Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 107/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 107/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout anonymizovaný rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1922/2017.

Povinný subjekt Vám k Vaší žádosti v příloze zasílá anonymizovanou kopii rozsudku povinného subjektu č. j. 21 Cdo 1922/2017-273 ze dne 27. 6. 2018.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákonaPříloha (elektronická): Rozhodnuti - 21 Cdo 1922_2018.pdf


Rozhodnuti - 21 Cdo 1922_2018