Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 11/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 11/2018, ve které požadujete „poskytnutí kopie rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 1998, sp. zn. 3 Cdon 1237/96.“ Dále výslovně uvádíte, že předmětem Vaší žádosti je anonymizovaná kopie předmětného rozsudku.

Povinný subjekt Vám v odpovědi zasílá elektronickou přílohu - anonymizovanou kopii rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 1998, č. j. 3 Cdon 1237/96 -53.

Pro úplnost povinný subjekt konstatuje, že bohužel nedisponuje rozhodnutím ve strojově čitelném formátu. Nicméně, jak sám v žádosti konstatujete, postačí Vám i prostý scan, který tímto povinný subjekt zasílá.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi obratem zpětně potvrdil do e-mailu odesílatele.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): 3Cdon1237 96.pdf