Insolvenční řízení; pohledávka; neúčinnost právního úkonu; pojistné na zdravotní pojištění; úpadek; incidenční spory; odpůrčí žaloba; ochrana věřitelů; majetková podstata, § 111 zákona č. 182/2006 Sb., § 235 zákona č. 182/2006 Sb., § 239 zákona č. 182/2006 Sb., § 4 zákona č. 48/1997 Sb., § 5 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., § 6 zákona č. 48/1997 Sb., § 8 zákona č. 48/1997 Sb., § 9 zákona č. 48/1997 Sb., § 2 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., § 5 zákona č. 592/1992 Sb.

Zúčtoval-li (budoucí) insolvenční dlužník svým zaměstnancům příjmy ze závislé činnosti (§ 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a odvedl-li (přímo) příslušné zdravotní pojišťovně pojistné na zdravotní pojištění, jehož plátci byli tito zaměstnanci, nešlo o plnění z majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka. 

Insolvence; incidenční spory; vyloučení věci; majetková podstata; náhradní peněžité plnění, § 159 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., § 225 zákona č. 182/2006 Sb., § 135b zákona č. 40/1964 Sb., § 1074 zákona č. 89/2012 Sb., § 1075 zákona č. 89/2012 Sb.

Vylučovací žalobou podle § 159 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona se lze úspěšně domoci i vyloučení náhradního peněžitého plnění dosaženého zpracováním věci sepsané do majetkové podstaty dlužníka. Jestliže movitá věc, která je předmětem vylučovací žaloby, zanikne zpracováním, lze pokračovat v excindačním řízení, vyplývá-li ze zákona, že okamžikem zpracování věci vzniklo žalobci (vylučovateli) vlastnické právo k věci vzniklé zpracováním; předmětem řízení je bez dalšího (bez nutnosti měnit žalobu) nová věc. V těch případech, kdy žalobci (vylučovateli) vzniklo (u věci nezpracované v dobré víře) časově omezené právo „volby výhodnějšího řešení“ (§ 1075 odst. 1 a 2 o. z.), lze v excindačním řízení pokračovat poté, co se na základě provedené volby nebo v důsledku jejího nevyužití vyjasnilo, že žalobci 

Náhrada při usmrcení; relutární náhrada; duševní útrapy; osoba blízká; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; mezitímní rozsudek, § 2959 zákona č. 89/2012 Sb., § 2951 zákona č. 89/2012 Sb., § 2902 zákona č. 89/2012 Sb., § 2918 zákona č. 89/2012 Sb., § 152 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., § 30 odst. 1 písm. r) zákona č. 251/2005 Sb.

Při rozhodování o základu nároku na náhradu nemajetkové újmy druhotných obětí podle § 2959 o. z. mezitímním rozsudkem musí být vyřešeny všechny sporné otázky existence všech uplatněných nároků včetně promlčení, solidární povahy plnění při pluralitě účastníků i spoluzpůsobení si újmy poškozeným ve smyslu § 2918 o. z., kromě výše plnění. 

Spotřební daň; pojistné plnění; škodná událost; přeprava zboží; poškození zásilky, § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., § 8 zákona č. 353/2003 Sb., § 9 odst. 3) písm. a) zákona č. 353/2003 Sb., čl. 23 vyhlášky č. 11/1975 Sb.

Spotřební daň je „jinou výlohou“ ve smyslu článku 23 odst. 4 Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR). 

Havarijní pojištění; nahodilá událost; pojistné plnění; zavinění; obecné ohrožení z nedbalosti, § 3 zákona č. 37/2004 Sb., § 4 zákona č. 140/1961 Sb., § 5 zákona č. 140/1961 Sb., § 15 zákona č. 40/2009 Sb., § 16 zákona č. 40/2009 Sb., § 135 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb.

Jednání pojistníka či pojištěného v případě havarijního pojištění vozidel může představovat úmyslné jednání vylučující nahodilost skutečnosti označené jako pojistná událost v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, a to i ve formě nepřímého úmyslu (např. poškození pojištěného vozidla vědomým porušením dopravních předpisů jízdou v provozu extrémně vysokou rychlostí za dalších mimořádných okolností dopravní nehody), byť byl pojistník či pojištěný v souvislosti s tímto jednáním shledán v trestním řízení vinným nedbalostním trestným činem, jehož objektem je život, zdraví nebo majetek třetích osob. 

Smír; pravomoc soudu; podmínky řízení; advokacie, § 28 zákona č. 85/1996 Sb., § 103 zákona č. 99/1963 Sb., § 104 zákona č. 99/1963 Sb.

Skutečnost, že sporu mezi advokáty nebo advokátními koncipienty nepředcházelo smírčí řízení podle § 28 zákona o advokacii, není důvodem k zastavení řízení o žalobě podle § 104 o. s. ř.; nejde o podmínku řízení ve smyslu § 103 o. s. ř. 

Odpovědnost státu; nesprávný úřední postup; nezákonné rozhodnutí; náhrada škody; opatrovník; exekuce, § 8 zákona č. 82/1998 Sb., § 13 zákona č. 82/1998 Sb., § 29 zákona č. 99/1963 Sb., § 229 odst. 1 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb.

Nejde o nárok z titulu nesprávného úředního postupu, požaduje-li poškozený náhradu škody, jež mu měla vzniknout tím, že mu byl v rozporu se zněním § 29 odst. 3 o. s. ř. ustanoven opatrovník, je-li tato škoda odvozována od zmenšení jmění v důsledku přijetí konečného pravomocného a vykonatelného rozhodnutí, jež bylo vydáno v řízení zatíženém vytýkanou vadou; požadavek na náhradu škody tak bylo možno s úspěchem uplatnit jen z titulu nezákonného (konečného) rozhodnutí, tedy takového, které by bylo v předepsaném řízení zrušeno či změněno pro nezákonnost. 

Náhrada škody; porušení povinnosti; příkazní smlouva; advokátní služby; vymáhání pohledávky, § 16 zákona č. 85/1996 Sb.

Advokát, který zastupuje oprávněného při vymáhání pohledávky v exekuci, je povinen pravidelně ověřovat v insolvenčním rejstříku, zda nebylo zahájeno insolvenční řízení na majetek povinného. Vyjde-li v průběhu exekučního řízení najevo, že ve vztahu k majetku povinného bylo zahájeno insolvenční řízení, je advokát povinen konzultovat s oprávněným další postup nebo zajistit práva oprávněného přihlášením vymáhané pohledávky do insolvenčního řízení. 

Peněžitá náhrada; ublížení na zdraví a usmrcení; náklady spojené s péčí o zdraví; pojištění odpovědnosti; provoz vozidla, § 2960 zákona č. 89/2012 Sb., čl. 26 Úmluvy č. 10/2010 Sb. m. s.

Náklady spojené s péčí o zdraví (§ 2960 o. z.) zahrnují vedle výdajů na léčebnou péči poškozeného, která není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, též výdaje na účelně vynaloženou osobní péči, která nemá jen lékařský charakter (např. úkony osobní hygieny, přípravy stravy a jejího přijímání, vyměšování, oblékání, jichž není poškozený zcela či zčásti sám schopen), a výdaje na péči o jeho domácnost (např. obstarávání nákupů, úklid, praní i vyřizování potřebných záležitostí na poště, na úřadech apod.). Náhrada se týká nákladů k pořízení potřebných pomůcek i k zabezpečení činností, které poškozený nezvládá, prostřednictvím jiných osob. Účelnost nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného je třeba měřit nejen hlediskem ekonomickým, nýbrž i širším pohledem, který zohledňuje snahu společnosti o začlenění zdravotně hendikepovaných osob do společenského života ve smyslu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, publikované pod č. 10/2010 Sb. m. s. 

Svéprávnost; omezení svéprávnosti; výrok rozhodnutí, § 157 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb, § 155 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., § 40 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb.

Rozsah, v jakém se výrokem rozsudku omezuje způsobilost člověka samostatně právně jednat, nelze vymezit zástupně použitím zkratek „apod.“, „atp.“ nebo „atd.“.