Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 116/2019

Vážený pane,
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 16. 7. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 116/2019, prostřednictvím které žádáte poskytnutí následujících anonymizovaných kopií rozhodnutí Nejvyššího soudu:

ze dne 11. 2. 2009, sp. zn. 20 Cdo 4360/2008,


ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 20 Cdo 5293/2007,
ze dne27. 10. 2010, sp. zn. 20 Cdo 4106/2008,
ze dne 28. 3. 2010, sp. zn. 20 Cdo 3442/2011,
ze dne 2. 5. 2018, sp. zn. 20 Cdo 338/2018,
ze dne 28. 9. 2016, sp. zn. 20 Cdo 4128/2016.
 
Povinný subjekt Vám tímto požadovaná rozhodnutí zasílá v příloze tohoto sdělení.

Nad rámec informační povinnosti stanovené zákonem Vás povinný subjekt upozorňuje, že Vaše podání trpí formální vadou – není v něm uvedeno, že se jedná o žádost ve smyslu informačního zákona. Jak ostatně výslovně stanovuje § 14 odst. 2 informačního zákona: „Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.“


Po obsahovém posouzení podání bylo dosaženo závěru, že v tomto konkrétním případě je povinnému subjektu zřejmé, že se o žádost o informaci ve smyslu informačního zákona jedná. Tento závěr podporují ostatní obsahové náležitosti podání, které svědčí ve prospěch výše uvedeného závěru.

K zařazení Vašeho podání do agendy poskytování informací podle informačního zákona tak došlo až na základě obsahovém posouzení. Jako fyzická osoba jste uvedl v podání svoje jméno a příjmení, datum narození a doručovací adresu. Dále jste jednoznačně uvedl, jaké informace po povinném subjektu - Nejvyšším soudu - požaduje (poskytnutí specifikovaných anonymizovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu) i v jaké formě (poskytnutí anonymizovaných kopií). Podání závěrem obsahovalo Váš vlastnoruční podpis a datum a místo sepsání žádosti. Na základě výše uvedeného bylo podání ze dne 16. 7. 2019 převzato dne 24. 7. 2019 k vyřízení v rámci agendy poskytování informací pod sp. zn. Zin 116/2019.

Formalistické lpění na textu informačního zákona tak bylo v tomto případě vyhodnoceno jako nedůvodné, zvláště i vzhledem k Vaší ztížené pozici, kdy máte limitovaný přístup k informačním prostředkům. Proto Vás také povinný subjekt nevyzýval k doplnění Vašeho podání, jelikož, jak bylo výše rozvedeno, povinnému subjektu bylo v tomto případě zřejmé, že se jedná o žádost o informaci ve smyslu informačního zákona, a veškeré ostatní náležitosti kladené zákonem na obsah a formu žádosti byly splněny. Přesto Vás povinný subjekt považuje za vhodné upozornit, že k uvedenému přístupu, kterým však povinný subjekt nijak nevybočil ze svojí dosavadní ustálené praxe, došlo pouze na základě výše uvedených okolností svědčících ve prospěch vyřízení Vašeho podání v rámci agendy poskytování informací. Jakákoli další podání, která nebudou výše citované požadavky informačního zákona splňovat, však nebude povinný subjekt způsobilý projednat, resp. věcně vyřídit.
  
Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona
  
Přílohy (tištěné):
 
rozhodnutí ze dne 11. 2. 2009, sp. zn. 20 Cdo 4360/2008,
rozhodnutí ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 20 Cdo 5293/2007,
rozhodnutí ze dne 27. 10. 2010, sp. zn. 20 Cdo 4106/2008,
rozhodnutí ze dne 28. 3. 2010, sp. zn. 20 Cdo 3442/2011,
rozhodnutí ze dne 2. 5. 2018, sp. zn. 20 Cdo 338/2018,
rozhodnutí ze dne 28. 9. 2016, sp. zn. 20 Cdo 4128/2016.