Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace o úředním vysvědčení, vedenou pod Zin 51/2015

Datum: 08/25/2015

Nejvyšší soud nejprve odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. týkající se úředního vysvědčení. Po odvolání tazatele v zákonné lhůtě však své původní rozhodnutí zrušil a informaci poskytl:
Pokud platí, že pojem „úřední vysvědčení“ je synonymem pojmu „úřední potvrzení“, potom:

1) Obsahem úředního vysvědčení mohou být skutečnosti známé ze soudních spisů, které jsou součástí soudního spisu. Při vymezení toho, co může či naopak nemůže předseda senátu do úředního vysvědčení uvést, lze analogicky odkázat na právní úpravu v § 44 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a v § 65 zákona č. 141/1961, trestní řád, týkající se nahlížení do spisů.


2) Osobou oprávněnou požádat o vydání úředního vysvědčení může být osoba, která toto vysvědčení potřebuje k uplatnění nebo hájení svých práv.
3) O lhůtě k vydání se procesní předpisy používané Nejvyšším soudem ani kancelářským řádem Nejvyššího soudu nezmiňují, tudíž není dána. Pevná lhůta k vydání úředního vysvědčení nemůže být stanovena ani z objektivních důvodů, neboť její délka závisí na povaze a zejména rozsáhlosti takového vysvědčení.
4) Za vystavení úředního vysvědčení se podle položky 28 z. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí poplatek ve výši 150 Kč.

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.