Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 107/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 29. 7. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 107/2016.

Konkrétně jsou předmětem Vaší žádosti tyto informace:
„…informace týkají se smluv mezi v hlavičce identifikovaným povinným subjektem a poskytovatelem právních informačních systémů (dále jen „informační systémy“). Konkrétně žadatelka žádá o poskytnutí následujících informací:
1. Kopie dvou posledních smluv, jež povinný subjekt uzavřel s poskytovateli/poskytovatelem informačních systémů.
2. Sdělení:
a. Jaké formální kroky přecházely uzavření smlouvy s poskytovatelem informačního systému, tedy informaci, zda bylo realizováno zadávací řízení nebo učinil povinný subjekt přímou objednávku ke konkrétnímu poskytovateli?
b. Jakou formou byly zjišťovány preference a požadavky zaměstnanců využívajících tyto konkrétní informační systémy (např. byl zaměstnancům rozeslán dotazník, nebo jim byla umožněna jiná forma hlasování) před uzavřením smlouvy, na jejímž základě jsou aktuálně povinnému subjektu informační systémy poskytovány.
3. Kompletní text výzvy k podání nabídky či přímé objednávky k poskytnutí informačních systémů, které byly před uzavřením výše požadovaných smluv vypracovány.
4. Seznam subjektů, které byly v rámci výzvy k podání nabídky osloveny či kterým subjektům byla přímá objednávka zaslána.“

K otázce 1:
V odpovědi na Vaši žádost Vám povinný subjekt k otázce 1 sděluje, že vzhledem ke skutečnosti, kterou osvědčuje přiložená poslední uzavřená Dohoda o centralizovaném zadávání zakázek mezi Nejvyšším soudem a Ministerstvem spravedlnosti ČR z 6/2014 a rovněž přiložená předchozí Dohoda o centralizovaném zadávání zakázek mezi Nejvyšším soudem a Ministerstvem spravedlnosti ČR z 6/2009, neuzavírá Nejvyšší soud smlouvy s poskytovateli právních informačních systémů přímo, ale využívá výhod centralizovaného nákupu produktů a služeb zmíněných poskytovatelů zprostředkovaně přes Ministerstvo spravedlnosti ČR. Konkrétně Nejvyšší soud nyní prostřednictvím centrálně (ministerstvem) uzavřených smluv využívá služby systému ASPI (Wolters Kluwer), Beck-online (C.H. Beck) a Codexis (Atlas Consulting).

Mimo těchto základních smluv uzavřel Nejvyšší soud přímo s poskytovateli právních informačních systémů pouze dvě „dodatkové“ smlouvy pro přístupy do databází, které jsou nad rámec služeb objednávaných Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o smlouvy se společnostmi C.H.Beck a Wolters Kluwer. Kopie těchto smluv jsou zaslány rovněž v příloze.

K otázce 2:
Vyjádření ke smlouvám, které Nejvyšší soud uzavřel přímo s poskytovateli informačních právních systémů:
a) Z povahy Smlouvy mezi Nejvyšším soudem a nakladatelstvím C.H.Beck, s.r.o. k využívání informačního systému Beck-online (prostřednictvím účtu nevázaného na IP adresu, nýbrž dálkovým přístupem) z 11/2011 jasně vyplývá jedinečnost takové smlouvy. Systém Beck-online je jediný z právních systémů v ČR, který je poskytován přes webové rozhraní. Primárně je vázán na IP adresu uživatele, tedy IP adresu sídla Nejvyššího soudu. Nicméně, protože soudci a asistenti soudců pracují často s domova, z míst, kde přednášejí, popř. detašovaných pracovišť, rozhodl se Nejvyšší soud zpřístupnit pomocí dálkového přístupu nevázaného k IP adrese 15 „volných“ přístupů odkudkoli (jen na základě hesla). Právě proto vznikla uvedená (a zaslaná) smlouva s nakladatelstvím Beck-online. Podpisu smlouvy nepředcházely žádné formální kroky, evidované v listinné podobě. Šlo přímo o nastudování nabídky a podmínek zpřístupnění dálkového přístupu do systému Beck-online, následovala telefonická domluva schůzky se zástupcem poskytovatele a poté už se rovnou řešil text a detaily smlouvy. Z výše uvedených důvodů nebylo realizováno zadávací řízení.
Jedinečná je rovněž smlouva z 12/2012 s nakladatelstvím Wolters Kluwer, jejímž předmětem je poskytnutí licence slovenské verze právního systému ASPI (ASPI SK). Jedinou poskytnutou licenci ASPI SK využívá Oddělení dokumentace a analytiky judikatury ČR Nejvyššího soudu. Podle slov vedoucí oddělení JUDr. Petry Polišenské konkurenční poskytovatelé právních informačních systémů, se kterými Nejvyšší soud prostřednictvím smluv uzavřených na centrální úrovni Ministerstvem spravedlnosti spolupracuje, v době podpisu smlouvy s Wolters Kluwer (ASPI SK) nedisponovali požadovanou slovenskou databází, nákup u poskytovatele Wolters Kluwer byl tedy jedinou možností. Zadávací řízení se nekonalo, kopii objednávky přikládá Nejvyšší soud v příloze.
b) Jak již uvádí bod 2a), dodatkové dílčí smlouvy, které uzavřel Nejvyšší soud s poskytovateli právních informačních systémů jsou natolik jedinečné a specifické, že nebylo možné v době podpisu (ani dnes) uvažovat i žádném jiném dodavateli. Nebylo proto třeba zjišťovat preference a požadavky zaměstnanců, když samotný fakt nutnosti uzavřít jmenované smlouvy vyšel v případě smlouvy o licenci ASPI SK přímo od vedoucí oddělení dokumentace a analytiky judikatury ČR Nejvyššího soudu a potřeba zřídit „jisté“ množství přístupů do databáze Beck-online bez závislosti na IP adrese počítače, odkud se přistupuje, vznikla na základě opakovaných ústních výzev a žádostí z řad soudců a asistentů, kteří jsou zvyklí pracovat i mimo budovu sídla Nejvyššího soudu. Bez takového dálkového přístupu by byla značně omezena a zpomalena rozhodovací činnost Nejvyššího soudu.

K otázce 3: Nejvyšší soud do přílohy vložil objednávku na poskytnutí 1 licence ASPI SK od Wolters Kluwer. Vzhledem k vysvětlení výše (body 2 a, b) další nemá, co dodat.

K otázce 4: Vzhledem k jedinečnosti uzavřených „doplňkových“ smluv a k nemožnosti objednat si přístupy do příslušných databází (ASPI SK a Beck-online) u konkurenčních poskytovatelů, nemohlo být osloveno více subjektů.Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona


Přílohy: NS-MSp_Dohoda o centralizovaném zadávání IT.pdf
dohodaocentraliz.zadáváníveř.zakázek.1.pdf
SmlouvanakladatelstvíC.H.Beck.pdf
SmlouvaoposkytnutílicenceASPI_SK.pdf
ObjednavkaASPISKZin107.pdf