Druhy věcí projednávaných Nejvyšším soudem

Věci (případy) došlé Nejvyššímu soudu se podle jejich druhu zapisují do jednotlivých rejstříků. Každý rejstřík má své označení (např. Cdo, Tz), která tvoří druhou část spisové značky Nejvyššího soudu. Věci zapsané do každého rejstříku se v běžném roce číslují vždy od jedničky.
A. V současnosti používané rejstříky:

Cdodovolání proti pravomocným rozhodnutím odvolacích soudů ve věcech občanskoprávních a obchodních
Cpjnstanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia k výkladu zákona a jiných právních předpisů
Culv občanskoprávních a obchodních věcech návrhy na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
ICdoincidenční spory vyvolané insolvenčním řízením
Ncunávrhy na uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželství a ve věcech určení a popření otcovství (§ 67 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb.)
Ndspory o příslušnost mezi soudy, návrhy na přikázání věci jinému soudu téhož stupně z důvodů uvedených v ustanovení § 12 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř., je-li jeden ze soudů v obvodu působnosti Vrchního soudu v Praze a druhý v obvodu působnosti Vrchního soudu v Olomouci, návrhy na vyloučení soudců Nejvyššího soudu z projednávání a rozhodování věci, návrhy na určení soudu, který věc projedná a rozhodne o ní, jde-li o věc, jež patří do pravomoci českých soudů, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, jiné typově nezařazené věci, kde je však třeba procesního rozhodnutí
NSCRvěci předložené soudu k rozhodnutí v insolvenčním řízení
Plsnstanoviska pléna Nejvyššího soudu
Pzonávrhy na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
Tcunávrhy na zaznamenání údajů o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů (§ 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů), na přezkum rozhodnutí o přípustnosti vydání do ciziny (§ 380 odst. 3 tr.ř.), na povolení průvozu územím České republiky (§ 422, 423 tr.ř.) a na vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10 odst. 2 tr.ř.)
Tdspory o příslušnost mezi soudy (§ 24 tr.ř.), návrhy na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr.ř., stížnosti proti rozhodnutím o vyloučení soudce (§ 31 tr.ř.), jiné typově nezařazené věci, kde je však třeba procesního rozhodnutí
Tdodovolání proti pravomocným rozhodnutím soudů druhého stupně ve věcech trestních
Tpjnstanoviska k výkladu zákona zaujímaná trestním kolegiem
Tulv trestních věcech návrhy na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
Tvostížnosti do rozhodnutí vrchních soudů o prodloužení vazby podle § 71 odst. 3, 5 tr.ř. a proti všem rozhodnutím vrchních soudů, pokud rozhodovaly v postavení soudu prvního stupně
Tzstížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti proti rozhodnutí policejních orgánů, státních zástupců a soudů
Zpvěci, v nichž je podáno odvolání proti rozhodnutí Kárné komory NKÚ

B. Vybrané historické rejstříky, do nichž se nově došlé věci již nezapisují:

Cdondovolání proti pravomocným rozhodnutím odvolacích soudů ve věcech občanskoprávních
Odondovolání proti pravomocným rozhodnutím odvolacích soudů ve věcech obchodních
Ododovolání proti pravomocným rozhodnutím odvolacích soudů ve věcech obchodních
Opjnstanoviska (bývalého) obchodního kolegia k výkladu zákona a jiných právních předpisů
1 Sknověci, v nichž kárný senát soudu rozhodoval o odvolání ve věcech soudců
2 Sknověci, v nichž kárný senát soudu rozhodoval o odvolání ve věcech státních zástupců