dodržen postup předjímaný ustanovením § 421 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 71 odst. 2 insolvenčního zákona.