Určení otcovství; osobnost člověka (o. z.); popření otcovství; právní domněnka; rozvod manželství; způsobilost procesní; nasciturus; předčasnost návrhu, § 777 zákona č. 89/2012 Sb., § 793 zákona č. 89/2012 Sb., § 416 zákona č. 292/2013 Sb., § 7 odst. 1 zákona č. 104/1991 Sb.

1. Postupem podle ustanovení § 777 o. z. nelze určit otcovství k dosud nenarozenému dítěti. 2. Návrh na určení otcovství k nenarozenému dítěti podle ustanovení § 777 o. t. soud zamítne. 

Rozvázání pracovního poměru; výpověď; výpovědní důvod; absolutní neplatnost; nedostatek formy; vlastnoruční podpis; mechanické prostředky, § 1a odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., § 4 zákona č. 262/2006 Sb., § 20 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., § 40 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., § 50 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.

Nahrazení vlastnoručního podpisu zaměstnavatele na výpovědi z pracovního poměru mechanickými prostředky není přípustné. 

Účastníci řízení; doručování; řádné doručení; doručenka; soudní písemnost; odmítnutí zásilky; jazyk písemnosti; právo na tlumočníka, § 18 zákona č. 99/1963 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007, o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech Evropské unie, se vztahuje i na doručování soudních písemností účastníku se sídlem ve Slovenské republice. Účastník musí být poučen ve smyslu čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení o možnosti odmítnutí zásilky. 

Rozhodčí řízení; rozhodčí doložka; formální platnost; náležitosti smlouvy; elektronická komunikace; pravomoc soudu, § 106 zákona č. 99/1963 Sb., § 3 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., čl. I. odst. 2 písm. a) Evropské úmluvy o mezinárodní obchodní arbitráži

29. 4. 2021 Mezi osobami z různých států může být ve smyslu čl. II Newyorské úmluvy uzavřena platně rozhodčí smlouva výměnou e-mailů, které neobsahují kvalifikovaný elektronický podpis. (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2019, sp. zn. 23 Cdo 3439/2018 

Neplatnost právního úkonu; rozhodčí řízení; rozhodčí doložka; majetkové spory; smlouva o půjčce; právní nástupnictví, § 39 zákona č. 40/1964 Sb., § 41 zákona č. 40/1964 Sb., § 7 zákona č. 216/1994 Sb.

Týká-li se důvod neplatnosti toliko části rozhodčí doložky, již lze oddělit od zbytku rozhodčí doložky, je neplatná pouze (důvodem neplatnosti dotčená) část rozhodčí doložky. 

Kupní smlouva; předčasné plnění; podstatné porušení smlouvy; nepodstatné porušení smlouvy; bezvadné plnění; odstranění vady; odstoupení od smlouvy; vzájemná žaloba, § 2101 zákona č. 89/2012 Sb., § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., § 2107 zákona č. 89/2012 Sb.

Dodá-li prodávající kupujícímu předmět koupě dříve, než byl povinen, nemůže kupující v období mezi okamžikem poskytnutí předčasného plnění a původně sjednané doby určené pro odevzdání věci postupovat podle § 2106 o. z. 

Zmírnění křivd (restituce); církev (náboženská společnost); funkční souvislost; naturální restituce; vydání nemovitosti, § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2012 Sb., § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb.

Podmínky naturální restituce ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb. naplňují jen nemovité věci, jež v rozhodném období bezprostředně sloužily některému z účelů taxativně vyjmenovaných v tomto ustanovení; nepostačuje, byly-li v rozhodném období zatíženy patronátním právem, jemuž odpovídala povinnost jejich vlastníka podporovat ze zisku vygenerovaného jejich užitím duchovní a pastorační činnost církve (vydržování kostelů). 

Společné jmění manželů; vypořádání vzájemných majetkových poměrů; majetkový režim; sporný rozvod; nesporný rozvod; platnost a účinnost smlouvy, § 739 zákona č. 89/2012 Sb., § 757 zákona č. 89/2012 Sb.

Jestliže manželé uzavřou dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů výslovně pro účely řízení o rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu manželství ve smyslu § 757 o. z. a k rozvodu manželství tímto způsobem nedojde, dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů nenabývá účinnosti; mezi manžely platí majetkový režim, jako by daná dohoda nebyla uzavřena. 

Insolvenční řízení; insolvenční správce; přerušení řízení; incidenční spory; směnka; směnečný platební rozkaz; zajištění pohledávky; přihláška pohledávky; popření pohledávky; postoupení pohledávky; započtení, § 110 zákona č. 99/1963 Sb., § 7 zákona č. 182/2006 Sb., § 199 zákona č. 182/2006 Sb.

Incidenční řízení o žalobě na určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky v insolvenčním řízení zpravidla nelze přerušit podle ustanovení § 110 o. s. ř. 

Neplatnost právního úkonu; způsobilost k právním úkonům; svéprávnost; neschopnost jednat; dobrá víra; duševní porucha; družstvo; vydržení; vady řízení; nepřiměřený zásah; práva třetích osob, § 38 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2013, § 130 zákona č. 40/1964 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2013, § 134 zákona č. 40/1964 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2013

Při posuzování, zda je určitý právní úkon učiněný osobou s duševní poruchou neplatný, je nutné vzít v úvahu všechny okolnosti případu tak, aby se případný závěr o neplatnosti právního úkonu nedostal do rozporu s účelem ustanovení § 38 odst. 2 obč. zák. (tj. aby nevedl k poškození osoby s duševní poruchou, jejíž ochraně má uvedené ustanovení sloužit), a současně aby nevedl k nepřiměřenému zásahu do práv třetích osob nabytých v dobré víře.