Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 123/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
 
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 7. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 123/2019, v následujícím znění:

„Dobrý den, žádám Vás podle Zákona o svobodném přístupu k informacím o seznam všech soudních řízení vedených u Vašeho soudu k mojí osobě, a to jak věcí skončených tak probíhajících.“

Tímto Vám povinný subjekt poskytuje následující informaci:

Nejvyšší soud ve své databázi ke dni 9. 8. 2019 neevidoval žádná řízení (řízení aktuální ani z dřívější doby), ve kterých byste figurovala mezi účastníky řízení, vyjma aktuálního řízení o poskytnutí informace, tedy řízení sp. zn. Zin 123/2019.

Vzhledem k tomu, že další (následující) požadovaná informace v rámci předmětné žádosti sp. zn. Zin 123/2019 (seznam řízení) je podmíněna kladnou odpovědí na otázku týkající se existence samotných – v žádosti specifikovaných – soudních řízení u Nejvyššího soudu, pak povinný subjekt takový seznam logicky nevypracovával.

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 


Mgr. Petr Tomíček,
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona