Postoupení pohledávky; odporovatelnost; odpůrčí žaloba; neúčinný právní úkon; narovnání; splnění; insolvenční řízení; náhrada; rovnocenná náhrada, § 585 zák. č. 40/1964 Sb., § 559 zák. č. 40/1964 Sb., § 236 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 237 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 239 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb.

Je-li majetkem, který v důsledku neúčinné smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dlužníkem coby postupitelem ušel z majetkové podstaty dlužníka, postoupená pohledávka, která před právní mocí rozhodnutí, jímž soud vyhověl odpůrčí žalobě, zanikla dohodou o narovnání uzavřenou mezi dlužníkovým dlužníkem a postupníkem, nebo tím, že ji dlužníkův dlužník splnil (uhradil) postupníku, je osoba, v jejíž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo osoba, která z něho měla prospěch, povinna poskytnout za takovou pohledávku do majetkové podstaty rovnocennou náhradu (§ 236 odst. 2 insolvenčního zákona). Rovnocennou náhradou za postoupenou pohledávku přitom není nominální výše této pohledávky, nýbrž její obvyklá (tržní) hodnota v době účinnosti postoupení. 

Insolvenční řízení; uplatňování pohledávky; přihláška pohledávky; nezajištěná pohledávka; odporovatelnost; neúčinný právní úkon; žaloba vylučovací (excindační); vykonatelnost rozhodnutí, § 42a zák. č. 40/1964 Sb., § 2 písm. g) zák. č. 182/2006 Sb.ve znění od 1. 1. 2014 do 3. 1. 2019, § 5 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., § 109 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 109 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 140a zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 140b zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 140c zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 141a zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 165 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 173 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 175 zák. č. 182/2006 Sb., § 225 odst. 6 zák. č. 182/2006 Sb., § 243 zák. č. 182/2006 Sb., § 41 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb.

Jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení na majetek osoby, v jejíž prospěch učinil dlužník neúčinný právní úkon dle § 42a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. prosince 2013, nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch, může věřitel, který byl úspěšný s odpůrčí žalobou, své nároky vůči takové osobě (insolvenčnímu dlužníku) uplatnit v insolvenčním řízení pouze přihláškou pohledávky. Jde o nezajištěnou pohledávku, jejíž výše odpovídá peněžité náhradě za majetek ušlý z majetku (obligačního) dlužníka. 

Odklad právní moci; odklad vykonatelnosti; odporovatelnost; odpůrčí žaloba; výkon rozhodnutí; exekuce; újma; závažná újma, § 243 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb., § 243 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb., § 235 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 239 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb.

Podle ustanovení § 243 písm. b/ o. s. ř. nebrání odložení právní moci výroku, jímž insolvenční soud na základě odpůrčí žaloby podané insolvenčním správcem určil, že označené právní jednání dlužníka je neúčinné, skutečnost, že neúčinnost právního jednání byla vyslovena ve prospěch věřitelů (insolvenčního) dlužníka, kteří nejsou účastníky sporu. Závažnost újmy, která ve smyslu ustanovení § 243 písm. a/ o. s. ř. dovolateli hrozí (na jeho právech) neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí [dovoláním napadeného (výroku) rozhodnutí], se poměřuje možným dopadem vlastního výkonu rozhodnutí (exekuce) do poměrů povinného (dovolatele). Je-li vykonáváno 

Smír; narovnání; zánik závazku; změna závazku; uznání dluhu; vzdání se nároku; osvobození od placení zbytku dluhů; zastavení exekuce, § 516 zák. č. 40/1964 Sb., § 585 zák. č. 40/1964 Sb., § 414 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 416 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 268 odst. 1 písm. h) zák. č. 99/1963 Sb.

Má-li účastníky sporu uzavřený smír (jen) povahu dohody o částečném vzdání se nároku věřitelem a částečném uznání dluhu dlužníkem, pak pohledávka vzešlá z takového smíru není vyloučena z účinků osvobození od placení zbytku dluhů přiznaného dlužníku rozhodnutím insolvenčního soudu dle § 414 insolvenčního zákona jen proto, že k uzavření smíru a k jeho schválení soudem došlo až po uplynutí propadné lhůty určené věřiteli k přihlášení pohledávky, jež byla předmětem smíru, do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka. 

Společenství vlastníků jednotek; veřejný rejstřík (zápis/výmaz); statutární orgán; neplatnost rozhodnutí statutárního orgánu; výbor; oprávněný zájem; důležitý důvod, § 98 zák. č. 304/2013 Sb., § 101 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb., § 86 písm. e) zák. č. 304/2013 Sb., § 90 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb., § 258 zák. č. 89/2012 Sb., § 259 zák. č. 89/2012 Sb., § 1205 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 1221 zák. č. 89/2012 Sb.

Platnost rozhodnutí výboru jakožto statutárního orgánu společenství vlastníků (§ 1205 odst. 1 věta druhá o. z.), popř. dalších (stanovami zřízených) orgánů společenství vlastníků (§ 1205 odst. 1 věta třetí o. z.), lze posuzovat toliko v řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti tohoto rozhodnutí, podaném vlastníkem jednotky, popř. (výjimečně) jinou osobou mající na požadovaném určení zájem hodný právní ochrany, v souladu s § 258 a násl. o. z. Oprávněná osoba se může domáhat vyslovení neplatnosti rozhodnutí volených orgánů společenství vlastníků (postupem podle § 1221 a § 258 až 260 o. z.) pouze v případech, kdy je pro to důležitý důvod. 

Nájem; pacht; pachtýř; propachtovatel; nájemní smlouva; pachtovní smlouva; nájem pozemku; výpověď z nájmu; účel smlouvy; veřejné parkoviště; podnikání; nájem prostoru sloužícího k podnikání; smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání; přechodná ustanovení, § 3074 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2202 zák. č. 89/2012 Sb., § 2302 zák. č. 89/2012 Sb., § 2310 zák. č. 89/2012 Sb., § 2312 zák. č. 89/2012 Sb., § 2332 zák. č. 89/2012 Sb., § 663 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., § 667 zák. č. 40/1964 Sb.

Smlouva o nájmu uzavřená do 31. 12. 2013, která by byla podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pachtovní smlouvou, se podle § 3074 odst. 1 o. z. řídí i po 1. 1. 2014 právní úpravou účinnou do 31. 12. 2013. Je-li za úplatu přenechána věc nejen k dočasnému užívání, ale i požívání, jde o pacht, je-li věc přenechána jen k užívání, jde o nájem; základním rozlišovacím kritériem je hospodářská funkce smlouvy. Smlouva o nájmu pozemku, která byla uzavřena do 31. 12. 2013 za účelem provozování veřejného parkoviště v rámci podnikatelské činnosti nájemce, se po 1. 1. 2014 posuzuje jako smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (§ 2302 a násl. o. z.). 

Náhrada nemajetkové újmy; moderační právo soudu; moderace náhrady škody soudem; spolu způsobení si újmy poškozeným; spoluúčast poškozeného na škodě, § 2918 zák. č. 89/2012 Sb., § 2953 zák. č. 89/2012 Sb., § 2958 zák. č. 89/2012 Sb.

Úprava spoluúčasti poškozeného na vzniklé škodě vychází z toho, že škoda nemusí být pouze výsledkem jednání škůdce, nýbrž může být vyvolána i samotným poškozeným; v takovém případě poškozený poměrně nebo zcela nese škodu vzniklou okolnostmi na jeho straně. Moderační (zmírňovací) právo umožňuje soudu určit výši náhrady škody nižší částkou, než je její skutečný rozsah tak, aby přiznaná náhrada škody vyjadřovala to, co v konkrétním případě lze po škůdci spravedlivě požadovat. Moderace se v případě náhrady (odčinění) nemajetkové újmy může uplatnit jen velmi omezeně. 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu; úmrtí osoby blízké; vražda, § 375 odst. 1 písm. d) zák. č. 262/2006 Sb., § 13 zák. č. 40/1964 Sb., § 2959 zák. č. 89/2012 Sb., § 378 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2012

Odškodnění pozůstalých po zaměstnanci zemřelém v důsledku pracovního úrazu, k němuž došlo po 1. 1. 2012, se posuzuje podle § 378 odst. 1 zák. práce, aniž by bylo možno nárok pozůstalých na náhradu mimořádné nemajetkové újmy nad částku 240.000 Kč hodnotit podle § 13 odst. 2 a 3 obč. zák. (resp. od 1. 1. 2014 podle § 2959 o. z.). 

Náhrada újmy; invalidní důchod; ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti; výše náhrady, § 3036 zák. č. 89/2012 Sb., § 4 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2012, § 619 zák. č. 89/2012 Sb., § 620 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 629 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 389 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 30. 9. 2015, § 371 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 30. 9. 2015, § 271t zák. č. 262/2006 Sb. ve znění od 1. 10. 2015, § 271b zák. č. 262/2006 Sb. ve znění od 1. 10. 2015

Promlčení práv na jednotlivá plnění vyplývajících z nároku zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu a vzniklých v době po 31. 12. 2013 se řídí ustanoveními § 609-653 o. z., i když k pracovnímu úrazu zaměstnance a vzniku práva na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti došlo před 1. 1. 2014. Zaměstnanci, kterému byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a který po pracovním úrazu nevykonává pracovní činnost, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity) ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a invalidním důchodem pobíraným z téhož důvodu; k výdělku ve výši minimální mzdy se nepřihlíží. 

Ukončení pracovního poměru; platnost právního jednání; bezprávná výhružka; svoboda vůle, § 72 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 31. 12. 2014, § 551 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění do 29. 12. 2016, § 587 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění do 29. 12. 2016

O bezprávnou výhrůžku jde tehdy, jestliže osoba vykonávající psychický nátlak hrozí něčím, co není oprávněna učinit, nebo vyhrožuje tím, co by sice byla oprávněna učinit, avšak prostřednictvím výhrůžky si vynucuje něco, k čemu být použita nesmí. Dovolání se neplatnosti právního jednání ve smyslu § 587 odst. 1 o. z. je jednostranné právní jednání adresované druhému účastníku právního vztahu, jež vyvolává právní následky od okamžiku, kdy došlo adresátu (§ 570 odst. 1 o. z.). Lze je učinit toliko výslovně; z jeho obsahu musí být patrno, že se jím uplatňuje neplatnost konkrétního právního jednání, a musí v něm být označena vada (nedostatek svobody vůle) dotčeného právního jednání, která způsobila