Archiv aktualit

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2016

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší poslední letošní číslo svého Bulletinu. V aktuálním čísle Vám nejdříve přiblížíme hodnotící zprávy, které byly v uplynulém období vydané orgány Rady Evropy. První z nich se zaměřuje na hodnocení efektivity soudních systémů (CEPEJ 2016), druhá na kontrolu dodržování protikorupčních opatření (GRECO 2016). Stranou neponecháme ani aktuální vývoj soudního přezkumu postupu britských orgánů při zamýšleném vystoupení z Evropské unie.

Pavel Šámal: Přizpůsobovat zákony volebnímu zisku je cesta do pekla

V České republice se v právním řádu stále něco mění, což není dobré. Některé zákony mají 200 nebo 300 novel a ztrácí se o nich přehled, míní předseda Nejvyššího soudu a přední odborník v oblasti trestního práva profesor Pavel Šámal. Podle něj dokáže judikatura vyřešit až na malé výjimky v podstatě každý právní problém. V předvánočním rozhovoru pro Českou justici pak odpověděl i na osobnější otázky.

Výrobky Chráněných dílen Znojmo znovu zpříjemnily předvánoční čas soudcům a zaměstnancům Nejvyššího soudu

Už podvanácté přispěli soudci a zaměstnanci Nejvyššího soudu ve čtvrtek 15. prosince předvánočním nákupem výrobků Chráněných dílen Znojmo na dobrou věc. Vánočně laděný sortiment charitativního jarmarku přímo v budově Nejvyššího soudu nabízel kvalitní řemeslné výrobky jako například z proutí pletené košíky, ručně šité tašky, polštářky, hračky nebo pestrobarevné voňavé svíčky. Chráněné dílny Znojmo instalovaly v prostorách soudu i atraktivní malou košíkářskou dílnu a také speciální zařízení pro výrobu originálních výrobků z vosku.

Nejvyšší soud zveřejnil rozhodnutí v restitučním sporu o obraz Madony z Veveří

Senát Nejvyššího soudu v čele s předsedou senátu JUDr. Janem Eliášem, Ph.D., rozhodl o zrušení rozsudku Městského soudu v Praze a věc mu vrátil k dalšímu řízení, neboť odvolací soud dostatečně zřetelně nepředestřel své úvahy týkající se účelového sepjetí žalobkyní požadované movité věci (obraz „Madona z Veveří“) s jejím nemovitým majetkem, takže Nejvyšší soud nemohl náležitě přezkoumat shodu úvah odvolacího soudu s jím podaným výkladem relevantní právní úpravy.

Nejvyšší soud navštívila místopředsedkyně Nejvyššího kasačního soudu Bulharské republiky

Nejvyšší soud navštívila dne 5. 12. 2016 místopředsedkyně Nejvyššího kasačního soudu Bulharské republiky Dariya Prodanova, kterou doprovázeli také další soudci této vrcholné bulharské justiční instituce. Nejvyšší kasační soud Bulharské republiky je obdobou Nejvyššího soudu, jeho činnost je přitom rozložena do třech kolegií. Kromě kolegia trestního je to dále kolegium občanskoprávní a třetím kolegiem je samostatné kolegium obchodní. Právě obchodnímu kolegiu zároveň Dariya Prodanova předsedá.

Limity transparentní justice

Nejvyšší soud Slovenské republiky uspořádal ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2016 v rámci předsednictví Slovenské republiky v Radě EU mezinárodní konferenci na téma Limity transparentní justice, která se konala za účasti předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie, soudců, tiskových mluvčích vrcholných soudů a zástupců médií v bratislavském hotelu Radisson Blue Carlton. Konference se zabývala legislativním rámcem komunikace soudů s médii, otázkou veřejnosti soudních řízení a ochrany soukromí, rostoucím vlivem nových médií a sociálních sítí a vhodnosti prezentace soudů na sociálních sítích, kontrolou justice ze strany veřejnosti a také externí a interní komunikací soudů.

Nejvyšší soud zveřejnil anonymizované rozhodnutí sp. zn. 11 Tdo 1131/2016

Senát č. 11 trestního kolegia Nejvyššího soudu vydal na neveřejném jednání dne 18. 10. 2016 usnesení, kterým vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce a částečně zrušil osvobozující rozsudky Obvodního soudu Praha 2 a Městského soudu Praha, vydané ve prospěch provozovatelky tzv. growshopů. Obvodnímu soudu pro Prahu 2 zároveň přikázal věc v potřebném rozsahu znovu projednat a zavázal jej k respektování právního názoru Nejvyššího soudu. Nově je anonymizovaná verze předmětného rozhodnutí veřejně dostupná také na webu Nejvyššího soudu.

Tisková zpráva – Peněžité tresty

Nejvyšší státní zastupitelství a Nejvyšší soud společně usilují o to, aby soudy v České republice více využívaly možnosti udělování alternativních trestů, konkrétně peněžitých trestů. K této problematice se proto ve středu 23. listopadu konala společná tisková konference. Statistiky hovoří o tom, že peněžité tresty tvoří v České republice jen zhruba 4% všech udělovaných trestů (údaj za rok 2015). Většina z nich je přitom udělena ve spojitosti s trestnou činností v dopravě. Peněžité tresty jsou však účinným postihem rovněž u pachatelů majetkové a hospodářské trestné činnosti.

Institut návrhu na zrušení rozhodčího nálezu nemůže sloužit jako opravný prostředek proti rozhodčímu nálezu

Nejvyšší soud zveřejnil rozhodnutí ve věci návrhu na zrušení rozhodčího nálezu, projednávaného pod sp. zn. 23 Cdo 4584/2015. V odůvodnění svého usnesení znovu judikoval, že institut návrhu na zrušení rozhodčího nálezu nemůže sloužit jako opravný prostředek proti rozhodčímu nálezu. Soud v řízení o zrušení rozhodčího nálezu pouze zkoumá, zda v konkrétním rozhodčím řízení s přihlédnutím ke všem okolnostem případu byla straně rozhodčího řízení poskytnuta dostatečná možnost k uplatnění jejich procesních práv a zda se procesním postupem rozhodčího soudu jedna strana nedostala do nerovného postavení vůči druhé straně.

Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu k problematice rozhodování o výživném pro nezletilé děti

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo stanovisko k zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé děti. Tematicky se stanovisko zabývá vyživovací povinností prarodičů a dalších předků vůči dítěti, náležitostmi odůvodnění rozhodnutí o schválení dohody rodičů o výživném, vyživovací povinnosti osob, které mají příjem z jiné než závislé činnosti, či otázkou, zda lze po 1. 1. 2014 spolu s dlužným výživným přiznat oprávněnému i zákonné úroky z prodlení.

<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Další >>