Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 108/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 1. 8. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 108/2016. Prostřednictvím předmětné žádosti se domáháte poskytnutí informace „Sdělení veškerého nápadu věcí na Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu, tedy přehledu spisových značek, včetně časů nápadu, ve věcech které napadly stejný den jako věc vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 21 ICdo 36/2016 a pracovní den bezprostředně předcházející tomuto dni v agendě dovolání a námitek podjatosti u Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.“.

Povinný subjekt Vám požadované informace zasílá formou dvou tištěných příloh, aktualizovaných ke dni 10. 8. 2016. První z nich (dvoustránková) obsahuje věci napadlé v uvedeném období v rejstřících dovolání Cdo, ICdo a NSČR, druhá pak nápad v rejstříku Nd - návrhy na delegaci, námitky podjatosti, popř. návrhy na určení místní příslušnosti.


Nad rámec poskytnutých informací Vám povinný subjekt sděluje následující: Dne 10. 5. 2016 byla na Nejvyšší soud doručena Vaše žaloba pro zmatečnost, která byla nejprve zapsána do rejstříku ICdo pod sp. zn. 21 ICdo 36/2016. Následně však došlo ke kompetenčnímu sporu, který musel být vyřešen dle Čl. 7 odst. 1 Jednacího řádu Nejvyššího soudu (jeho znění viz níže). Původní spisová značka 21 ICdo 36/2016 byla po vyřešení tohoto kompetenčního sporu tzv. zmylněna (odstraněna z rejstříku) a věc je nyní nově vedena pod sp. zn. 32 Nd 174/2016.

Závěrem úplná citace Čl. 7 odst. 1 Jednacího řádu Nejvyššího soudu, který nabyl účinnosti 1. 1. 2008.:

Čl. 7
1) Dojde-li mezi senáty téhož kolegia k neshodě o tom, kterému senátu podle rozvrhu práce přísluší vyřízení věci, určí příslušný senát předseda kolegia. Předsedovi kolegia předkládá spis k určení příslušného senátu řídící předseda senátu, kterému byla věc určena k vyřízení jako prvnímu, po písemném vyjádření řídícího předsedy senátu, který s převzetím věci nesouhlasí.

Celý text Jednacího řádu Nejvyššího soudu je k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona