Náhrada škody; prevenční povinnost; sociální služby; domov se zvláštním režimem, § 415 zák. č. 40/1964 Sb., § 420 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 2 odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb., § 88 zák. č. 108/2006 Sb., § 89 zák. č. 108/2006 Sb., § 110 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb.

Ponechání pacienta postiženého dezorientací, poruchami vnímání a ztrátou identity (Alzheimerova choroba ve třetím stupni) bez dozoru v místnosti s okny nezajištěnými proti plnému otevření představuje porušení prevenční povinnosti provozovatele domova se zvláštním režimem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Reorganizace; reorganizační plán; insolvence; pohledávka; věřitelé; nepřednostní pohledávka, § 356 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 352 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 344 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 337 zák. č. 182/2006 Sb.

Po nabytí účinnosti reorganizačního plánu nelze měnit jeho obsah ani důsledky plynoucí ze zařazení věřitelů do jednotlivých skupin. 

Místní příslušnost; zrušení spoluvlastnictví; nemovitost, § 1155 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 88 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb.

Místně příslušným soudem v řízení o odložení zrušení spoluvlastnictví k nemovité věci podle § 1155 odst. 1 o. z. je podle § 88 písm. b) o. s. ř. soud, v jehož obvodu se nemovitá věc nachází. 

Mezinárodní příslušnost soudu; místní příslušnost soudu; listinná akcie; sídlo mimo území členského státu; majetkové právo akcionáře; doručení žaloby, čl. 24 Nařízení (ES) č. 44/2001 , § 37 zák. č. 97/1964 Sb., § 86 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 155 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

Je-li žalovaný akcionářem akciové společnosti se sídlem na území České republiky, má majetek (i) v obvodu soudu, kde má sídlo dotčená společnost, ve smyslu § 86 odst. 2 o. s. ř. bez ohledu na to, zda se v obvodu tohoto soudu nacházejí listinné akcie, s nimiž jsou spojena práva žalovaného jakožto akcionáře ve smyslu § 155 odst. 1 obch. zák. Mezinárodní a místní příslušnost českého soudu může být založena postupem podle článku 24 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, i v řízení proti žalovanému s bydlištěm mimo území některého členského státu Evropské unie. 

Jistota; náklady řízení; cizinci; materiální vzájemnost; nepravá retroaktivita, § 51 odst. 2 písm. b) zák. č. 97/1963 Sb., § 11 zák. č. 91/2012 Sb., § 123 odst. 2 zák. č. 91/2012 Sb.

S účinností od 1. 1. 2014 soud rozhoduje o návrhu žalovaného na složení jistoty na náklady řízení podle § 11 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, a to i v řízeních zahájených před uvedeným datem. Umožňuje-li právo cizího státu uložení povinnosti složit jistotu na náklady řízení zahraničním žalobcům, aniž složení jistoty vylučuje pro případ materiální vzájemnosti [tedy aniž obsahuje ustanovení obdobné § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém], nelze z pouhé skutečnosti, že není známo, zda soudy tohoto státu od státních občanů České republiky či od českých právnických osob složení jistoty požadují, usuzovat na splnění podmínky materiální vzájemnosti podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 91/2012 Sb. 

Nemoc z povolání; náhrada ztráty na výdělku; samostatně výdělečná činnost, § 8 odst. 2 zák. č. 110/2006 Sb., § 371 zák. č. 262/2006 Sb.

Výdělkem zaměstnance, který vykonává podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, po zjištění nemoci z povolání pro účely stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity příslušející tomuto zaměstnanci může být jen výdělek jím skutečně dosahovaný, popřípadě stanovený s přihlédnutím k částkám, které si bez vážných důvodů opomenul vydělat, nikoli však minimální započitatelný příjem z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti stanovený v § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb. pro účely určení životního a existenčního minima, který tento zaměstnanec nedosahuje. 

Předběžné opaření; úpadek, § 100 zák. č. 182/2006 Sb.

Předběžné opatření podle § 100 insolvenčního zákona může insolvenční soud nařídit i po rozhodnutí o úpadku dlužníka. 

Akciová společnost; jmenování chybějících členů; dozorčí rada; představenstvo; svolání valné hromady, § 194 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., § 200 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., § 181 zák. č. 513/1991 Sb.

Akcionář, který může postupem podle § 181 obch. zák. dosáhnout svolání valné hromady, zpravidla nemá právní zájem na jmenování chybějících členů dozorčí rady soudem podle § 194 odst. 2 a § 200 odst. 3 obch. zák. 

Výkon rozhodnutí; srážky ze mzdy; pracovní poměr, § 284 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 276 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2000, § 290 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

Účinky nařízeného výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy trvají i tehdy, jestliže plátce mzdy po dobu trvání pracovního poměru neprováděl srážky ze mzdy ve prospěch pohledávky oprávněného (srážky byly prováděny ve prospěch jiných pohledávek). Skutečnost, že povinný ukončil pracovní poměr, aniž založil nový pracovní poměr mu obdobný, nemá za následek „skončení“ výkonu rozhodnutí. 

Promlčení; spoluvlastnictví; předkupní právo; stát; organizační složka; náhrada škody, § 21 zák. č. 40/1964 Sb., § 106 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 1 zák. č. 219/2000 Sb., § 14 odst. 4 zák. č. 219/2000 Sb.

Počátek subjektivní promlčecí doby k uplatnění nároku státu na náhradu škody (§ 106 odst. 1 obč. zák.) se váže k okamžiku, kdy se o škodě a o škůdci dozvěděla ta organizační složka státu, která při uplatňování jeho práva za něj jeho jménem jedná.