Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 121/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
 

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 121/2019, prostřednictvím které žádáte

 

„o poskytnutí následujících informací za období roku 2018 (tj. s datem rozhodnutí od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018):

1) Kolik v uvedeném období Nejvyšší soud vydal celkem rozhodnutí v agendě civilních dovolání (agenda Cdo)?

2) V kolika rozhodnutích ze sady rozhodnutí v bodě 1 shledal alespoň částečně dovolání přípustné? Tj. bylo alespoň částečně či zcela dovolání zamítnuto, či napadené rozhodnutí (či rozhodnutí 1. stupně) zrušeno (a vráceno) či napadené rozhodnutí změněno?

3) V kolika rozhodnutích ze sady rozhodnutí v bodě 1 nebylo přistoupeno k meritornímu projednání podaného dovolání a dovolání bylo tedy jako celek odmítnuto pro nepřípustnost, vady či zjevnou bezdůvodnost (tzn. nezahrnujte, prosím, případy, kdy došlo pouze k částečnému odmítnutí dovolání a ve zbytku byl proveden meritorní přezkum napadeného rozhodnutí)?

Jedná se o obdobný, avšak zjednodušený ohledně údajů i časového rozpětí, typ informace, která byla Nejvyšším soudem poskytnuta v rozhodnutí sp. zn. Zin 40/2018.“

 

Povinný subjekt Vám tímto požadované informace zasílá formou přílohy tohoto sdělení „Zin 121_2019.xls“.

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste obratem potvrdil přijetí tohoto sdělení do e-mailové schránky, odkud Vám povinný subjekt informaci zasílá.


 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností,

pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona

 


Příloha (elektronická): Zin 121_2019.xls.