Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 115/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,


Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 14. 9. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 115/2017, prostřednictvím které konkrétně žádáte: „Stanovisko občanskoprávního kolegia bývalého Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 30. září 1974, sp. zn. Cpjf 62/73, uveřejněné pod číslem 2/1975 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek… .“

Povinný subjekt Vám tímto požadované stanovisko, a to v podobě, v jaké bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 2/1975, poskytuje formou přílohy „Cpjf62_73.docx“ této e:mailové zprávy.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro jednoznačné určení počátku uvedené 30denní lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste přijetí tohoto sdělení zpětně potvrdil na e:mailovou adresu, ze které Vám bylo doručeno.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): Cpjf62_73.docx