Odpovědnost státu za škodu; ústavní stížnost; náklady řízení; nezákonné rozhodnutí; Ústavní soud; náklady řízení v řízení před Ústavním soudem, § 31 odst. 1, 2 zák. č. 82/1998 Sb.

Náklady právního zastoupení účastníka v řízení o ústavní stížnosti, kterou se domohl zrušení nezákonného rozhodnutí, nejsou škodou ve smyslu § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), za níž by odpovídal podle téhož zákona stát. 

Odporovatelnost právního úkonu; přiměřené protiplnění (prospěch); regres, § 240 zák. č. 182/2006 Sb., § 42a zák. č. 40/1964 Sb.

Přiměřeným protiplněním ve smyslu § 240 odst. 1 insolvenčního zákona, nebo důvodně předpokládaným přiměřeným prospěchem ve smyslu § 240 odst. 4 písm. d) insolvenčního zákona za zřízení zástavního práva váznoucího na majetku (insolvenčního) dlužníka není možnost regresního nároku (insolvenčního) dlužníka za obligačním dlužníkem v případě, že (insolvenční) dlužník bude povinen splnit svůj závazek ze zástavních smluv. Podmínky odporovatelnosti ve smyslu § 240 insolvenčního zákona se posuzují ke dni vzniku právního úkonu (právního jednání); ke stejnému okamžiku se zjišťuje i to, zda měl dlužník po uzavření odporovaného právního úkonu další dostatečný majetek k uspokojení věřitelů (v jejichž prospěch se insolvenční neúčinnost vyslovuje). 

Složení senátu; účast na projednání a rozhodování ve věci; vyloučený soudce (přísedící), § 221 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb.

Zrušil-li odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně proto, že nebyl dodržen závazný právní názor nebo že v řízení došlo k závažným vadám, a nařídil-li, aby v dalším řízení věc projednal a rozhodl jiný senát (samosoudce), nemohou se v dalším řízení účastnit na projednání a rozhodování věci jen soudci (přísedící), kteří vydali zrušené rozhodnutí. 

Pravomoc soudu; povaha smlouvy; smlouva o prodlouženém pobytu nezaopatřené osoby, § 2 odst. 6 zák. č. 109/2002 Sb. (ve znění účinném do 31. 10. 2012), § 7 zák. č. 99/1963 Sb., § 159 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb.

K projednání a rozhodnutí sporu o nahrazení projevu vůle školského zařízení pro výkon ústavní výchovy uzavřít smlouvu o prodlouženém pobytu nezaopatřené osoby podle § 2 odst. 6 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění účinném do 31. 10. 2012, není dána pravomoc soudu. 

Zahájení insolvenčního řízení; insolvenční rejstřík; odvolání, § 89 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., § 146 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.

Neurčí-li insolvenční soud jinak v usnesení, jímž zamítá insolvenční návrh, zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nejpozději okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. 

Hlasování věřitelů; zdržel se hlasování; schůze věřitelů; způsob oddlužení, § 403 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb.

Věřitelem, který nemá právo odvolání proti usnesení o schválení oddlužení, jelikož nehlasoval o způsobu oddlužení, se rozumí jak věřitel, který nehlasoval („zdržel se hlasování“) tím, že zůstal zcela nečinný (nevyužil možnosti hlasovat mimo schůzi věřitelů a na schůzi věřitelů se nedostavil), tak věřitel, který svou „aktivitu“ navenek projevil jen tím, že se sice dostavil na schůzi věřitelů, ale přesto nehlasoval o způsobu oddlužení (výslovně prohlásil, že se hlasování zdržuje). 

Střet zájmů; neplatnost plné moci; úředně ověřený podpis, § 32 odst. 2, § 28 odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., § 22, § 23 zák. č. 40/1964 Sb.

Nerozhodne-li předseda senátu o tom, že podpisy na plné moci musí být úředně ověřeny, a vznikne-li (následně) spor např. o pravost podpisu účastníka na plné moci, nelze účinky procesních úkonů učiněných na základě plné moci zástupcem účastníka zpochybnit (jen) prostřednictvím výhrady, že konkrétní okolnosti případu vydání rozhodnutí podle ustanovení § 28 odst. 4 o. s. ř. odůvodňovaly. V takovém případě je nezbytné spornou otázku (pravost plné moci) řešit dokazováním. 

Soudní poplatky; osvobození od soudních poplatků; procesní nástupce, § 107 a 107a zák. č. 99/1963 Sb., § 4, 7, 9 a 11 zák. č. 549/1991 Sb.

Podá-li odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně účastník řízení, který je osvobozen od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), není jeho procesní nástupce, který vstoupí do odvolacího řízení podle § 107a o. s. ř. po podání odvolání, povinen platit soudní poplatek za odvolání. Osvobození od soudních poplatků však na procesního nástupce nepřechází. 

Indosovaná směnka; kauzální námitky; spotřebitelská smlouva; zajištění závazku, čl. I § 17 zák. č. 191/1950 Sb.

Zajišťuje-li indosovaná směnka pohledávku remitenta za výstavcem (vlastní) směnky ze spotřebitelské smlouvy, náleží výstavci námitky vůči nabyvateli směnky zakládající se na jeho vztazích k remitentovi bez zřetele k tomu, zda nový majitel při nabývání směnky jednal vědomě na škodu výstavce. 

Pravomoc soudu; nařízení Brusel II bis; právní úkon nezletilého; dědické řízení, čl. 1 odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, čl. 8 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, čl. 12 odst. 3 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003

České soudy mají pravomoc zahájit řízení o schválení právního úkonu učiněného v dědickém řízení za nezletilého, který má obvyklý pobyt v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, výhradně za podmínek čl. 12 odst. 3 nařízení Brusel II bis.