Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 91/2015

Dne 30. listopadu 2015 obdržel Nejvyšší soud žádost o poskytnutí informace, která obsahovala dvě otázky týkají se soudního přezkumu rozhodnutí vydaných právě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že soudní přezkum ve věcech žádostí o poskytnutí informací podle informačního zákona č. 106/1999 Sb. je správním přezkumem a řídí se Soudním správním řádem č. 150/2002 Sb., nespadá do kompetencí Nejvyššího soudu, ale Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší správní soud přitom v této věci plní roli soudu druhého stupně, prvostupňovým soudem u správních žalob je příslušný krajský soud.
Na první otázku žadatelky, která chtěla sdělit spisové značky všech rozhodnutí ve výše popsaných řízeních, tedy Nejvyšší soud odpověděl, že neeviduje žádnou spisovou značku, žádný nevyřízený případ, vedený ve věcech správních žalob, týkajících se soudního přezkumu rozhodnutí vydaných dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na druhou otázku, spojenou s prosbou o zaslání anonymizovaných pravomocných soudních rozhodnutí, vydaných Nejvyšším soudem v letech 2014 a 2015, ve kterých bylo rozhodováno o výše uvedeném předmětu, Nejvyšší soud žadatelce dále sdělil, že taková soudní rozhodnutí v uvedených letech nevydal ani se jimi nezabýval, neboť jsou v kompetenci Nejvyššího správního soudu.

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí informace žadatel nesouhlasí, může do 30 dnů podat podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. stížnost k povinnému subjektu, který tuto informaci poskytl. Bude poté postoupena nadřízenému orgánu.

Mgr. Petr Tomíček, tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.