Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 116/2016

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti pana T. S., (dále jen „žadatel“), ze dne 5. 8. 2016, sp. zn. Zin 116/2016,

takto:

I. Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 8a Informačního zákona a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se žádost T. S. o poskytnutí všech trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, která obsahují slovo „skaut“ nebo jiné tvary tohoto slova, částečně o d m í t á tak, že v požadovaných rozhodnutích v rámci bodu 1) žádosti nebudou poskytnuty osobní údaje jednotlivých účastníků řízení. Znamená to, že budou anonymizovány údaje o jménu, příjmení, datu narození a bydlišti.

II. Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 8a Informačního zákona a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se žádost T. S. v rámci bodu 2) o poskytnutí „… i všech souvisejících trestních rozhodnutí, zejména rozhodnutí nižších instancí..“, částečně o d m í t á tak, že požadovaná trestní rozhodnutí soudů nižších instancí poskytnuta nebudou.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud obdržel dne 5. 8. 2016 žádost pana T. S. podle Informačního zákona, kde se žadatel domáhá těchto informací:

„… 1/ Poskytnutí všech trestních rozhodnutí nadepsaného soudu, která obsahují slovo „skaut“ (fulltextové vyhledávání) nebo jiné tvary od tohoto slova odvozené se stejným kořenem (př. skautka, skautský atd.).
2/ Poskytnutí i všech souvisejících trestních rozhodnutí, zejména rozhodnutí nižších instancí, pokud je máte k dispozici.
Požadované informace mi, prosím, zašlete v rámci zákonné lhůty v elektronické podobě výlučně mojí datovou schránkou. V případě potřeby rychlé komunikace k případnému ujasnění předmětu žádosti mě můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy.
Žádám Vám o přímé poskytnutí informací...“.


K výroku I.:
Podle ustanovení § 8a Informačního zákona „poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu“.

Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.

Podle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, „osobním údajem je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“. Podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 tohoto zákona může správce údajů zpracovat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení.

Nejvyšší soud však nemá od subjektů těchto údajů souhlas s předáním jiné osobě, a ani nesplňuje další podmínky § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Úplná znění požadovaných rozhodnutí v bodě 1) žádosti sp. zn. Zin 116/2016 přitom takové osobní údaje účastníků řízení obsahují, a to ve formátu jméno, příjmení, datum narození a bydliště. S ohledem na výše uvedené je ale nemůže povinný subjekt zpracovávat, což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a Informačního zákona.

Nejvyšší soud tak při vydání výroku I. rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace sp. zn. Zin 116/2016 upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny, které omezil v nezbytně nutném rozsahu tím, že provedl anonymizaci rozhodnutí. Tento úkon povinného subjektu ale žadatele nijak nekrátí v jeho právu na získávání informací.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti povinný subjekt rozhodl tak, že žádost o poskytnutí informací sp. zn. Zin 116/2016 ze dne 5. 8. 2016 v bodě 1) v rozsahu osobních údajů obsažených v požadovaných rozhodnutích Nejvyššího soudu, v souladu s § 8a ve spojení s § 15 odst. 1 Informačního zákona, částečně odmítl a zasílá žadateli anonymizované verze rozhodnutí. Konkrétně jde o rozhodnutí ve věcech vedených u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 8 Tdo 283/2007, 3 Tdo 1415/2015, 4 Tdo 1233/2012, 3 Tdo 1495/2014, 3 Tdo 1552/2005 a 7 Tdo 1014/2011.

Povinný subjekt nad rámec poskytnuté informace doplňuje návod, jak výše uvedená řízení (jejich spisové značky) dohledat na veřejně přístupných internetových stránkách Nejvyššího soudu. Žadatel (jakýkoli uživatel webových stránek Nejvyššího soudu) tak může příště postupovat právě podle tohoto návodu:

V tabulce „Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu“ na titulní straně webu Nejvyššího soudu www.nsoud.cz zvolí uživatel Rozšířený vyhledávací formulář.
V Rozšířeném vyhledávání lze dohledat rozhodnutí v trestní věci, které by mělo obsahovat slovo skaut (skautský, skautského, apod.) tímto způsobem:
1) Na začátku formuláře v části „Spisová (senátní) zn.“ je třeba zvolit druhou kolonku, kam se vepíše „Tdo“
2) Na konci formuláře v kolonce „Text rozhodnutí“ se vepíše požadovaný text, doplněný o uvozovky („skaut“), v případě, že chce uživatel vyhledávat současně i slova, která obsahují stejný kořen (např. skautský, skautského), zvolí do uvozovek kořen slova a za něj doplní „*“. Hledaný výraz bude v konečné fázi „skaut*“
3) Uživatel zvolí políčko „Hledat“

K výroku II.:
Podle ustanovení § 8a Informačního zákona „poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu“.

Dále, shodně s odůvodněním výroku I. tohoto rozhodnutí, odkazuje povinný subjekt na § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále na § 4 písm. e) a § 5 odst. 2 téhož zákona.

Nejvyšší soud i v tomto případě nemá od subjektů údajů souhlas s předáním jiné osobě, a ani nesplňuje další podmínky § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Úplná znění požadovaných rozhodnutí v bodě 2) žádosti sp. zn. Zin 116/2016 přitom takové osobní údaje účastníků řízení obsahují, a to ve formátu jméno, příjmení, datum narození a bydliště. S ohledem na výše uvedené je ale nemůže povinný subjekt zpracovávat, což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a Informačního zákona, v rozsahu celého bodu 2) podání pod sp. zn. Zin 116/2016.

Nejvyšší soud proto při vydání výroku II. rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace sp. zn. Zin 116/2016 ze dne 5. 8. 2016 upřednostnil, stejně jako v případě výroku I., právo na ochranu osobnosti a osobních údajů podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti povinný subjekt rozhodl tak, že žádost o poskytnutí informací, evidovanou pod sp. zn. Zin 116/2016, ze dne 5. 8. 2016, v celém bodě 2) v souladu s § 8a ve spojení s § 15 odst. 1 Informačního zákona, částečně odmítl. Na rozdíl od výroku I. však požadovaná rozhodnutí soudů nižších stupňů žadateli neposkytne ani v anonymizované verzi, neboť není v působnosti povinného subjektu anonymizované verze „cizích rozhodnutí“ vytvářet.

Nejvyšší soud anonymizuje rozhodnutí svých senátů na základě ustanovení § 10 a  § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato zákonná ustanovení jsou pak v rámci povinného subjektu detailně provedena v § 115 Kancelářského řádu Nejvyššího soudu, který nabyl účinnosti dne 1. 11. 2010. Odkaz na platné znění Kancelářského řádu Nejvyššího soudu je zde:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/CB12B13F347A4EC7C1257F7A003886A3/$file/Kancelarsky%20rad.pdf)

Povinný subjekt tedy žadatele odkazuje s jeho žádostí v bodě 2) podání ze dne 5. 8. 2016 podle Informačního zákona na jednotlivé soudy, které vydaly požadovaná rozhodnutí. Pro lepší přehled poskytuje žadateli sekundární informaci o tom, na jaké soudy se má obrátit a která anonymizovaná rozhodnutí (podle spisových značek řízení) po nich požadovat. Tuto sekundární informaci obsahuje tabulka na následující straně tohoto rozhodnutí.

Spisové značky k Zin 116/2016

Název soudu první instance
Sp. zn. soudu první instance
Název odvolacího soudu
Sp. zn. odvolacího soudu
Sp. zn. Nejvyššího soudu
Okresní soud v Jablonci nad Nisou
2 T 119/2005
Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec
31 To 269/2006
8 Tdo 283/2007
Okresní soud v Příbrami
1 T 148/2013
Krajský soud v Praze
10 To 161/2015
3 Tdo 1415/2015
Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově
103 T 295/2011
Krajský soud v Ostravě
5 To 92/2012
4 Tdo 1233/2012
Okresní soud v Příbrami
1 T 148/2013
Krajský soud v Praze
10 To 114/2014
3 Tdo 1495/2014
Okresní soud v České Lípě
3 T 39/2004
Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci
55 To 19/2005
3 Tdo 1552/2005
Okresní soudu v Českém Krumlově
1 T 26/2010
Krajský soud v Českých Budějovicích
3 To 1000/2010
7 Tdo 1014/2011


Poučení:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace (výrok I., II.) lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.


Přílohy: anonymizované verze rozhodnutí ve věcech sp. zn. 8 Tdo 283/2007, 3 Tdo 1415/2015, 4 Tdo 1233/2012, 3 Tdo 1495/2014, 3 Tdo 1552/2005 a 7 Tdo 1014/2011.


Rozhodnuti - 8 Tdo 283_2007
Rozhodnuti - 3 Tdo 1415_2015
Rozhodnuti - 4 Tdo 1233_2012
Rozhodnuti - 3 Tdo 1495_2014
Rozhodnuti - 3 Tdo 1552_2005
Rozhodnuti - 7 Tdo 1014_2011