Insolvenční řízení; oddlužení; závazky z podnikání, § 149 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., § 389 zák. č. 182/2006 Sb.

Vznikly-li dluhy z činnosti, v rámci níž dlužník vystupoval při investování na finančních trzích jako zákazník (investor), který hodlá zhodnotit naspořené finanční prostředky obchodováním s investičními nástroji, nejde jen proto o dluhy z podnikání ve smyslu § 389 insolvenčního zákona. Na charakter těchto dluhů nemá vliv ani skutečnost, že dlužník si opakovaně (třikrát) finanční prostředky k investování zapůjčil od třetích osob. 

Pohledávka za majetkovou podstatou; pojistné na sociální zabezpečení; příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; insolvenční řízení; úpadek dlužníka, § 168 odst. 2 písm. e) zák. č 182/2006 Sb., § 203a zák. č. 182/2006 Sb., § 3 odst. 4 zák. č. 589/1992 Sb., § 6 odst. 2 zák. č. 589/1992 Sb., § 13 zák. č. 589/1992 Sb., § 14 odst. 1, 3 zák. č. 589/1992 Sb., § 14 odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb., § 14a odst. 1, 3 zák. č. 589/1992 Sb., § 14a odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb.

Dlužné pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u osoby samostatně výdělečně činné za dobu předcházející dni, kdy byl zjištěn úpadek dlužníka, nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou ve smyslu § 168 odst. 2 insolvenčního zákona. 

Statutární orgán; jednání statutárního orgánu; odpovědnost statutárního orgánu; zástupčí oprávnění, § 163 zák. č. 89/2012 Sb., § 164 zák. č. 89/2012 Sb., § 431 zák. č. 89/2012 Sb., § 440 zák. č. 89/2012 Sb.

Zastoupení právnické osoby členem statutárního orgánu je zastoupením svého druhu (sui generis), na něž nedopadá ani úprava smluvního zastoupení (§ 441 až 456 o. z.), ani úprava zastoupení zákonného (§ 457 až 488 o. z.). Překročí-li člen statutárního orgánu právnické osoby zástupčí oprávnění, anebo zastoupí-li právnickou osobu, ačkoliv k tomu není podle zakladatelského právního jednání oprávněn, může právnická osoba takové jednání dodatečně schválit. Jelikož člen statutárního orgánu není smluvním zástupcem, budou se pravidla pro dodatečné schválení řídit ustanovením § 440 o. z., nikoliv (i) ustanovením § 446 o. z. (výjimku může představovat situace, kdy člen statutárního orgánu bude jednat jako zmocněnec v souladu s § 164 odst. 2 in fine o. z. a překročí plnou moc). Ustanovení § 431 o. z. nelze na překročení zástupčího oprávnění členem statutárního orgánu právnické osoby aplikovat. 

Zvýšení nájemného; souhlas nájemce se zvýšením nájemného, § 2249 zák. č. 89/2012 Sb., § 582 zák. č. 89/2012 Sb., § 2237 zák. č. 89/2012 Sb.

Nájemce může vyjádřit souhlas s návrhem pronajímatele na zvýšení nájemného učiněným podle § 2249 odst. 1 o. z. i tím, že zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem zvýšené nájemné. 

Nájem bytu; vyklizení bytu; náhrada za užívání bytu, § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2271 zák. č. 89/2012 Sb., § 2295 zák. č. 89/2012 Sb., § 1970 zák. č. 89/2012 Sb., § 2235 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2239 zák. č. 89/2012 Sb., § 243d odst. 1 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb., § 243d odst. 1 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb., § 2292 zák. č. 89/2012 Sb.

Při prodlení s placením nájemného je nájemce bytu povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.; smluvní úrok z prodlení nelze sjednat nad tuto výši. Pronajímatel má právo na náhradu za užívání bytu (bývalým) nájemcem ve výši ujednaného nájemného podle § 2295 o. z. do doby, kdy mu je byt skutečně odevzdán (§ 2292 o. z.), bez ohledu na to, zda ho nájemce užívá. 

Rybářská stráž; odpovědnost za škodu; výkon činnosti; poškození věci; úhyn zvířete, § 18 odst. 4 zák. č. 99/2004 Sb., § 18 odst. 5 zák. č. 99/2004 Sb., § 494 zák. č. 89/2012 Sb.

Škodou na věcech vzniklou v souvislosti s výkonem činnosti rybářské stráže podle § 18 odst. 4 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, je i škoda vzniklá usmrcením nebo poraněním psa, který člena rybářské stráže při výkonu činnosti doprovázel. 

Odpovědnost za škodu; odpovědnost z provozní činnosti; objektivní odpovědnost, § 2924 zák. č. 89/2012 Sb., § 237 zák. č. 99/1963 Sb., § 2 odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., § 420a zák. č. 40/1964 Sb., § 2918 zák. č. 89/2012 Sb.

Za újmu způsobenou únikem splaškové vody z kanalizace odpovídá provozovatel kanalizace (§ 2924 o. z.) bez ohledu na to, že mezi ním a poškozeným neexistoval závazkový právní vztah. Pro objektivní odpovědnost z provozní činnosti je bez významu, že nepříznivý vliv provozu na okolí byl vyvolán pochybením jiného subjektu pověřeného provozovatelem konkrétní technickou činností na kanalizačním řadu. Provozovatel se zprostí odpovědnosti (§ 2924 věta druhá o. z.), prokáže-li, že si při provozní činnosti počínal s opatrností, jaká odpovídá dosažené úrovni poznání v daném oboru i obecné zkušenosti (řádný a odborně způsobilý provozovatel). 

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance; započtení pohledávky; náhrada škody; mzda; plat, § 144a odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., § 147 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., § 1982 zák. č. 89/2012 Sb., § 2045 zák. č. 89/2012 Sb., § 56 odst. 1 písm. b) zák. č. 262/2006 Sb.

Jednostranné započtení pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody proti pohledávce zaměstnance na mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu není přípustné, i kdyby byly dodrženy zákonné limity vyplývající z ustanovení § 278 a § 279 odst. 1 o.s.ř. Zaměstnavatel je oprávněn započíst svou pohledávku na náhradu škody proti pohledávce zaměstnance na mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu a provést srážku (srážky) ze mzdy za účelem uspokojení svého nároku na náhradu škody jen na základě dohody o srážkách ze mzdy uzavřené se zaměstnancem. 

Insolvenční řízení; společné oddlužení manželů; úpadek; zastavení řízen; zpětvzetí návrhu, § 91 zák. č. 99/1963 Sb., § 129 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 130 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017, § 130 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017, § 394 zák. č 182/2006 Sb., § 394a zák. č. 182/2006 Sb.

Podají-li manželé (dlužníci) společný insolvenční návrh a vezme-li jeden z těchto manželů insolvenční návrh zpět ještě před rozhodnutím o úpadku nebo předtím, než jiné rozhodnutí o (společném) insolvenčním návrhu již nabylo právní moci, insolvenční soud ve vztahu k tomuto manželu zastaví insolvenční řízení; souhlas druhého manžela (druhého insolvenčního navrhovatele) s takovým zpětvzetím se nevyžaduje bez zřetele k tomu, že manželé spojili s insolvenčním návrhem i společný návrh manželů na povolení oddlužení. Podají-li manželé (dlužníci) společný návrh manželů na povolení oddlužení (§ 394a odst. 3 insolvenčního zákona), nevyžaduje se k tomu, aby jeden z těchto manželů vzal za sebe takový návrh účinně zpět, souhlas druhého manžela. 

Smlouva o dílo; zajištění pohledávky; pozastávka; záruka; insolvenční řízení; úpadek dlužníka, § 253 zák. č. 182/2006 Sb.

Ujednání o slevě ve výši pozastávky pro případ nevyčerpání záruky v důsledku úpadku zhotovitele je platným ujednáním vyjadřujícím hodnotu nerealizované záruky.