Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 122/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
 
Vážení,

 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 7. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 122/2019, prostřednictvím které žádáte

 

„o zaslání anonymizované verze rozsudku vydaného nadepsaným soudem dne 26. června 2019, ve věci sp. zn. 22 Cdo 4161/2018, případně o potvrzení, že toto rozhodnutí bylo uveřejněno na elektronické úřední desce soudu.“

 

Povinný subjekt Vám tímto požadované rozhodnutí zasílá v anonymizované podobě v příloze tohoto sdělení.

 

Povinný subjekt dále konstatuje, že v případě poptávaného rozhodnutí se jedná o usnesení a nikoli o rozsudek, jak uvádíte v žádosti. Toto nesprávné označení však nezpůsobilo žádné pochybnosti o obsahu žádosti, neboť v dané věci dne 26. 6. 2019 vydal Nejvyšší soud pouze jediné rozhodnutí, proto nic nebránilo věcnému vyřízení žádosti v souladu s informačním zákonem.

Povinný subjekt dále upozorňuje, že na elektronické úřední desce soudu na webových stránkách www.nsoud.cz (dále jen „EÚD“) a rovněž na úřední desce v budově soudu je povinnost vyhlašovat toliko rozsudky a nikoliv usnesení (nicméně i usnesení mohou být na EÚD vyhlašována na základě pokynu předsedy senátu – viz ustanovení § 243f odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). Jelikož se v případě poptávaného rozhodnutí jedná o usnesení, tak toto usnesení nebylo veřejně vyhlašováno (resp. nebyla povinnost toto usnesení veřejně vyhlásit, ani o vyhlášení předmětného rozhodnutí na EÚD nerozhodl příslušný předseda senátu). Vašemu druhému (alternativnímu) požadavku na poskytnutí potvrzení o „uveřejnění“ na EÚD tak z povahy věci nelze vyhovět (pro povinný subjekt se jedná o tzv. neexistující informaci, která by byla důvodem pro odmítnutí žádosti podle § 2 odst. 4 informačního zákona). Jelikož jste však v žádosti uvedli dva alternativní požadavky – poskytnout anonymizovanou kopii rozhodnutí, nebo alespoň poskytnout potvrzení o „uveřejnění“ na EÚD, bylo možné vyhovět přímo již Vašemu prvnímu požadavku, a povinný subjekt se nemusel věcně zabývat druhým (alternativním) požadavkem Vaší žádosti.

Vzhledem k formulaci Vaší žádosti a rovněž vzhledem k výše uvedenému si Vás povinný subjekt dovoluje upozornit na nesprávnost Vašeho alternativního požadavku na sdělení, zda „rozhodnutí bylo uveřejněno na elektronické úřední desce soudu“. Tento Váš požadavek je v zásadě nesprávný, jelikož EÚD neslouží k zveřejňování (či uveřejňování) rozhodnutí (rozsudků, případě usnesení, pokud tak rozhodne předseda senátu), ale k vyhlašování rozhodnutí (rozsudků, popř. vybraných usnesení). Zkrácené verze vyhlašovaných rozhodnutí jsou na EÚD a úřední desce v budově soudu vyvěšeny jen po dobu 15 dnů, poté jsou staženy. Mj. se tak děje proto, že obsahují osobní údaje účastníků řízení a v některých případech také dalších osob. Výklad pojmů „vyhlašování“ a „zveřejňování“ považuje za důležitý rovněž Ústavní soud, a to ve svém plenárním nálezu ze dne 2. 7. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 38/18, body 34 až 36, viz následující citace z uvedeného nálezu (důraz doplněn):

K tomu je nicméně potřeba uvést, že věta druhá čl. 96 odst. 2 Ústavy výslovně vyžaduje veřejné vyhlášení rozsudku, nikoli toliko jeho zveřejnění. Vyhlášení soudního rozhodnutí mělo a má svůj specifický význam a tradičně s ním byly a jsou spojeny určité právní důsledky (ve vztahu k napadenému rozsudku viz § 49 odst. 10 soudního řádu správního; srov. i nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2551/16 ze dne 27. 3. 2018). Tento pojem tak nelze zaměňovat se zveřejněním rozsudku a vyžaduje-li Ústava veřejné vyhlášení rozsudku, je nutné trvat skutečně na veřejném vyhlášení. Případné zveřejnění ve vyhledávacích systémech na internetových stránkách (postrádající prvek bezprostřednosti, nemající procesní relevanci a závisející na správě soudů) požadavkům čl. 96 odst. 2 Ústavy neodpovídá.“

Citovaný nález je veřejně dostupný z následujícího odkazu:

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_38_18_na_web.pdf

 

Závěrem povinný subjekt uvádí, že Nejvyšší soud zveřejňuje veškerá vydávaná rozhodnutí o dovolání na svých webových stránkách www.nsoud.cz v databázi nazvané Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu (tedy mimo EÚD), kde jsou umisťována tato rozhodnutí natrvalo, a to už od poloviny roku 2002. Jedná se o zveřejňování anonymizovaných verzí rozhodnutí, obvykle ve lhůtě 60 dnů od data, kdy příslušný senát definitivně vypravil kompletní spis s odůvodněným rozhodnutím k prvoinstančnímu soudu a věc tzv. „odškrtl“ ve své interní databázi. V mimořádných případech lze zveřejnit anonymizované rozhodnutí na uvedeném místě dříve, a to za podmínky, že již bylo doručeno všem účastníkům (stranám) řízení a pokyn k dřívějšímu zveřejnění anonymizované kopie rozhodnutí vydal předseda příslušného senátu. Nejvyšší soud tímto způsobem postupuje obvykle právě v případě, kdy je o urychlené zaslání anonymizované verze rozhodnutí požádáno v rámci žádosti podle informačního zákona anebo u mediálně (veřejností) sledovaných případů.

 

Vámi poptávané rozhodnutí je tak rovněž dostupné z následujícího odkazu:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E0D7E71A1127FFBDC125845E002C3602?openDocument&Highlight=0,

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností,

pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona

 


Příloha (elektronická): Rozhodnutí - 22 Cdo 4161/2018