Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 105/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane magistře,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 28. 7. 2016 celkem dvě Vaše žádosti o poskytnutí informací, které jsou sloučeny u povinného subjektu pod sp. zn. Zin 105/2016.

V první žádosti ze dne 28. 7. 2016 se domáháte poskytnutí těchto informací:

- „Na základě dovolání ze dne 7. 7. 2016 jsem podal na podatelně Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 5. 2016, č. j. 2 VSOL  715/2015-B-80.
Tímto žádám Nejvyšší soudu České republiky o sdělení informace pod jakou sp. zn. je moje dovolání řešeno u dovolacího soudu a kteří soudci mají na starosti vyřízení mého dovolání.“

Odpověď:
Ke dni 4. 8. 2016 není u Nejvyššího soudu evidováno žádné dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 5. 2016, č. j. 2 VSOL 715/2015-B-80, ve kterém byste byl účastníkem řízení. Vzhledem k tomu, že dovolání není doposud vedeno u Nejvyššího soudu, nejsou známi ani soudci, kteří by se věcí zabývali.

Ve Vaší druhé žádosti, která dorazila k Nejvyššímu soudu také dne 28. 7. 2016, žádáte o poskytnutí těchto informací:
- „Ve kterých právních věcech ( uveďte sp. zn. takových právních věcí ) vystupuji u Nejvyššího soudu České republiky na straně odvolatele ?“

Odpověď:
Jako odvolatele Vás Nejvyšší soud eviduje u těchto dovolání:
- 30 Cdo 5459/2014 (stav věci: odškrtnuto)
- 30 Cdo 1633/2016 (stav věci: nevyřízeno)
Vaše jméno je uvedeno také pod sp. zn. 21 Cul 8/2015 (stav věci: odškrtnuto). Jednalo se konkrétně o Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené u KS v Brně sp. zn. KSBR 45 INS 18298/2014.

3) „Který soudce Nejvyššího soud České republiky má na starosti vyřízení mých právních věcí…“

Odpověď:
Ve věci sp. zn. 30 Cdo 5459/2014, kde již bylo rozhodnuto, rozhodoval předseda senátu JUDr. Pavel Simon, dále soudci Mgr. Vít Bičák a JUDr. František Ištvánek.

V případě sp. zn. 30 Cdo 1633/2016 je předsedou senátu JUDr. Pavel Simon a ve věci dále rozhodují členové senátu JUDr. František Ištvánek a JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.


Poznámka k doručování odpovědi ve věci sp. zn. Zin 105/2016:
Vzhledem k tomu, že obě žádosti, zaslané Nejvyššímu soudu dne 28. 7. 2016, evidované pod sp. zn. Zin 105/2016, byly zaslány z e:mailové adresy, kde není možno jednoznačně ověřit identitu žadatele, Nejvyšší soud zvolil jako způsob doručení odpovědí doporučenou poštu na adresu trvalého bydliště žadatele, aby tak eliminoval riziko možného zneužití poskytovaných citlivých (osobních) údajů.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona