Statutární orgán; náhrada škody; péče řádného hospodáře; smlouva korporace se členem jejího orgánu, § 379 zák. č. 513/1991 Sb., § 194 odst. 5 zák č. 513/1991 Sb.

Požadavek předvídatelnosti vzniku škody podle § 379 obch. zák. se uplatní i v případě, kdy je odpovědnost za škodu založena porušením povinnosti jednatele jednat s péčí řádného hospodáře ve smyslu § 135 odst. 2 a § 194 odst. 5 obch. zák. Okamžikem, ke kterému je vztaženo posuzování předvídatelnosti vzniku škody, je okamžik vzniku konkrétní povinnosti, kterou jednatel porušil. 

Incidenční spor; zpeněžení zajištění; exekuce; zajištěný věřitel, § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb., § 166 zák. č. 182/2006 Sb., § 298 zák. č. 182/2006 Sb., § 299 zák. č. 182/2006 Sb., § 337h odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

I. Je-li zahájeno insolvenční řízení vůči dlužníku v době, kdy již bylo v exekučním řízení pravomocně rozhodnuto o udělení příklepu, nelze pokračovat v provádění exekuce (§ 109 odst. 1 písm. c/ insolvenčního zákona). Bude-li v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku dlužníka, je povinností soudního exekutora rozhodnout o vydání rozdělované podstaty insolvenčnímu správci. 

Promlčení; kolizní opatrovník; zákonný zástupce, § 113 zák. č. 40/1964 Sb., § 27 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 37 zák. č. 94/1963 Sb.

Pozůstalý rodič je pro potenciální střet svých zájmů se zájmy nezletilých dětí vyloučen ze zastupování při uplatňování nároků dětí na náhradu nákladů na výživu po smrti druhého rodiče a do doby, než je nezletilým dětem ustanoven kolizní opatrovník, nepočíná běh promlčecí doby k uplatnění těchto nároků. 

Průmyslový vzor; Úřad průmyslového vlastnictví; ochrana před zneužitím, § 19 odst. 1 zák. č. 207/2000 Sb., § 25 odst. 1 zák. č. 207/2000 Sb.

V řízení o žalobě na ochranu průmyslového vzoru soud neposuzuje zápisnou způsobilost (zejména novost a individuální povahu) průmyslového vzoru, a to ani za situace, kdy tuto otázku již zkoumal Úřad průmyslového vlastnictví z jiného než žalovaným namítaného důvodu nezpůsobilosti registrace; ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) tím není dotčeno. 

Směnka na řad; převod směnky na řad, § 3028 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 1103 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Čl. I. § 11 zák. č. 191/1950 Sb.

Převod vlastnického práva ke směnce na řad se od 1. 1. 2014 řídí (mimo jiné) zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem; skutečnost, že směnka byla vystavena před tímto datem, není významná. 

Zrušení spoluvlastnictví; nevhodnost doby; újma spoluvlastníka, § 1140 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 8 zák. č. 89/2012 Sb.

Pro posouzení doby nevhodné ke zrušení spoluvlastnictví ve smyslu § 1140 odst. 2 o z. jsou rozhodné přechodné objektivní poměry týkající se společné věci, nikoliv osobní poměry spoluvlastníka (spoluvlastníků); pro posouzení, zda by některému spoluvlastníku (spoluvlastníkům) vznikla újma, jsou podstatné subjektivní okolnosti přechodné povahy. Úprava obsažená v § 1140 odst. 2 o. z. nevylučuje výjimečné zamítnutí žaloby na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví z důvodu zjevného zneužití práva ve smyslu § 8 o. z. 

Jmenování opatrovníka soudem; opatrovnictví právnické osoby; trestní stíhání jednatele, § 165 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 437 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 487 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 54 zák. č. 90/2012 Sb.

Jmenování opatrovníka dle § 165 odst. 2 o. z. představuje zásah soudu do vnitřních poměrů právnické osoby, který je krajním řešením (ultima ratio), k němuž je na místě přikročit až tehdy, není-li možné důsledky rozporu mezi zájmy člena statutárního orgánu a právnické osoby překlenout jinak. Má-li právnická osoba jiného člena orgánu, který je oprávněn za ni jednat (člena statutárního orgánu či likvidátora), nebo byl-li právnické osobě jmenován opatrovník (který je oprávněn za ni jednat) z jiného důvodu, nelze jmenovat opatrovníka podle § 165 odst. 2 o. z. 

Účinnost podání; datové schránky; doručování, § 1 odst. 1 písm. a) zák. č. 300/2008 Sb., § 17 odst. 3 zák. č. 300/2008 Sb., § 18 odst. 1, 2 zák. č. 300/2008 Sb., § 222 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

Podání účastníka učiněné vůči soudu v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky je doručeno okamžikem, kdy bylo podání dodáno do datové schránky soudu. 

Určovací žaloba; blanketový souhlas; osvojení, § 68a zák. č. 94/1963 Sb., § 180a zák. č. 99/1963 Sb., § 181 odst. 1 a 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 80 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb.

Neplatnosti souhlasu k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům, uděleného podle ustanovení § 68a zákona o rodině, se lze dovolat jen určovací žalobou podle ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř. (ve znění účinném do 31. 12. 2013). Účastníky řízení o určení neplatnosti souhlasu k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům musí být všichni, jichž se tento právní úkon týká; žalovaným je v takovém řízení nezletilé dítě, k jehož osvojení byl dán souhlas, zastoupené v řízení opatrovníkem ustanoveným soudem. 

Konkurs; rozvrh; výtěžek zpeněžení majetkové podstaty; konečná zpráva, § 305 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 306 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 302 odst. 1, 2 zák. č. 182/2006 Sb.

K vydání rozhodnutí o pořadí úhrady nebo o poměrné úhradě pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených podle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud přistoupit až po schválení konečné zprávy.