Obsah databáze rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu


Tento článek popisuje obsah databáze rozhodnutí Nejvyššího soudu a vysvětluje význam jednotlivých údajů. Návod k použití databáze naleznete v samostatném textu.

Databáze rozhodnutí Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud uveřejňuje na svých webových stránkách všechna svá rozhodnutí vydaná po 1.6.2000. Databáze dále obsahuje vybraná stanoviska Nejvyššího soudu. Významná starší rozhodnutí a stanoviska lze vyhledat v tištěné podobě ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.

Upozornění: Rozhodnutí Nejvyššího soudu vydaná před 1. 4. 2010 byla převedena automaticky z dosavadních databází Nejvyššího soudu. U těchto rozhodnutí nejsou vždy k dispozici všechny údaje a jejich texty nebyly po anonymizaci formátovány.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou veřejnosti k dispozici v anonymizované podobě ve lhůtě dvou měsíců od data vypravení rozhodnutí.

Databáze rozhodnutí Nejvyššího soudu je veřejná a údaje v ní uložené lze použít zdarma s odkazem na zdroj.

Doporučený způsob citace rozhodnutí Nejvyššího soudu:
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat
 • typ rozhodnutí (usnesení / rozsudek) nebo údaj o tom, že jde o stanovisko
 • označení soudu, který rozhodnutí vydal
 • datum rozhodnutí
 • spisovou značku
 • případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
 • odkaz na zdroj.
Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné na www.nsoud.cz .

Význam údajů uváděných u jednotlivých rozhodnutí:
 • spisová značka je označení věci, ve které bylo rozhodnutí vydáno. Skládá se z čísla senátu, kterému byla věc podle rozvrhu práce přidělena, označení druhu věci (např. Cdo označuje dovolání ve věcech civilních, Tdo dovolání ve věcech trestních), pořadového čísla věci a roku, ve kterém byla věc Nejvyššímu soudu předložena. Vzor: 8 Tdo 123/2004. V insolvenčních věcech se eviduje pouze tzv. senátní značka Nejvyššího soudu. Vzor: 29 NSCR 15/2009.
Upozornění: Rozhodnutí velkého senátu mají číslo senátu 15 (trestní kolegium), 31 (občanskoprávní a obchodní kolegium) nebo 35 (bývalé obchodní kolegium). Stanoviska mají druh věci Tpjn (trestní kolegium), Cpjn (občanskoprávní a obchodní kolegium) nebo Opjn (bývalé obchodní kolegium).
 • ECLI: Je evropský identifikátor soudních rozhodnutí zavedený závěry Rady EU. Pro rozhodnutí Nejvyššího soudu má tvar ECLI:CZ:NS:[rok vydání rozhodnutí]:[číslo senátu].[druh věci - kapitálkami].[běžné číslo].[ročník].[pořadové číslo rozhodnutí u stejné sp.zn.- arabsky]. Příklad: ECLI:CZ:NS:2011:22.CDO.3110.2010.1 je kód rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 3110/2010. ECLI je k dispozici jen pro rozhodnutí Nejvyššího soudu a je pro každé rozhodnutí jedinečný.
 • datum rozhodnutí označuje den, kdy bylo rozhodnutí vydáno. Datum rozhodnutí je rovněž uvedeno v jeho písemném vyhotovení.
 • datum zveřejnění označuje den, kdy bylo rozhodnutí uveřejněno v anonymizované podobě na internetových stránkách Nejvyššího soudu. Datum zveřejnění je k dispozici pouze u rozhodnutí zpracovaných od roku 2010 v nové databázi. U rozhodnutí převedených ze starých webových stránek je nastaveno na 31. 12. 2009.
 • heslo vymezuje právní otázku, které se rozhodnutí týká. Starší rozhodnutí jsou v databázi vybavena hesly jen tehdy, jestliže byla publikována ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. U rozhodnutí vydaných od 1. 4. 2010 nejsou hesly opatřována rozhodnutí kategorie E.
 • název judikátu blíže vymezuje právní otázku, která je v rozhodnutí řešena. Jen vybraná rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou vybavena názvy.
 • aplikovaná norma označuje ustanovení právního předpisu, kterého bylo při rozhodování věci použito. U rozhodnutí vydaných před rokem 2010 není ve všech případech aplikovaná norma uvedena.
 • kategorie rozhodnutí označuje význam (závažnost) otázky, kterou rozhodnutí řeší.
  • A – rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Tato rozhodnutí jsou rozesílána k připomínkám vybraným institucím (např. ústřední orgány státní správy, soudy, Nejvyšší státní zastupitelství, právnické fakulty, profesní komory) a poté projednána na zasedání příslušného kolegia Nejvyššího soudu. Není-li rozhodnutí k publikaci schváleno, přeřadí se do nižší kategorie.
  • B – významná rozhodnutí nezařazená do skupiny A.
  • C – ostatní rozhodnutí řešící hmotněprávní otázku, pokud nepatří do skupin A nebo B
  • D – věci výkonu rozhodnutí a ostatní rozhodnutí řešící procesní problematiku, nepatří-li do skupin A nebo B
  • E – u Občanskoprávního a obchodního kolegia jednoduchá procesní rozhodnutí (např. zastavení dovolacího řízení, odmítnutí dovolání, odklad vykonatelnosti). U Trestního kolegia rozhodnutí, jimiž se nerozhoduje ve věci samé (např. rozhodnutí o vazbě, opravné usnesení).
  • EU – rozhodnutí, ve kterých Nejvyšší soud aplikoval právo Evropské unie.
 • Sbírka obsahuje označení, pod kterým bylo rozhodnutí uveřejněno v tištěné podobě ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. V právní praxi se taková rozhodnutí často označují jako např. „R 15/2005“, „č. 10/2004 Sb. rozh. tr.“
 • Právní věta je stručným shrnutím právního názoru, který Nejvyšší soud v rozhodnutí zaujal. Veřejnosti jsou přístupné právní věty rozhodnutí schválených k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.
 • Podána ústavní stížnost upozorňuje na skutečnost, že proti rozhodnutí byla podána ústavní stížnost. V takovém případě je udána rovněž spisová značka, pod kterou Ústavní soud věc vede. Jakmile Nejvyššímu soudu dojde vyhotovení rozhodnutí Ústavního soudu, zapíše se rovněž údaj o datu rozhodnutí a výsledku řízení před ÚS. Rozhodnutí ÚS lze vyhledat v systému NALUS.
 • Anonymizovaný text obsahuje text rozhodnutí Nejvyššího soudu upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat nebo jejichž odstranění nařídil předseda senátu. Ze starších rozhodnutí byly při anonymizaci odstraněny i některé další údaje. Anonymizovaný text slouží pro seznámení se s rozhodovací praxí Nejvyššího soudu.