Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 113/2016

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti JUDr. T. T., Ph.D., (dále jen „žadatel“), ze dne 4. 8. 2016, sp. zn. Zin 113/2016,
takto:

I. Podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 11 odst. 4 písm. b) Informačního zákona se žádost JUDr. T. T,, Ph.D. v části bodů 1) a 2), konkrétně v místech shodně formulovaných jako „…žádá Žadatel o poskytnutí znění těchto žádostí…“, částečně o d m í t á .

II. Podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 8a Informačního zákona a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se žádost JUDr. T. T., Ph.D. v bodech 1) a 2), konkrétně v částech shodně formulovaných jako „…případně o poskytnutí závěrů těchto přezkumů či navazujících usnesení…“ částečně o d m í t á tak, že v požadovaných rozhodnutích nebudou poskytnuty osobní údaje jednotlivých účastníků řízení. To znamená, že budou anonymizovány údaje o jménu, příjmení, datu narození a bydlišti.


Odůvodnění:
Povinný subjekt obdržel dne 4. 8. 2016 žádost JUDr. T. T., Ph.D. o poskytnutí informací, formulovanou jako: „Žadatel velmi zdvořile žádá o poskytnutí následujících informací:
1) Zda Nejvyšší soud přezkoumával v roce 2015 žádosti o přezkum zákonnosti příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, a v případě, že tak bylo učiněno, kolikrát se tak stalo, a dále žádá Žadatel o poskytnutí znění těchto žádostí, případně o poskytnutí závěrů těchto přezkumů, či navazujících usnesení.
2) Zda Nejvyšší soud přezkoumával v roce 2016 žádosti o přezkum zákonnosti příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, a v případě, že tak bylo učiněno, kolikrát se tak stalo, a dále žádá Žadatel o poskytnutí znění těchto žádostí, případně o poskytnutí závěrů těchto přezkumů, či navazujících usnesení.
Žadatel doplňuje, že trvá na přímém poskytnutí výše uvedených informací i v případě, že tyto informace již byly zveřejněny.

K výroku I.:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 Informačního zákona „Pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.

Podle § 11 odst. 4 písm. b) Informačního zákona „Povinné subjekty (dále) neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků“.

Požadavky na poskytnutí znění jednotlivých žádostí o přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu směřují podle vyhodnocení povinného subjektu jednoznačně k poskytnutí informací, které jsou na samotném počátku rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu v dané agendě a žadatel se tudíž takto domáhá informací z průběhu soudního řízení. Tyto informace povinný subjekt s odkazem na § 11 odst. 4 písm. b) odmítá poskytnout. Povinný subjekt poskytuje informace o výsledcích rozhodovací činnosti, která musí být zcela jistě pod veřejnou kontrolou, nikoliv však informace o samotném průběhu rozhodovací činnosti. I z toho důvodu jsou veškerá konečná rozhodnutí Nejvyššího soudu v anonymizované verzi, poté, co jsou informováni účastníci řízení, veřejně dostupná na internetu.


K výroku II.:
Podle ustanovení § 8a Informačního zákona „poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu“.

Podle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, „osobním údajem je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“. Podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 tohoto zákona může správce údajů zpracovat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení.
Nejvyšší soud však nemá od subjektů těchto údajů souhlas s předáním jiné osobě, a ani nesplňuje další podmínky § 5 odst. zákona č. 101/2000 Sb. Úplná znění jednotlivých rozhodnutí Nejvyššího soudu v agendě Pzo (přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu), přitom takové osobní údaje účastníků řízení obsahují, a to ve formátu jméno, příjmení, datum narození a bydliště. S ohledem na výše uvedené je ale nemůže povinný subjekt zpracovávat, což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a Informačního zákona.
Nejvyšší soud tak při vydání tohoto rozhodnutí (výrok II.) ve věci žádosti o poskytnutí informace sp. zn. Zin 113/2016 ze dne 4. 8. 2016 upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl tak, že žádost o poskytnutí informací (jednotlivých usnesení) v rozsahu obsažených osobních údajů v souladu s § 8a ve spojení s § 15 odst. 1 Informačního zákona částečně odmítl a poskytne žadateli pouze anonymizované verze rozhodnutí.


Poučení:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti nebo části žádosti o poskytnutí informace (výrok I., II.) lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) a odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 a § 6 odst. 2 Informačního zákona:

Povinný subjekt poskytuje žadateli kompletní seznam spisových značek, pod kterými figurují žádosti o přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, předložené Nejvyššímu soudu za období 1. 1. 2015 až 31. 7. 2016 nebo také žádosti z roku 2014, o kterých Nejvyšší soud rozhodl po 1. 1. 2015. U všech těchto věcí uvádí povinný subjekt datum, kdy byly předloženy a kdy o nich bylo rozhodnuto, pokud již rozhodl. V jediném případě, ve věci sp. zn. 4 Pzo 6/2016, byla věc vrácena bez projednání a bez rozhodnutí. V seznamu rovněž chybí sp. zn. 4 Pzo 3/2015, která byla původně mylným zápisem do agendy Pzo.

Návrhy na přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu předložené Nejvyššímu soudu za období 1. 1. - 31. 12. 2015 – celkem 9 žádostí:

1. 4 Pzo 1/2015 – předloženo dne 21. 1. 2015
2. 4 Pzo 2/2015 – předloženo dne 16. 3. 2015
3. 4 Pzo 4/2015 – předloženo dne 22. 6. 2015
4. 4 Pzo 5/2015 – předloženo dne 28. 7. 2015
5. 4 Pzo 6/2015 – předloženo dne 17. 9. 2015
6. 4 Pzo 7/2015 – předloženo dne 20. 10. 2015
7. 4 Pzo 8/2015 – předloženo dne 9. 11. 2015
8. 4 Pzo 9/2015 - předloženo dne 16. 11. 2015
9. 4 Pzo 10/2015 – předloženo dne 8. 12. 2015


Návrhy na přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vyřízené Nejvyšším soudem za období 1. 1. - 31. 12. 2015 – celkem 10 žádostí:

1. 4 Pzo 6/2015 – předloženo dne 17. 9. 2015 a rozhodnuto dne 26. 11. 2015
2. 4 Pzo 5/2015 – předloženo dne 28. 7. 2015 a rozhodnuto dne 23. 9. 2015
3. 4 Pzo 4/2015 – předloženo dne 22. 6. 2015 a rozhodnuto dne 14. 10. 2015
4. 4 Pzo 2/2015 – předloženo dne 16. 3. 2015 a rozhodnuto dne 12. 5. 2015
5. 4 Pzo 1/2015 – předloženo dne 21. 1. 2015 a rozhodnuto dne 4. 3. 2015
6. 4 Pzo 6/2014 – předloženo dne 18. 12. 2014 a rozhodnuto dne 26. 2. 2015
7. 4 Pzo 5/2014 – předloženo dne 17. 12. 2014 a rozhodnuto dne 22. 4. 2015
8. 4 Pzo 4/2014 – předloženo dne 10. 11. 2014 a rozhodnuto dne 31. 3. 2015
9. 4 Pzo 3/2014 – předloženo dne 7. 11. 2014 a rozhodnuto dne 10. 11. 2015
10. 4 Pzo 2/2014 – předloženo dne 14. 10. 2014 a rozhodnuto dne 19. 2. 2015

Návrhy na přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu předložené Nejvyššímu soudu za období 1. 1. - 31. 7. 2016 – celkem 11 žádostí:

1. 4 Pzo 1/2016 – předloženo dne 13. 1. 2016
2. 4 Pzo 2/2016 – předloženo dne 25. 1. 2016
3. 4 Pzo 3/2016 – předloženo dne 10. 2. 2016
4. 4 Pzo 4/2016 – předloženo dne 17. 3. 2016
5. 4 Pzo 5/2016 – předloženo dne 24. 3. 2016
6. 4 Pzo 6/2016 – předloženo dne 18. 5. 2016
7. 4 Pzo 7/2016 – předloženo dne 25. 5. 2016
8. 4 Pzo 8/2016 – předloženo dne 13. 6. 2016
9. 4 Pzo 9/2016 – předloženo dne 19. 7. 2016
10. 4 Pzo 10/2016 – předloženo dne 20. 7. 2016
11. 4 Pzo 11/2016 – předloženo dne 27. 7. 2016Návrhy na přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vyřízené Nejvyšším soudem za období 1. 1. - 31. 7. 2016 – celkem 11 žádostí:

1. 4 Pzo 7/2016 – předloženo dne 25. 5. 2016 a rozhodnuto dne 21. 6. 2016
2. 4 Pzo 6/2016 – předloženo dne 18. 5. 2016 a vráceno soudu dne 16. 6. 2016
3. 4 Pzo 5/2016 – předloženo dne 24. 3. 2016 a rozhodnuto dne 26. 4. 2016
4. 4 Pzo 4/2016 – předloženo dne 17. 3. 2016 a rozhodnuto dne 21. 6. 2016
5. 4 Pzo 3/2016 – předloženo dne 10. 2. 2016 a rozhodnuto dne 30. 5. 2016
6. 4 Pzo 2/2016 – předloženo dne 25. 1. 2016 a rozhodnuto dne 18. 2. 2016
7. 4 Pzo 1/2016 – předloženo dne 13. 1. 2016 a rozhodnuto dne 27. 1. 2016
8. 4 Pzo 10/2015 – předloženo dne 8. 12. 2015 a rozhodnuto dne 20. 1. 2016
9. 4 Pzo 9/2015 - předloženo dne 16. 11. 2015 a rozhodnuto dne 13. 1. 2016
10. 4 Pzo 8/2015 – předloženo dne 9. 11. 2015 a rozhodnuto dne 7. 4. 2016
11. 4 Pzo 7/2015 – předloženo dne 20. 10. 2015 a rozhodnuto dne 16. 2. 2016


Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.“

Podle § 6 odst. 2 Informačního zákona „Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne; to neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.“

Přestože žadatel uvádí, že trvá na přímém poskytnutí informací, povinný subjekt jej v souladu s § 6 odst. 2 Informačního zákona odkazuje na zveřejněnou informaci, konkrétně na webové stránky Nejvyššího soudu www.nsoud.cz . Žádost sp. zn. Zin 113/2016 totiž povinný subjekt obdržel dne 4. 8. 2016 elektronickým podáním prostřednictvím e-mailu.
Na titulní stránce webu www.nsoud.cz nalezne žadatel tabulku Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. Po zadání příslušné spisové značky (platí pro výše uvedená řízení, kde už bylo vydáno usnesení) do formuláře v této tabulce, získá anonymizovanou (viz. výrok II.) verzi požadovaného rozhodnutí.Poučení:
Pokud se způsobem, jakým byly informace poskytnuty, žadatel nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.