Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 120/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
 

Vážení,

 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 120/2019, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo nebo NSČR a ukončených v období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019, a to ideálně ve formátu spisová značka | datum podání | datum rozhodnutí | způsob vyřízení věci | jméno a příjmení advokáta.

Dále žádáme o seznamy všech civilních a všech trestních věcí ukončených ve výše specifikovaném období, v nichž jsou uvedeny výše specifikované údaje vyjma údaje o jménu a příjmení advokáta (srov. tabulky poskytnuté pod sp. zn. Zin 63/2019).

 

Povinný subjekt Vám tímto požadované informace poskytuje formou celkem tří elektronických příloh nazvaných:

„Zastupující advokáti (1.1.2019-31.3.2019).xlsx“


„Zin 120 2019 - trestní.xlsx“,
„Zin 120 2019 - civilní.xlsx“ .
 

První z uváděných příloh „Zastupující advokáti (1.1.2019-31.3.2019).xlsx“ obsahuje údaje o řízeních ukončených ve Vámi uvedeném období senáty trestního i civilního kolegia, kde alespoň jednu ze stran řízení zastupoval advokát a rovněž identifikaci jednotlivých advokátů. Přílohy „Zin 120 2019 - trestní.xlsx“ a „Zin 120 2019 - civilní.xlsx“ pak obsahují seznamy všech civilních a trestních řízení ukončených ve Vámi uvedeném období.

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdili do e-mailu odesílatele.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností

pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona

 


 
Přílohy (elektronické):

Zastupující advokáti (1.1.2019-31.3.2019).xlsx

Zin 120 2019 - trestní.xlsx

Zin 120 2019 - civilní.xlsx