Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 120/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážená paní,


dne 4. 10. 2017 obdržel Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 120/2017. Podstatou Vaší žádosti je požadavek na sdělení jmen všech tří soudců senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, kteří byli určeni, aby rozhodovali ve věci sp. zn. 30 Cdo 1712/2017 a dále pak požadavek na sdělení, kým a kdy byl pověřen soudce Mgr. Vít Bičák k podpisu usnesení vydaného dne 30. 8. 2017 ve věci sp. zn. 30 Cdo 1712/2017.

Tímto Vám povinný subjekt sděluje (poskytuje informaci), že věc sp. zn. 30 Cdo 1712/2017 byla dne 11. 4. 2017 přidělena k rozhodnutí tříčlennému senátu ve složení: JUDr. Pavel Simon, předseda senátu, Mgr. Vít Bičák, soudce zpravodaj a JUDr. František Ištvánek, člen senátu.

Podle §243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, „O zastavení dovolacího řízení nebo o odmítnutí dovolání, které bylo podáno opožděně, které bylo podáno někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo které nebylo řádně doplněno nebo opraveno a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, může rozhodnout předseda senátu dovolacího soudu nebo pověřený člen senátu.“

Pověřeným členem senátu v případě, když se rozhoduje dle výše zmíněného § 243f odst. 2, zákona č. 99/1963 Sb., není-li určeno jinak, bývá u Nejvyššího soudu automaticky soudce zpravodaj. O tom, že byl pro danou věc jako soudce zpravodaj určen Mgr. Vít Bičák, rozhodl dne 11. 4. 2017, na základě platného rozvrhu práce, bezprostředně po nápadu věci k Nejvyššímu soudu, řídící předseda soudního oddělení č. 30 JUDr. Pavel Pavlík.

Pro úplnost Vám povinný subjekt zasílá odkaz na rozvrh práce, který byl aktuálně platný v měsíci dubnu roku 2017, tedy v době, kdy předmětná věc napadla k Nejvyššímu soudu a byla přidělována k vyřízení danému senátu. Popis způsobu přidělování věcí konkrétním senátům senátního oddělení č. 30 začíná stranou č. 52.

http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/93610126C733FC24C12580F40023147C/$file/(Rozvrh%20pr%C3%A1ce%20k%201.4.2017).pdf

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona