Odpovědnost za škodu; předběžné opatření; banka; peněžní ústav; exekuce; přikázání pohledávky, § 420 zák. č. 40/1964 Sb., § 76e odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 30. června 2010, § 76e odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 30. června 2010, § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 120/2001 Sb.

Porušení povinnosti zdržet se provádění plateb z účtu, jež byla peněžnímu ústavu uložena vykonatelným předběžným opatřením, je porušením jeho právní povinnosti i v případě, že platbu z účtu provedl v rámci nařízené exekuce přikázáním pohledávky z tohoto účtu. 

Pravomoc soudu; pohledávka; sídlo, § 86 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., § 37 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb.

Pro účely aplikace ustanovení § 86 odst. 2 o. s. ř. postačí, je-li existence majetku žalovaného na území České republiky osvědčena. Je-li tímto majetkem pohledávka žalovaného za obchodní společností se sídlem na území České republiky, lze ji považovat za osvědčenou i tehdy, tvrdí-li sám žalovaný, že je věřitelem takové pohledávky, popř. vede-li žalovaný spor o její zaplacení. Současně platí, že pro zmíněný účel je nerozhodné, kde (ve kterém místě) je tato pohledávka splatná a jakým právním řádem se řídí; za místo, kde se takový majetek nachází, se považuje sídlo dlužníka. 

Veřejná obchodní soutěž; aktivní věcná legitimace; naléhavý právní zájem; neplatnost smlouvy, § 281 zák. č. 513/1991 Sb., § 287 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., § 80 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb.

Účastníku obchodní veřejné soutěže podle § 281 a násl. obch. zák. svědčí aktivní věcná legitimace v řízení o určení neplatnosti smlouvy, uzavřené v rámci obchodní veřejné soutěže mezi vyhlašovatelem soutěže a jiným účastníkem (navrhovatelem), a to bez ohledu na to, zda si vyhlašovatel soutěže vyhradil postupem podle § 287 odst. 2 obch. zák. právo odmítnout všechny předložené návrhy. 

Plat; odměna; nenároková složka platu; nároková složka platu; mimořádný nebo zvlášť významný pracovní úkol; platnost právního úkonu; simulovaný právní úkon, § 109 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., § 134 zák. č. 262/2006 Sb., § 18 zák. č. 262/2006 Sb., § 37 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

Odměna za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, která je nenárokovou (fakultativní) složkou platu zaměstnance zaměstnavatele uvedeného v ustanovení § 109 odst. 3 zák. práce, se v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání stává složkou platu nárokovou (obligatorní). Předstírá-li zaměstnavatel uvedený v ustanovení § 109 odst. 3 zák. práce v rozhodnutí o přiznání odměny zaměstnanci podle ustanovení § 134 zák. práce, že mu tuto odměnu přiznává za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, aby tak zastřel skutečný důvod udělení odměny, se kterým pracovněprávní předpisy možnost přiznání odměny zaměstnanci uvedeného zaměstnavatele nespojují, je takové rozhodnutí o přiznání odměny neplatné, a právo zaměstnance na odměnu proto nemůže založit. 

Výmaz právnické osoby; veřejný rejstřík; obchodní rejstřík; zastavení řízení; procesní způsobilostýmaz právnické osoby; veřejný rejstřík; obchodní rejstřík; zastavení řízení; procesní způsobilost, § 107 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 107 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., § 107 odst. 5 zák. č. 99/1963 Sb., § 109 odst. 1 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb., § 173 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 185 zák. č. 89/2012 Sb.

Byla-li právnická osoba vymazána z veřejného rejstříku po zahájení občanského soudního řízení (dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno) a vyšlo-li v průběhu řízení najevo, že u příslušného soudu byl podán návrh na zrušení zápisu o jejím výmazu, soud přeruší řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř. do doby, než bude příslušným soudem o tomto návrhu pravomocně rozhodnuto; závěr, že povaha věci neumožňuje pokračovat v řízení s touto právnickou osobou jako s účastníkem řízení, smí učinit a o zastavení řízení podle ustanovení § 107 odst. 5 o. s. ř. smí rozhodnout pouze tehdy, jestliže příslušný soud návrh na zrušení zápisu o výmazu právnické osoby z veřejného rejstříku pravomocně zamítl. 

Vyklizení; insolvence; příslušnost soudu, § 294 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. , § 159 odst. 1 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb., § 7a písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., § 7, § 9 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

K projednání a rozhodnutí té části žaloby, kterou se insolvenční správce domáhal u insolvenčního soudu vedle určení, že dlužník je vlastníkem nemovité věci (ve smyslu § 7a písm. b/, ve spojení s § 159 odst. 1 písm. g/ insolvenčního zákona), vůči žalovanému též vyklizení této věci, je v prvním stupni věcně příslušný okresní soud; potud nejde o incidenční spor. 

Změna smlouvy o dílo; platnost právního úkonu; dodatek, § 37 zák. č. 40/1964 Sb., § 66 odst. 7 zák. č. 513/1991 Sb.

Jen ze skutečnosti, že dodatek ke smlouvě nebyl očíslován, ač si strany číslování dodatků dohodly, nelze dovozovat neplatnost takového dodatku. 

Převedení zaměstnance; nejvyšší přípustná expozice; lékařský posudek, § 37 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., § 82 odst. 2 písm. d) zák. č. 258/2000 Sb., § 41 odst. 1 písm. b) zák. č. 262/2006 Sb.

Podmínkou pro převedení zaměstnance na jinou vhodnou práci pro dosažení nejvyšší přípustné expozice [§ 41 odst. 1 písm. b) zák. práce] není, aby neschopnost k výkonu dosavadní práce byla vyslovena lékařským posudkem. Krajské hygienické stanici nepřísluší rozhodovat o tom, jakou práci může zaměstnanec po dosažení nejvyšší přípustné expozice vykonávat. 

Odvolání; předběžné opatření; insolvence; exekuce; výkon rozhodnutí, § 82 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb.

Není-li překážkou provedení exekuce (výkonu rozhodnutí) zahájení odvolacího řízení o předběžném opatření podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, jímž insolvenční soud umožnil provedení exekuce (výkonu rozhodnutí), nemá na provedení exekuce (výkonu rozhodnutí) zpětně vliv ani takové rozhodnutí odvolacího soudu, v jehož důsledku předběžné opatření zaniklo. 

Hromadný správce; ochranná organizace; kolektivní správce; odpovědnost státu za škodu; ušlý zisk; úřední povolení, § 13 zák. č. 82/1998 Sb. , § 7 zák. č. 237/1995 Sb., § 106 odst. 7 zák. č. 121/2000 Sb., § 100 zák. č. 121/2000 Sb.

1. Jestliže Ministerstvo kultury nevydalo oprávnění ve smyslu § 106 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb. v tam stanovené lhůtě a svým dalším postupem vyvolalo pochybnosti o tom, která práva vykonávaná hromadným správcem podle zákona č. 237/1995 Sb. a v jakém rozsahu mohou být tímto správcem vykonávána i podle zákona č. 121/2000 Sb., nelze bez dalšího uzavřít, že příčinou vzniku ušlého zisku v důsledku nevykonávání daných práv podle zákona č. 121/2000 Sb. je rozhodnutí hromadného správce tato práva nevykonávat. 2. Je-li vydání úředního povolení pro výkon určité činnosti součástí obvyklého běhu věcí, je jeho nevydání v zákonem stanovené lhůtě příčinou ztráty zisku ušlého tím, že poškozený nemohl činnost, pro niž o povolení žádal, realizovat.