Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 79/2015

Tazatelka se v žádosti, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 79/2015, dotazovala na průměrné lhůty řízení na občanskoprávním a obchodním úseku soudu v letech 2010 až 2014. Nejvyšší soud v odpovědi informoval tazatelku o tom, že přesné statistiky průměrných délek řízení občanskoprávního a obchodního kolegia v jednotlivých letech nevede. A to především proto, že evidenční /informační/ systém Nejvyššího soudu nedisponuje takovými technickými nástroji, které by zmíněné statistiky dokázaly vygenerovat. Nicméně, určitá kritéria délky řízení soud sleduje a vyhodnocuje. Z nich pak je možné údaje o délce řízení odvodit.
Je třeba si také uvědomit, že civilní úsek Nejvyššího soudu vyřizuje různé druhy soudních agend a že jejich složitost a tedy i délka vyřizování se značně liší. Pokud se dovolání v civilních věcech odmítá, musí se tak učinit do 6 měsíců od data nápadu. V ostatních případech se lhůty nestanovily.
Závěrem bylo možno uvést, že zatímco v roce 2010 trvalo řízení na civilním úseku Nejvyššího soudu zhruba jeden kalendářní rok, koncem roku 2014 se tento odhad průměrné délky řízení pohyboval v rozmezí 190 až 200 kalendářních dnů. Postupné snižování délky civilního řízení se více méně pohybovalo po lineární křivce po celých 5 let, ke kterým byl dotaz směřován. Jako přílohu odpovědi zaslal Nejvyšší soud tazatelce tabulku se statistikami rychlosti vyřízení konkrétních dílčích agend, spravovaných občanskoprávním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu.

Poučení: Proti poskytnuté informaci je možné podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.