Morální zadostiučinění; finanční zadostiučinění; osobnostní práva, § 13 odst. 1, 2 zák. č. 40/1964 Sb.

Samotná skutečnost, že žalobkyně nežádala o morální satisfakci, nemůže být důvodem pro přiznání nižšího finančního zadostiučinění, je-li zřejmé, že její nárok na přiznání satisfakce v penězích za závažný zásah do jejích osobnostních práv nebyl prima facie zcela nepřiměřený. 

Vrácení daru; majetková podstata; konkurz; insolvenční správce, § 630 zák. č. 40/1964 Sb., § 217 zák. č. 182/2006 Sb., § 246 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb.

Výzva k vrácení daru učiněná po prohlášení konkursu na majetek obdarovaného musí být adresována insolvenčnímu správci. 

Soupis majetkové podstaty; vylučovací žaloba, § 225 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.

Žalobce, který se žalobou podle ustanovení § 225 odst. 1 insolvenčního zákona domáhá vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním, že označený majetek neměl být do soupisu zařazen proto, že je tu jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, je k podání vylučovací žaloby aktivně věcně legitimován jen tehdy, zasahuje-li soupis majetku do jeho právní sféry (jeho právní sféry se týká „jiný důvod, pro který neměl být majetek zahrnut do soupisu“). 

Vedoucí zaměstnanec; pracovní poměr vzniklý jmenováním; odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, § 33 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., § 364 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., čl. I bodu 7. zák. č. 362/2007 Sb.

Počínaje dnem 1. 1. 2008 se pracovní poměr vedoucích zaměstnanců uvedených v ustanovení § 33 odst. 3 zák. práce (ve znění účinném od 1. 1. 2008) považuje za založený jmenováním, i když pracovní poměr vznikl v době do 31. 12. 2007 na základě pracovní smlouvy, popřípadě i když se považuje ve smyslu ustanovení § 364 odst. 3 zák. práce za založený pracovní smlouvou. 

Perfekce právního úkonu; výpověď; zaměstnanec; dočasná pracovní neschopnost, § 52 písm. h) zák. č. 262/2006 Sb., § 57 zák. č. 262/2006 Sb., § 301a zák. č. 262/2006 Sb.

Výpověď z pracovního poměru podanou zaměstnavatelem podle ustanovení § 52 písm. h) zák. práce je třeba ve lhůtách uvedených v ustanovení § 57 zák. práce nejen učinit, ale i zaměstnanci řádně doručit. 

Letecká přeprava; Montrealská úmluva, vznik škody, čl. 18 Sdělení č. 123/2003 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva)

Článek 18 odst. 4 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě se aplikuje pouze tehdy, nelze-li prokázat, ve které fázi přepravy škoda vznikla. 

Odpovědnost státu za škodu; ústavní stížnost; náklady řízení; nezákonné rozhodnutí; Ústavní soud; náklady řízení v řízení před Ústavním soudem, § 31 odst. 1, 2 zák. č. 82/1998 Sb.

Náklady právního zastoupení účastníka v řízení o ústavní stížnosti, kterou se domohl zrušení nezákonného rozhodnutí, nejsou škodou ve smyslu § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), za níž by odpovídal podle téhož zákona stát. 

Odporovatelnost právního úkonu; přiměřené protiplnění (prospěch); regres, § 240 zák. č. 182/2006 Sb., § 42a zák. č. 40/1964 Sb.

Přiměřeným protiplněním ve smyslu § 240 odst. 1 insolvenčního zákona, nebo důvodně předpokládaným přiměřeným prospěchem ve smyslu § 240 odst. 4 písm. d) insolvenčního zákona za zřízení zástavního práva váznoucího na majetku (insolvenčního) dlužníka není možnost regresního nároku (insolvenčního) dlužníka za obligačním dlužníkem v případě, že (insolvenční) dlužník bude povinen splnit svůj závazek ze zástavních smluv. Podmínky odporovatelnosti ve smyslu § 240 insolvenčního zákona se posuzují ke dni vzniku právního úkonu (právního jednání); ke stejnému okamžiku se zjišťuje i to, zda měl dlužník po uzavření odporovaného právního úkonu další dostatečný majetek k uspokojení věřitelů (v jejichž prospěch se insolvenční neúčinnost vyslovuje). 

Složení senátu; účast na projednání a rozhodování ve věci; vyloučený soudce (přísedící), § 221 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb.

Zrušil-li odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně proto, že nebyl dodržen závazný právní názor nebo že v řízení došlo k závažným vadám, a nařídil-li, aby v dalším řízení věc projednal a rozhodl jiný senát (samosoudce), nemohou se v dalším řízení účastnit na projednání a rozhodování věci jen soudci (přísedící), kteří vydali zrušené rozhodnutí. 

Pravomoc soudu; povaha smlouvy; smlouva o prodlouženém pobytu nezaopatřené osoby, § 2 odst. 6 zák. č. 109/2002 Sb. (ve znění účinném do 31. 10. 2012), § 7 zák. č. 99/1963 Sb., § 159 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb.

K projednání a rozhodnutí sporu o nahrazení projevu vůle školského zařízení pro výkon ústavní výchovy uzavřít smlouvu o prodlouženém pobytu nezaopatřené osoby podle § 2 odst. 6 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění účinném do 31. 10. 2012, není dána pravomoc soudu.