Výpověď z pracovního poměru; nadbytečnost, § 52 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 2. 2017, § 13 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2006, § 3 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 2. 2017, § 2 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 2. 2017, § 1a odst. 1 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 2. 2017, § 74 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 2. 2017, § 213 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 27. 2. 2017

Zaměstnavatelé mohou plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu jejich činnosti (stejně jako plnění ostatních úkolů) zajišťovat i jinak než prostřednictvím osob zaměstnávaných v základním pracovněprávním vztahu, nejde-li o výkon závislé práce na základě smluv (dohod), jimiž se zakládají jiné než pracovněprávní vztahy. Právnické a fyzické osoby provozující činnost, při které pořádají umělecká představení, mohou rozhodnout o tom, že činnost dosud zajišťovanou prostřednictvím výkonných umělců zaměstnávaných v základním pracovněprávním vztahu budou nadále zabezpečovat na základě občanskoprávních smluv (dohod) uzavíraných s výkonnými umělci (aniž by šlo o výkon závislé práce), popřípadě s menším 

(Bez anotace) Smlouva kupní, § 2106 o. z.

Dodá-li prodávající kupujícímu předmět koupě dříve, než byl povinen, nemůže kupující v období mezi okamžikem poskytnutí předčasného plnění a původně sjednané doby určené pro odevzdání věci postupovat podle § 2106 o. z. 

Ochrana osobnosti; ochrana podobizny; rozšiřování podobizny; zpravodajská licence; sociální síť; Facebook, § 81 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 82 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 85 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 89 zák. č. 89/2012 Sb., § 90 zák. č. 89/2012 Sb.

U profilové fotografie uživatele sociální sítě Facebook nelze při použití mimo tuto sociální síť bez dalšího dovodit konkludentní souhlas tohoto uživatele s jejím dalším uveřejněním ani naplnění předpokladů zákonné zpravodajské licence; vždy je třeba zabývat se hlediskem přiměřenosti se zřetelem ke konkrétním okolnostem uveřejnění a chránit nejen svobodu projevu informačních médií a právo veřejnosti na informace, ale též oprávněné zájmy zobrazené osoby. 

Dobrověrné nabyvatelství; dar; výměnek; úplatný převod vlastnického práva, § 984 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2707 zák. č. 89/2012 Sb., § 2055 o. z.

Je-li v souvislosti s darovací smlouvou uzavřena smlouva o výměnku, posuzuje se pro účel předpokládaný § 984 odst. 1 o. z. darovací smlouva zpravidla jako smlouva úplatná. 

Exekuční řízení; uspokojení věřitele; rozhodčí nález; rozhodce, § 336b odst. 4 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb.

Exekuční soud (soudní exekutor) je z moci úřední (aniž by to namítl povinný, oprávněný nebo další věřitel) oprávněn a povinen přezkoumat, zda exekuční titul ve formě rozhodčího nálezu předložený některým z přihlášených věřitelů za účelem uspokojení v něm uvedené pohledávky byl vydán osobou, která měla pravomoc k jeho vydání a zda je tento exekuční titul vykonatelný. Jestliže exekuční soud (soudní exekutor) shledá, že exekuční titul ve formě rozhodčího nálezu předložený přihlášeným věřitelem nebyl vydán osobou, která měla pravomoc k vydání rozhodčího nálezu, případně, že rozhodce vůbec neexistuje, nelze pohledávku z takového exekučního titulu uspokojit. 

Věřitelský výbor; odvolání člena věřitelského výboru, § 59 zák. č. 182/2006 ve znění od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2017, § 63 odst. 1, 3 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1.2016 do 30. 11. 2017, § 74 zák. č. 90/2012 Sb., § 75 zák. č. 90/2012 Sb., § 79 odst. 1, 2 zák. č. 90/2012 Sb., § 81 zák. č. 90/2012 Sb.

Důležitými důvody, pro které může insolvenční soud odvolat člena věřitelského výboru postupem podle § 63 odst. 3 insolvenčního zákona, mohou být i skutečnosti, pro něž tato osoba nebyla způsobilá k volbě do věřitelského výboru, obsažené v § 59 odst. 2 insolvenčního zákona. 

(Bez anotace) Insolvenční řízení, Přerušení řízení, Incidenční spory, § 110 o. s. ř.

Incidenční řízení o žalobě na určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky v insolvenčním řízení zpravidla nelze přerušit podle ustanovení § 110 o. s. ř. 

(Bez anotace) Společné jmění manželů, § 739, § 757 o. z.

Jestliže manželé uzavřou dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů výslovně pro účely řízení o rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu manželství ve smyslu § 757 o. z. a k rozvodu manželství tímto způsobem nedojde, dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů nenabývá účinnosti; mezi manžely platí majetkový režim, jako by daná dohoda nebyla uzavřena. 

(Bez anotace) Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost), § 7 odst. 1 písm. a) předpisu č. 428/2012 Sb., § 7 odst. 1 písm. b) předpisu č. 428/2012 Sb.

Podmínky naturální restituce ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb. naplňují jen nemovité věci, jež v rozhodném období bezprostředně sloužily některému z účelů taxativně vyjmenovaných v tomto ustanovení; nepostačuje, byly-li v rozhodném období zatíženy patronátním právem, jemuž odpovídala povinnost jejich vlastníka podporovat ze zisku vygenerovaného jejich užitím duchovní a pastorační činnost církve (vydržování kostelů). 

(Bez anotace) Neplatnost právního úkonu, Rozhodčí řízení, Rozhodčí doložka, § 41 obč. zák., § 7 předpisu č. 216/1994 Sb.

Týká-li se důvod neplatnosti toliko části rozhodčí doložky, již lze oddělit od zbytku rozhodčí doložky, je neplatná pouze (důvodem neplatnosti dotčená) část rozhodčí doložky.