Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 114/2017

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti A. P., (dále jen „žadatel“), ze dne 11. 9. 2017, sp. zn. Zin 114/2017,
takto:

Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 8a Informačního zákona a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se žádost žadatele částečně o d m í t á tak, že v kopii požadovaného rozhodnutí nebudou poskytnuty osobní údaje účastníků řízení a dalších osob, které v textu rozhodnutí figurují.
Odůvodnění:

Nejvyšší soud obdržel dne 11. 9. 2017 žádost podle Informačního zákona, kde se žadatel domáhá následujícího:

„U shora nadepsaného soudu bylo vedeno řízení, jehož účastníkem byl pan XXXXX. Předmětem daného řízení bylo určení, zda jsou pro další soudní řízení použitelné odposlechy, které přesahovaly rámec povolení jednoho příkazu.

Ve věci rozhodoval Vrchní soud v Praze a následně shora uvedený soud, který vydal dne 7. 6. 2017 rozhodnutí.

Tímto soud zdvořile žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zaslání elektronických stejnopisů uvedeného rozhodnutí do datové schránky.“

Podle ustanovení § 8a Informačního zákona „poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu“.

Podle ustanovení § 15 odst. 1 Informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.

Podle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, „osobním údajem je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“. Podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 tohoto zákona může správce údajů zpracovat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení.

Nejvyšší soud však nemá od subjektů těchto údajů souhlas s předáním jiné osobě, a ani nesplňuje další podmínky § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a Informačního zákona.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl tak, že žádost o poskytnutí informace v rozsahu osobních údajů, obsažených v požadovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu, v souladu s § 8a ve spojení s § 15 odst. 1 Informačního zákona částečně odmítl. Žadateli proto zasílá v příloze nazvané „6Tz3_2017.doc (.pdf)“ anonymizovanou kopii předmětného rozhodnutí.

Povinný subjekt tak při vydání tohoto rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace sp. zn. Zin 114/2017 ze dne 11. 9. 2017 upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny. Tímto rozhodnutím současně povinný subjekt nijak žadateli neomezil informační obsah poskytovaného rozhodnutí.


Poučení:
Proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákonaPříloha (elektronická): 6Tz3_2017.doc (.pdf)

Rozhodnuti - 6 Tz 3/2017