Škoda na zdraví; ztížení společenského uplatnění, § 444 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

Jsou-li bolesti trvalým následkem poškození zdraví, odškodňují se v rámci náhrady za ztížení společenského uplatnění. 

Náhrada škody; insolvenční návrh; přihlášení pohledávky, § 98 odst. 1, 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 99 zák. č. 182/2006 Sb., § 420 zák. č. 40/1964 Sb.

Věřitel, který (ač tak mohl učinit) v propadné přihlašovací lhůtě nepřihlásil pohledávku za dlužníkem do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka, nemá podle § 98 a § 99 insolvenčního zákona právo na náhradu škody nebo jiné újmy (způsobené nedobytností pohledávky) vůči osobě uvedené v § 98 odst. 2 insolvenčního zákona, která ve smyslu ustanovení § 98 odst. 1 insolvenčního zákona porušila povinnost podat insolvenční návrh na majetek dlužníka. 

Nařízení exekuce; insolvenční řízení; náklady exekuce, § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb.

Rozhodnutí, jímž soudní exekutor určuje náklady exekuce (pro účely jejich vymožení některým ze způsobů určených v exekučním příkazu k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky) (příkaz k úhradě nákladů exekuce), je ve smyslu ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona „prováděním exekuce“ a nikoli jejím „nařízením“. 

Jednání právnických osob; likvidace; zastoupení; plná moc, § 21 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 32 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 68 odst. 5 zák. č. 513/1991 Sb., § 70 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., § 72 zák. č. 513/1991 Sb.

V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle § 21 odst. 2 o. s. ř. , § 70 odst. 3 a § 72 obch. zák. likvidátor; to neplatí, nemá-li společnost likvidátora nebo jde-li o řízení, v němž je zastoupení společnosti likvidátorem vyloučeno (§ 32 odst. 2 o. s. ř.). 

Smlouva o dílo; prodlení zhotovitele; obohacení objednatele; cena díla, § 544 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

Výše nároku zhotovitele podle ustanovení § 544 odst. 1 obch. zák. na úhradu toho, oč se objednatel obohatil zhotovováním věci, nemůže přesáhnout cenu díla sjednanou ve smlouvě o dílo. 

Sdružení; advokát; správce konkursní podstaty, § 14 zák. č. 85/1996 Sb., § 1 zák. č. 85/1996 Sb., § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb.

Výkon funkce správce konkursní podstaty advokátem nelze považovat za výkon advokacie podle ustanovení § 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění účinném do 31. 12. 2007. 

Dobývací prostor; pravomoc soudu, § 7 zák. č. 99/1963 Sb., § 25 zák. č. 44/1988 Sb., § 27 zák. č. 44/1988 Sb., § 169 odst. 1 písm. e) zák. č. 500/2004 Sb.

K projednání a rozhodnutí sporu o určení práv k dobývacímu prostoru není dána pravomoc soudu v občanském soudním řízení. 

Odstraňování vad; společenství vlastníků jednotek; bytové družstvo; smlouva o dílo; záruka, § 9 odst. 1 zák. č. 72/1994 Sb., § 9a odst. 1 zák. č. 72/1994 Sb.

Společenství vlastníků jednotek může smluvně (vlastním právním úkonem) nabýt a posléze vykonávat právo na bezplatné odstraňování vad společných částí domu, jež se projeví v dohodnuté době. Toto právo lze podřadit pod legislativní zkratku „správa domu“, zavedenou ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., jelikož jeho realizace naplňuje účel činnosti společenství spočívající v zabezpečování oprav společných částí domu. 

Smlouva o zúžení společného jmění manželů; nemovitost; katastr nemovitostí; odkládací podmínka, § 143 zák. č. 40/1964 Sb., § 143a odst. 1 in fine zák. č. 40/1964 Sb., § 36 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.

Smlouva o zúžení společného jmění manželů týkající se nemovité věci evidované v katastru nemovitostí, jež dosud netvoří společné jmění manželů, nemůže být samostatně předmětem řízení o vkladu vlastnického práva, neboť na jejím základě žádný z účastníků vlastnické právo nenabývá (ani nepozbývá). Taková smlouva o zúžení společného jmění manželů proto nabývá účinnosti jejím uzavřením, tedy zpravidla dnem podpisu smluvních stran, pokud si účastníci smlouvy nesjednali tzv. odkládací podmínku, na jejíž splnění je účinnost smlouvy vázána. 

Zvláštní řízení soudní; ustanovení zástupce na žádost, § 30 zák. č. 99/1963 Sb., § 138 zák. č. 99/1963 Sb.

Pro rozhodnutí soudu podle ustanovení § 30 o. s. ř. (§ 138 o. s. ř.) není významné, zda účastník podal žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů v řízení sporném, nesporném, exekučním či jiném řízení upraveném v zákoně o zvláštních řízeních soudních.