Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 104/2015

V žádosti, kterou eviduje Nejvyšší soud pod sp. zn. Zin 104/2015, požadovala pisatelka konkrétní specifikaci, co bude Nejvyšší soud projednávat ve věcech spisových značek 26 Cdo 5507/2015, 26 Cdo 5509/2015 a 26 Cdo 5510/2015, kde figuruje jako účastník řízení. K jednotlivým řízením obdržela žadatelka v řádné lhůtě následující informace:
26 Cdo 5507/2015 – „O vrácení přeplatku z vyúčtování služeb spojených s bydlením“.
Žalobce: Z. P.
Žalovaný: S. R.
Okresní soud ve Zlíně projednával tuto věc pod sp. zn. 10 Nc 404/2011, odvolací Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně pod sp. zn. 59 Co 98/2014

26 Cdo 5509/2015 – „O vyúčování služeb“
Žalobce: Z. P.
Žalovaný: S. R.
Okresní soud ve Zlíně projednával tuto věc pod sp. zn. 10 Nc 404/2011, odvolací Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně pod sp. zn. 59 Co 431/2014

26 Cdo 5510/2015 - „O vyúčování služeb“
Žalobce: Z. P.
Žalovaný: S. R.
Okresní soud ve Zlíně projednával tuto věc pod sp. zn. 10 Nc 404/2011, odvolací Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně pod sp. zn. 59 Co 432/2014

Tímto Nejvyšší soud považuje žádost sp. zn. Zin 104/2015 za vyřízenou.

Další součástí předmětného podání ze dne 23. prosince 2015 byl obsáhlý popis jiných soudních řízení, která žadatelka o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. údajně vede u zlínských soudů, Městského soudu v Praze a která řeší pravděpodobně i s exekutorskými úřady. Šlo o konstatování žadatelky, nikoli o dotazy, které by směřovaly k Nejvyššímu soudu a k jeho činnosti. I přesto se těmito podněty Nejvyšší soud v minulosti již zabýval a v odpovědi na žádost sp. zn. Zin 104/2015 na to odkázal. Tato pisatelčina konstatování jsou totiž obdobná jako v případě žádosti stejné fyzické osoby o poskytnutí informace, kterou zaslala Nejvyššímu soudu dne 10. dubna 2015. Nejvyšší soud na ně už v řízení vedeném pod sp. zn. Zin 24/2015 postupně ve dnech 10. dubna 2015 a 20. dubna 2015 nadvakrát řádně odpověděl.

Nejvyšší soud zároveň nemůže vyhovět žádosti pisatelky, formulované jako: „Žádám předat soudu Zlín, bohužel nereagují na mé žádosti o informace! ...“. Taková žádost není žádostí o poskytnutí informace, přičemž informací se podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoli podobě, zaznamenaný na jakémkoli nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Nejvyšší soud proto pisatelce doporučil v této věci znovu přímo komunikovat s příslušným soudem ve Zlíně.

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatelka nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.