Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 64/2015

Datum: 08/27/2015

Nejvyšší soud odmítl podle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o informace, které by vedly k jednoznačnému rozhodnutí, zda po zamítnutí návrhu na obnovu řízení u skončeného trestního řízení soudem KS Brno je možné podat přímo ústavní stížnost nebo je nutné vyčerpat nejdříve dovolání.
Podle uvedeného ustanovení zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Nejvyšší soud nemá podle zákona č. 106/1999 Sb. pravomoc sdělovat veřejnosti právní názory či poskytovat právní rady. Soud tak činí pouze v rámci své rozhodovací činnosti na základě podaných mimořádných opravných prostředků stranami řízení v soudních sporech.

Nad rámec výše uvedeného však Nejvyšší soud žadatele upozornil na své dřívější usnesení sp. zn. 7 Tdo 134/2009, kde se dotazovanou problematikou zabýval.

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.