Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 86/2015

Dne 16. listopadu 2015 obdržel Nejvyšší soud žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 86/2015. V zaslaném dopise žadatel vyzval soud k odpovědi na otázku „ …proč není v České republice zakázán islám jako spolčení, které odporuje zákonu č. 3/2002 Sb., O církvích a náboženských společnostech…“. Dále toto své tvrzení dokládal výňatkem z koránu a také citací §5 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech a předmětnou žádost pak zakončil dalšími otázkami: „…kdo je zodpovědný za porušení povinnosti dodržovat zákon. Zda ministr vnitra, ministr spravedlnosti, premiér vlády nebo kdo? Zda budou vyvozeny trestně právní důsledky z nečinnosti orgánu státní správy. Zda dojde k naplnění zákona…“.
S odkazem na § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Nejvyšší soud žadateli sdělil, že tuto žádost sp. zn. Zin 86/2015 odkládá.
Podle uvedeného odkazu na Informační zákon /citace/: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Nad rámec výše uvedeného rozhodnutí Nejvyšší soud sdělil, že registrace církví a náboženských společností je podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v České republice v gesci Ministerstva kultury. Zároveň soud zaslal odkaz na aktuální seznam registrovaných církví a náboženských společností:http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/registrace-a-evidence/data-registrace-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-a-svazu-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-11263/
Každý má právo a v případech uvedených v § 368 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, povinnost, podat trestní oznámení, pokud zjistí, že dochází k porušování zákona. Způsob a možnosti podání trestního oznámení popisuje na svých internetových stránkách pod přiloženým odkazem například Policie ČR:
http://www.policie.cz/clanek/postup-pri-podani-trestniho-oznameni.aspx
Na závěr Nejvyšší soud žadatele poučil o tom, že pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasí, může podat do 30 dnů stížnost k povinnému subjektu, který tuto informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.