Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 113/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,


Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 9. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 113/2017, kterou jste na základě výzvy upřesnil dne 8. 9. 2017 do této podoby: „… upřesňuji, že moje žádost směřuje k rozhodovací činnosti českých soudů na trestním úseku v adhezním řízení o nárocích na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností. Žádám tedy o zaslání závěrečné hodnotící zprávy (včetně příloh) vytvořené oddělením dokumentace a analytiky judikatury ČR ke dni 30. 4. 2017, včetně jednotlivých dílčích hodnotících zpráv, které byly podkladem pro vznik výše uvedené závěrečné (souhrnné) zprávy.“

Povinný subjekt Vám tímto požadované informace, a to v podobě elektronických příloh této e:mailové zprávy (seznam příloh viz níže) poskytuje.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Pro jednoznačné určení počátku uvedené 30denní lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste přijetí tohoto sdělení zpětně potvrdil na e:mailovou adresu, ze které Vám bylo doručeno.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Přílohy (elektronické):
Hodnotícízpráva18122015.docx
Hodnotícízpráva29012016.docx
Hodnotícízpráva28042016.docx
Hodnotícízpráva31082016.docx
Hodnotícízpráva30112016.docx
Shrnutí Sm 2015_398_30042017.docx
Odvolací soudy NS a ÚS PřehlednáhradNÚnazdravídle oz a Metodiky NS_30042017.xlsx
Nalézací soudy PřehlednáhradNÚnazdravídle oz a MetodikyNS_30042017.xlsx