Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 69/2015

Fyzická osoba žádala o informace z řízení, kde figurovala jako jeden z účastníků. Konkrétně směřoval dotaz k tomu, do jaké míry jsou soudy I. a II. stupně vázány právním názorem Nejvyššího soudu. V obecné rovině platí pro respektování rozhodnutí Nejvyššího soudu soudy nižších stupňů následující:
1) V konkrétní věci, kde Nejvyšší soud ruší rozhodnutí soudů nižších stupňů a vrací těmto soudům věc zpět k vyřízení, je soud nižšího stupně povinen respektovat závazný právní názor Nejvyššího soudu.
2) Obecně, nikoli tedy v konkrétní věci, je soudce jakéhokoli soudu při svém rozhodování vázán pouze zákonem (článek 95 Ústavy České republiky).
3) Určitá rozhodnutí Nejvyššího soudu, která tento soud uveřejňuje ve své Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, jsou tradičně následována soudy nižších stupňů. Jednotnost soudních rozhodnutí v rámci soustavy obecných soudů zajišťuje Nejvyšší soud právě prostřednictvím uveřejňování rozhodnutí a stanovisek s této Sbírce. Uveřejněná rozhodnutí a stanoviska nejsou závazná, nicméně požívají vysoké autority nejen u soudců, ale i u odborné veřejnosti.
4) Pouze vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány a osoby (článek 89 Ústavy České republiky).

Mgr. Petr Tomíček
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.