Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 110/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,


Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 29. 8. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 110/2017, prostřednictvím které konkrétně žádáte o následující:

„… dovoluji si obrátit se na Vás v souladu s  § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací, zdali je u Vašeho soudu aktuálně vedeno nebo bylo v posledních 3 letech pravomocně ukončeno jakékoliv řízení, jehož účastníkem na straně žalující nebo na straně žalované je nebo byla společnost ATER s.r.o., se sídlem Strakonická 1134/13, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, IČ: 60826096, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 261066.

Pokud takové řízení evidujete, prosím o zaslání informace obsahující jména či názvy všech účastníků řízení s označením, zda vystupují na straně žalující nebo žalované, dále spisovou značku a předmět řízení. V případě, že žádné takové řízení neevidujete, prosím o potvrzení této skutečnosti.“

Povinný subjekt Vám tímto sděluje (poskytuje informaci), že k dnešnímu dni (tedy k datu 1. 9. 2017) neeviduje ve své databázi údaje o žádném aktuálně vedeném nebo v posledních 3 letech pravomocně ukončeném řízení, jehož účastníkem na straně žalující nebo na straně žalované je nebo byla společnost ATER s.r.o., se sídlem Strakonická 1134/13, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, IČ: 60826096, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 261066.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Pro jednoznačné určení počátku uvedené 30denní lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste přijetí tohoto sdělení zpětně potvrdil na e:mailovou adresu, ze které Vám bylo doručeno.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona