Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 93/2015

Žádost o poskytnutí informace, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 93/2015, obsahovala celkem 6 otázek. V případě pěti otázek zaslal Nejvyšší soud konkrétní odpovědi, v případě jediné otázky (otázky číslo 5) Nejvyšší soud žádost o poskytnutí informace odložil na základě § 14 odst. 5c) zákona č. 106/1999 Sb. Ke konkrétním odpovědím podrobněji:
1. V příloze Nejvyšší soud zaslal požadovaný přehled řádných dovolených (ŘD), dnů pracovní neschopnosti (PN) a dnů indispozičního volna (IV) soudců trestního senátu číslo 4 Nejvyššího soudu za období kalendářních měsíců září a říjen 2015.
2. V trestní věci sp. zn. 4 Tdo 1108/2015 bylo na podatelnu Nejvyššího soudu prostřednictvím emailu advokátkou Mgr. Kamilou Kolaříkovou 30. září 2015 doručeno podání „Návrh na přerušení výkonu rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. 40 T 6/2012 ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 3. 2015, čj. 5 To 71/2014-7904 a doplnění dovolání obviněného podaného dne 29. 5. 2015 u Krajského soudu v Brně“. Uvedené podání bylo předloženo (viz pohyb spisu v informačním systému Nejvyššího soudu ISNS) prostřednictvím asistentky předsedkyni senátu JUDr. Danuši Novotné téhož dne, 30. září 2015. Toto podání nebylo zasláno Nejvyššímu státnímu zastupitelství.
3. V trestní věci 4 Tdo 1108/2015 nebylo zasláno Mgr. Kamile Kolaříkové k replice vyjádření státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 3. září 2015.
4. Věc sp. zn. 4 Tdo 1108/2015 byla projednána a rozhodnuta dne 12. října 2015 v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Danuše Novotné a členů senátu JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala. Přestože (viz. příloha zaslaná k otázce č. 1) paní JUDr. Danuše Novotná čerpala ten den řádnou dovolenou, dostavila se do budovy Nejvyššího soudu právě za účelem neveřejného jednání ve věci 4 Tdo 1108/2015 a toto neveřejné jednání proběhlo standardním způsobem.
5. Otázku číslo 5, která je součástí žádosti o poskytnutí informace, vedené pod sp. zn. Zin 93/2015, nemůže Nejvyšší soud objektivně zodpovědět. Nejvyšší soud proto rozhodl o odložení žádosti o informace v bodě 5 sp. zn. Zin 93/2015 a žádost o odpověď na otázku: „Jestli se JUDr. Danuše Novotná, JUDr. Jiří Pácal, JUDr. František Hrabec osobně znají a jsou v přátelském poměru s osobou JUDr. Jaroslavou Bartošovou (soudkyně Krajského soudu v Brně) nebo p. Janou Novotnou (přísedící Krajského soudu v Brně – senát 40 T) nebo s některou z osob uvedených jako poškození (statutární zástupci) v bodě I. a II. rozsudku sp. zn. 40 T 6/2012 ze 14. 4. 2014; nebo jestli jsou s výše uvedenými osobami i v jiném či obdobném poměru? Odkdy tento poměr trvá?“ Nejvyšší soud o d k l á d á.
Tato otázka se nevztahuje k působnosti povinného subjektu a proto má povinný subjekt v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. právo žádost v tomto bodě odložit.
Nad rámec tohoto sdělení k otázce č. 5 Nejvyšší soud uvedl, že paní JUDr. Danuše Novotná není v žádném příbuzenském ani jiném poměru s paní Janou Novotnou, přísedící Krajského soudu v Brně, senát 40 T.
6. Nejvyšší soud zaslal spisové značky dvou rozhodnutí trestního senátu Nejvyššího soudu číslo 4 ve složení JUDr. Danuše Novotná, JUDr. Jiří Pácal a JUDr. František Hrabec, která byla v minulých letech následně zrušena Ústavním soudem.

4 Tdo 896/2013 – senát ve složení (JUDr. Novotná – předsedkyně senátu, JUDr. Hrabec, JUDr. Pácal)

4 Tdo 482/2013 – senát ve složení (JUDr. Pácal – předseda senátu, JUDr. Hrabec, JUDr. Novotná)Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.