Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 108/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,


dne 16. 8. 2017 dorazilo na podatelnu Nejvyššího soudu České republiky Vaše podání nadepsané jako „Sťažnosť proti podaniu informacie listom zn. Zin 92/2017, zo dňa 4.8.2017, podľa zákona 106/1999 Sb. § 16a odst. 1.“.

Orgán prvního stupně povinného subjektu následně předložil dne 17. 8. 2017 tuto Vaši stížnost podle § 16a odst. 5 Informačního zákona nadřízenému orgánu, tzn. předsedovi Nejvyššího soudu. Nadřízený orgán vydal dne 23. 8. 2017 rozhodnutí, kterým podle § 16a odst. 6 písm. a) Informačního zákona předchozí postup orgánu prvního stupně povinného subjektu v řízení o žádosti sp. zn. Zin 92/2017 potvrdil s tím, že Vaši stížnost podanou dne 16. 8. 2017 vyhodnotil jako nedůvodnou. Odvolací orgán povinného subjektu však zároveň v souladu s § 37 odst. 1 větou druhou zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil text této Vaší stížnosti podle jejího skutečného obsahu, tzn. jako novou žádost o poskytnutí informace. Jako stěžovateli Vám bylo předsedou Nejvyššího soudu sděleno, že takto nově formulovaná žádost bude vyřízena pod samostatnou spisovou značkou, jež jí bude následně přidělena.

Vaší žádosti formulované jako „Podávám sťažnost pre neúplnost a zmetočnosť podania informacie z dôvodu umyselne neposkytnúť informaciu, alebo z nepochopenia žiadosti a preto přikládám vzor jako má byť informácia podaná.



Pripomínam súdu, že mňa nezaujíma, č osa dialo na najvyššom súdě před dátumom 30. 1. 2017, mne zaujíma vylučně jako boli vyrizováni dovolání po 30.1.2017 tak jako to upozorňoval súd v listě 32 Cdo 494/3017, zodňa 10.července 2017, který podpísal JUDr. Pavel Příhoda, v.r.“, byla v souladu s výše uvedeným rozhodnutím předsedy Nejvyššího soudu dne 28. 8. 2017 přiřazena sp. zn. Zin 108/2017.


Orgán prvního stupně povinného subjektu Vám požadovanou informaci poskytuje na samostatně tištěných listech v příloze. Jednotlivé vyřizované věci u občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu jsou sdruženy podle data nápadu a rovněž podle konkrétního typu dovolací agendy (rejstříky Cdo, ICdo a NSČR). Na vysvětlenou povinný subjekt dodává, že věci doposud nevyřízené jsou v tabulce označeny jako „NEVYRIZENA“; věci vyřízené, u nichž ještě nebylo vyhotoveno kompletní odůvodnění rozhodnutí a spis doposud nebyl Nejvyšším soudem vrácen soudu prvního stupně, jsou označeny jako „VYRIZENA“; věci vyřízené, s kompletním odůvodněním vypravené již spolu se spisem k soudu první instance za účelem doručování soudního rozhodnutí účastníkům řízení, jsou na přiložených listech označeny jako „ODSKRTNUTA“.

Pro úplnost Vám orgán prvního stupně povinného subjektu sděluje, že systém ISNS (elektronický Informační systém Nejvyššího soudu) nedokáže zpětně poskytnout informaci ve stavu, v jakém byla dne 18. 7. 2017, neboť je neustále aktualizován. Informace Je Vám tedy poskytnuta ve formě aktuální k dnešnímu dni, kdy ve třetím a čtvrtém sloupci tabulky jsou u věcí vyřízených po dni 18. 7. 2017 uvedena data vyřízení těchto věcí a není tam zapsáno „NEVYRIZENA“, nýbrž „VYRIZENA“ anebo „ODSKRTNUTA“. Ostatně, takové poskytnutí „většího celku“ informací, jehož „podmnožinou“ je taktéž požadovaná informace, je zcela v souladu s § 4a odst. 1 Informačního zákona.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem



Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (tištěná): Seznamy spisových značek soudních řízení u občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu (agendy dovolání Cdo, ICdo a NSČR) , napadlých v období od 30. 1. 2017 do 18. 7. 2017, ve kterých bylo rozhodnuto ve dnech 30. 1. 2017 až 28. 8. 2017 (stav k 9:40 hod.).