(Bez anotace) Nájem prostoru sloužícího k podnikání (o. z.), Výpověď z nájmu nebytových prostor, § 2314 o. z., § 1763 o. z.

Ustanovení § 2314 o. z. je ustanovením dispozitivním; je-li jeho použití vyloučeno dohodou smluvních stran, lze výpovědní důvod zpochybnit bez časového omezení a lze jej zkoumat jako předběžnou otázku i v jiných sporech (např. ve sporu o dlužné nájemné a vyklizení). Smlouva o nájmu není neplatná jen proto, že stejná věc byla pronajata více smlouvami několika nájemcům. 

Nemajetková újma; odpovědnost státu za škodu; odpovědnost státu za újmu; výkon veřejné moci; pravomoc soudu; trestní řízení; orgán činný v trestním řízení; neoprávněnost zásahu; výkon pravomocí orgánu státu; zásah do osobnostní sféry; ochrana osobnosti; náhrada za zásah do osobnostních práv při výkonu veřejné moci, § 81 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 81 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 82 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 1 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 1 odst. 2 zák. č. 82/1998 Sb., § 6 odst. 2 písm. a) zák. č. 82/1998 Sb., § 13 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 13 odst. 2 zák. č. 82/1998 Sb., § 14 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 31a odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 7 zák. č. 99/1963 Sb.

I v poměrech založených zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, musí být nárok na náhradu tvrzené nemajetkové újmy, která měla být způsobena výkonem veřejné moci, uplatněn proti státu, nikoliv vůči osobě, která vyvolala nepříznivý zásah do osobnostní sféry poškozeného v rámci činnosti sledující plnění služebních či pracovních úkolů při výkonu pravomocí orgánu státu. 

Příslušnost soudu místní; odpovědnost státu za škodu; odpovědnost státu za újmu; trestní řízení; nesprávný výkon veřejné moci; nesprávný úřední postup; organizační složka státu; orgán činný v trestním řízení; Policie České republiky, § 21a odst. 1 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb., § 85 odst. 5 zák. č. 99/1963 Sb., § 105 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 6 odst. 2 písm. a) zák. č. 82/1998 Sb., § 6 odst. 5 zák. č. 82/1998 Sb., § 2 zák. č. 273/2008 Sb., § 95 odst. 1 zák. č. 273/2008 Sb.

Odpovědnost státu za újmu způsobenou činností policejního orgánu coby orgánu činného v trestním řízení se řídí ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, jen tehdy, je-li újma způsobena osobě, která není zamýšleným adresátem výkonu veřejné moci, ani se jinak trestního řízení neúčastní v postavení jeho subjektu, v ostatních případech se odpovědnost státu posuzuje podle zákona č. 82/1998 Sb. 

Pojištění odpovědnosti za škodu; provoz vozidla; regres; objektivní odpovědnost; subjektivní okolnosti na straně pojištěného, § 13 zák. č. 89/2012 Sb., § 10 odst. 2 písm. a) zák. č. 168/1999 Sb., § 10 odst. 2 písm. b) zák. č. 168/1999 Sb.

Při posouzení otázky, zda pojištěný porušil základní povinnost při provozu vozidla na pozemních komunikacích provozováním vozidla, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí [§ 10 odst. 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů] a zda tedy má pojistitel vůči němu právo na regresní postih, je rozhodné, zda pojištěný věděl, či při zachování běžné péče a opatrnosti mohl vědět, že vozidlo těmto požadavkům neodpovídá. 

Podnájem; výpověď z nájmu nebytových prostor; výpověď z nájmu prostor sloužících k podnikání; výpověď z podnájmu; přezkum oprávněnosti výpovědi z nájmu; neplatnost výpovědi z nájmu; užití věci, § 2302 zák. č. 89/2012 Sb., § 2313 zák. č. 89/2012 Sb., § 2314 zák. č. 89/2012 Sb., § 2215 zák. č. 89/2012 Sb., § 2278 zák. č. 89/2012 Sb., § 80 zák. č. 99/1963 Sb., § 3074 odst. 1 věta první před středníkem zák. č. 89/2012 Sb.

Nestanoví-li jinak zákon nebo dohoda účastníků, řídí se podnájem subsidiárně úpravou užití věci, která je obsahu daného podnájmu nejbližší je však třeba vždy vycházet z povahy podnájemního vztahu jako vztahu závislého na nájemním (hlavním) vztahu (co do svého vzniku, obsahu i trvání). Zvláštní úprava přezkumu oprávněnosti výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání (§ 2314 o. z.) se na podnájemní vztah nepoužije. 

Nájem nebytových prostor; výpověď z nájmu nebytových prostor; nájem prostoru sloužícího podnikání; výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání; výpovědní důvod; oprávněnost výpovědi, § 2308 zák. č. 89/2012 Sb., § 2312 zák. č. 89/2012 Sb., § 2314 zák. č. 89/2012 Sb.

Vážný důvod, pro který lze vypovědět nájem prostoru sloužícího podnikání uzavřeného na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době (§ 2312 o. z.), musí být uveden ve výpovědi; není-li tomu tak, nebo nejde-li o vážný důvod, skončí nájem uplynutím šestiměsíční výpovědní doby. Nemá proto význam zabývat se (ne)existencí vážných důvodů v řízení o přezkum oprávněnosti výpovědi podle § 2314 o. z. 

Darování; darovací smlouva; odvolání daru; vrácení daru; nemravné chování obdarovaného; hrubé porušení dobrých mravů; přechodná ustanovení, § 630 zák. č. 40/1964 Sb., § 3028 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb.

Byla-li darovací smlouva uzavřena před 1. 1. 2014, je nutné nárok na vrácení daru vždy poměřovat zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném do 31. 12. 2013, i když k „nemravnému“ chování obdarovaného, pro které dárce žádá vrácení daru, došlo až po 1. 1. 2014. 

Náhrada škody; vědomost o škodě; promlčení; námitka promlčení; subjektivní promlčecí lhůta; pojištění odpovědnosti za škodu; pojistné plnění; promlčení práva na pojistné plnění; garanční fond; pojišťovna, § 619 zák. č. 89/2012 Sb., § 620 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 629 zák. č. 89/2012 Sb., § 635 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 24 odst. 2 písm. b) zák. č. 168/1999 Sb., čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007, čl. 15 písm. h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), č. 864/2007

Vědomost o škodě ve smyslu § 620 o. z. je dána i tehdy, jestliže nositel práva, jehož promlčení je posuzováno, o rozhodných okolnostech vědět měl a mohl (§ 619 o. z.). 

Ochrana osobnosti; postmortální ochrana; zdravotnické zařízení; neplatnost právního úkonu; neplatnost právního jednání, § 39 zákona č. 40/1964 Sb., § 15 zákona č. 40/1964 Sb., § 2 písm. c) zákona č. 256/2001 Sb., § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/ 2001 Sb., § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 256/2001 Sb., § 4 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., § 5 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.

Dohoda zdravotnického zařízení a syna zemřelé o dočasném uložení těla zemřelé ve zdravotnickém zařízení, uzavřená před 1. lednem 2014, není sama o sobě neplatná pro rozpor se zákonem. 

Narovnání; neurčitost; neplatnost, § 1903 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 1904 zák. č. 89/2012 Sb.

Vyjádření spornosti či pochybnosti určitých práv a povinností není nezbytnou náležitosti dohody o narovnání (§ 1903 o. z.); jeho absence proto sama o sobě nezakládá neurčitost či neplatnost dohody o narovnání. Spornost nebo pochybnost práv a povinností jsou kategoriemi subjektivními; podstatné je proto, zda se práva a povinnosti jevily jako sporné stranám závazku. Skutečnost, že se takto nejeví třetí osobě či soudu, je bez právního významu.