Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 102/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
 

Vážená paní,

 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 8. 7. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace, sp. zn. Zin 102/2019, v následujícím znění:

„Vážená paní, vážený pane,

ráda bych pro účel vědeckého výzkumu v rámci projektu EUTHORITY zažádala o informace dle zákona 106/1999 Sb. Konkrétně se jedná o následující informace:

- počet asistentů soudců NS v letech 2000-2006

- celkový počet zaměstnanců NS v letech 2000-2006

- počet administrativních pracovníků soudu NS v letech 2000-2018

- počet studentů pracujících na NS v letech 2000-2018

- soudní statistiky NS - nové věci, vyřízené věci a věci převzaté z minulých let z let 2000-2005.“

 

Z důvodu neúplnosti a nejasnosti žádosti jste byla dne 15. 7. 2019 vyzvána povinným subjektem k doplnění a upřesnění žádosti podle § 14 odst. 5 písm. a) a b) informačního zákona. Upřesnění bylo požadováno k následujícím skutečnostem:

1) k jakému časovému okamžiku požadujete poskytnutí personálních údajů;

2) co je myšleno označením „administrativní pracovníci“;

3) co rozumíte pod pojmem „studenti pracující na NS“;

4) v rámci kterých rejstříků požadujete poskytnutí statistických údajů;

5) jaký konkrétní význam přikládáte označení „převzaté věci“.

 

Žádost jste doplnila o chybějící údaje a rovněž upřesnila obsah žádosti e-mailem ze dne 15. 7. 2019 následujícím způsobem:

„Upřesnění žádosti:

1) Údaje o počtu asistentů, zaměstnanců, ... požaduji k 31.12. daného roku.

2) Pokud skupina pracovníků zajištujících administrativu soudu není oddělená, požaduji pouze údaje o skupině "ostatní".

3) Pod pojmem student rozumím stážistu.

4) Požaduji statistiky v rámci všech řízení před NS (tedy i těch, které nejsou dovoláními).

5) Pod pojmem převzaté věci rozumím neskončené věci z předešlého roku.“

 

Povinný subjekt následně vydal 30. 7. 2019 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (v rozsahu pro povinný subjekt neexistujících informací) a dále Vás vyzval k úhradě nákladů nutných pro přípravu podkladů k povinným subjektem poskytovaným informacím. 

Nejvyšší soud provedeným výpočtem stanovil úhradu za poskytnutí specifikovaných informací, které vycházely z Vaší žádosti, sp. zn. Zin 102/2019, a které nebyly povinným subjektem odmítnuty rozhodnutím ze dne 30. 7. 2019 odmítnuty, na 1.500,- Kč.

V souladu se zákonem jste byla následně povinným subjektem vyzvána, abyste požadovanou úhradu nákladů ve výši 1.500,- Kč provedla na účet povinného subjektu (Nejvyššího soudu) u ČNB.

Podáním ze dne 14. 8. 2019 jste souhlasila se stanovenou výší úhrady a informovala jste povinný subjekt o jejím uhrazení. Týž den byla na účet povinného subjektu (Nejvyššího soudu) připsána požadovaná úhrada ve výši 1 500,- Kč.

 

Povinný subjekt Vám tímto požadované informace poskytuje formou celkem tří elektronických příloh nazvaných:

„Statistiky 2000 – 2005.pdf“


„Rejstřík Cul 2000 - 2005.xlsx“
„PřílohaZin102 2019 Personální informace.docx“
 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdila do e-mailu odesílatele.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček,


vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona
 
Přílohy:
Statistiky 2000 – 2005.pdf
Rejstřík Cul 2000 - 2005.xlsx
PřílohaZin102 2019 Personální informace.docx