Odpověď na žádost advokátní kanceláře o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 88/2015

V odpovědi na žádost o informace ze dne 19. listopadu 2015, kterou Nejvyšší soud vede pod sp. zn. Zin 88/2015 a která se dotazuje na bezpečnostní opatření, jimž jsou podrobeni členové České advokátní komory při vstupu do budovy Nejvyššího soudu, uvedl povinný subjekt následující:
Zjišťování totožnosti osob vstupujících do soudních budov je ustanoveno v § 13 zákona 555/92 Sb., O vězeňské službě a justiční stráži. Řídí se jím i justiční stráž Nejvyššího soudu. Bezpečnostní kontrola členů České advokátní komory se provádí na základě Zákona č. 6/2002 O soudech a soudcích a na základě rozhodnutí předsedy soudu v Provozním řádu budovy Nejvyššího soudu č.j.: S 347/2014, který nabyl účinnost 23. 6. 2014. Konkrétně článek 2 a článek 3 Provozního řádu budovy Nejvyššího soudu říkají, které okruhy osob jsou vyňaty z povinnosti podrobit se kontrole a jak jsou kontrolovány osoby, které se kontrole podrobit musí.
§7 odst. 2. zákona č. 6/2002 Sb., O soudech a soudcích říká: „Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce všech věcí, které má u sebe, za účelem zjištění, zda neporušuje zákaz podle odstavce 1. (pozn.: Tedy odst. 1 § 7 zákona 6/2002 Sb.) Tato povinnost se nevztahuje na státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, nestanoví-li předseda příslušného soudu jinak. A právě výše uvedený Provozní řád budovy Nejvyššího soudu v článku 3 taxativně jmenuje osoby, které se při vstupu do budovy Nejvyššího soudu nemusí podrobit kontrole, přičemž advokáti v tomto seznamu chybí. Článek 3, Provozního řádu budovy Nejvyššího soudu, ze dne 23. 4. 2014 doslovně zní:

Čl. 3:
Kontrola detekčním rámem se nevztahuje na tyto osoby:
a) prezidenta republiky,
b) poslance a senátory Parlamentu České republiky,
c) soudce Ústavního soudu České republiky,
d) členy vlády,
e) veřejného ochránce práv a jeho zástupce,
f) zaměstnance Ministerstva spravedlnosti ČR po předložení služebního průkazu,
g) generálního ředitele Vězeňské služby a jeho náměstky,
h) soudce a státní zástupce po předložení služebního průkazu,
i) příslušníky Policie ČR, příslušníky jiných ozbrojených sborů a zpravodajských služeb při plnění služebních úkolů, po předložení služebních průkazů,
j) příslušníky Vězeňské služby ČR pověřené kontrolou JS,
k) jiné osoby, u nichž tak rozhodl předseda nebo místopředseda NS, případně bezpečnostní ředitel.

Ke kontrole ostatních osob (tedy i advokátů) uvádí Čl. 2, odst. 3, Provozního řádu budovy Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2014 toto:
Čl. 2, odst. 3:
U cizích osob justiční stráž provede kontrolu detekčním rámem a podle potřeby také ručním detektorem kovů. Zavazadla kontroluje pomocí rentgenu. Do budovy nevpustí osobu, u níž zjistí, že má zbraň nebo jiný předmět, který může ohrozit život nebo zdraví lidí nebo majetek. Osobě, která je účastníkem řízení a má u sebe zbraň, umožní justiční stráž uložení zbraně v trezorcích v hale a vydá o této skutečnosti potvrzení. V případě nejasností justiční stráž přivolá bezpečnostního ředitele.

Pravidlem, které není pro justiční stráž Nejvyššího soudu závazné, avšak její příslušníci je většinou dodržují, je to, že nevyžadují od členů České advokátní komory /a toto privilegium mají pouze členové ČAK/ při osobní kontrole sundání opasku kalhot. Opasek příslušné osoby však přímo na ní samozřejmě kontrolují také.

Poučení: Proti poskytnuté informaci je možné podat stížnost v souladu s §16 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, do 30 dnů k povinnému subjektu, který tuto informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.