Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 70/2015

Vzhledem k tomu, že uvedená žádost až na svoji formu a způsob podání byla zcela identická s předchozí žádostí tazatele, kterou Nejvyšší soud vede pod Zin 35/2015 a na kterou již dříve odpověděl, byl tazatel odkázán právě na zmíněnou dřívější odpověď. Podstatnou část odpovědi, na kterou se Nejvyšší soud odkázal, zaslal žadateli o informaci znovu:
Nejvyšší soud uvedl, že k přidělování spisů u Nejvyššího soudu nedochází s použitím žádné počítačové aplikace. Jednotlivé spisy jsou přidělovány přesně podle předem daného klíče na základě platného rozvrhu práce, který Nejvyšší soud uveřejňuje na svých webových stránkách.

Na dotaz ke konkrétnímu přidělení spisů vedených u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 26 Cdo 129/2015 Nejvyšší soud uvedl, že tato věc napadla na Nejvyšší soud dne 13. ledna 2015. Podle platného rozvrhu práce k tomuto dni vyřizoval dovolání v exekučních věcech senát č. 26 s tím, že dovolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě vyřizuje v tomto senátu JUDr. Dýšková a JUDr. Brzobohatá v poměru 1:1. Dovolání proti rozhodnutí ostatních krajských a vrchních soudů vyřizuje JUDr. Jirmanová, JUDr. Mikušek a JUDr. Poledna, rovněž v poměru 1:1:1. Jelikož se v předmětné věci jedná o dovolání proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, bylo řídící předsedkyní senátu JUDr. Brzobohatou přiděleno k vyřízení podle pořadí JUDr. Jirmanové jako předsedkyni senátu s tím, že senát doplnili na základě výše uvedeného rozdělení věcí zbylí dva soudci z tohoto senátu, a to sice JUDr. Mikušek a JUDr. Poledna.

Nejvyšší soud také žadatele upozornil, že vnitřní organizace práce senátu Nejvyššího soudu je výlučně věcí daného senátu a nijak nesouvisí s transparentností přidělování věcí na základě rozvrhu práce soudu (viz také odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2014, sp. zn. 21 Cdo 2048/2013, uveřejněné pod číslem 83/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Ve vztahu k přidělení věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tdo 1436/2013 soud uvedl, že dovolání bylo Nejvyššímu soudu doručeno dne 17. prosince 2013 a bylo přiděleno podle pravidel pro přidělování Rozvrhu práce Nejvyššího soudu na rok 2013 senátu č. 3. Následně byl předseda senátu v této věci 3 Tdo 1436/2013 přidělen řídícím předsedou senátu č. 3 JUDr. Eduardem Teschlerem v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 a 2 jednacího řádu Nejvyššího soudu.

Ve věci vedené pod sp. zn. 3 Tdo 226/2014 Nejvyšší soud k jejímu přidělení uvedl, že dovolání bylo předloženo Nejvyššímu soudu dne 17. února 2014. Jelikož se jednalo o věc, která byla postoupena soudu prvního stupně bez meritorního rozhodnutí, tzn., že věc byla vrácena tzv. jinakem, byla po opětovném nápadu přidělena do senátu a soudci, který ji měl přidělenou původně.
Mgr. Petr Tomíček, tiskový mluvčí, pověřený vyřizováním žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.