Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 124/2017

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti O. H., (dále jen „žadatel“), ze dne 24. 10. 2017, sp. zn. Zin 124/2017, o poskytnutí informace ve smyslu Informačního zákona,
takto:

Podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 11 odst. 4 písm. b) Informačního zákona se žádost žadatele částečně o d m í t á v místě, kde směřuje k poskytnutí kopie konečného rozhodnutí ve věci dovolacího řízení sp. zn. 28 Cdo 2151/2017, tedy kopie rozhodnutí z dovolacího řízení, které navazuje na předchozí řízení u odvolacího Vrchního soudu v Praze ve věci sp. zn. 4 Co 167/2016, neboť se jedná o požadavek na poskytnutí informace o rozhodovací činnosti soudu.
O d ů v o d n ě n í :

Žadatel dne 24. 10. 2017 adresoval Nejvyššímu soudu žádost sp. zn. Zin 124/2017, kde požaduje následující:

„poskytnutí kopie rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání proti následujícím rozhodnutím vrchních soudů: (pokud bylo podáno a v jednotlivých případech již bylo rozhodnuto)

o rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 177/2015-73 ze dne 15. září 2016
o rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 166/2016-134 ze dne 18. května 2017
o rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 167/2016-119 ze dne 12. ledna 2017
o rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 173/2016-130 ze dne 6. dubna 2017
o usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 61/2016-69 ze dne 1. prosince 2016
o rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 56/2016-87 ze dne 24. listopadu 2016
o rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 52/2016-157 ze dne 12. ledna 2017
o rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 189/2016-72 ze dne 25. května 2017
o rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 180/2016-78 ze dne 30. března 2017
o rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 82/2016-249 ze dne 18. května 2017
o rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 45/2016-135 ze dne 9. února 2017
o rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 193/2015-114 ze dne 8. září 2016
o rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 149/2016-106 ze dne 3. listopadu 2016
o rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 179/2016-68 ze dne 18. května 2017
o rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 208/2015-106 ze dne 13. října 2016
o rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č. j. 1 Co 57/2016-96 ze dne 16. listopadu 2016
o rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č. j. 5 Co 23/2016-69 ze dne 19. ledna 2017
o rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č. j. 5 Co 29/2016-122 ze dne 23. března 2017

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na e-mailovou adresu. Pokud doručení požadovaných informací na tuto elektronickou adresu nebude možné, žádám o jejich písemné doručení na níže uvedenou adresu trvalého pobytu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.“


Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.“

Povinné subjekty ve smyslu § 11 odst. 4 písm. b) Informačního zákona „neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků.“

Pro větší srozumitelnost povinný subjekt nejprve uvádí seznam dovolacích řízení, která navazují na (některá) žadatelem uváděná řízení před Vrchním soudem v Praze. S výjimkou jediného řízení sp. zn. 28 Cdo 2151/2017, navazujícího na napadený rozsudek odvolacího Vrchního soudu v Praze sp. zn. 4 Co 167/2016 ze dne 12. 1. 2017, kde příslušný senát civilního kolegia Nejvyššího soudu již rozhodl dne 24. 10. 2017, všechna další níže uvedená řízení jsou k dnešnímu dni aktuálně vedena u Nejvyššího soudu jako „nevyřízena“, tedy, nebylo o nich ještě rozhodnuto:

28 Cdo 1241/2017 - navazuje na rozhodnutí ze dne 24. 11. 2016 sp. zn. 4 Co 56/2016
28 Cdo 4024/2017 - navazuje na rozhodnutí ze dne 9. 2. 2016 sp. zn. 4 Co 45/2016
28 Cdo 4693/2017 - navazuje na rozhodnutí ze dne 3. 11. 2016 sp. zn. 4 Co 149/2016
28 Cdo 901/2017 - navazuje na rozhodnutí ze dne 13. 10. 2016 sp. zn. 4 Co 208/2015.

K dalším žadatelem uváděným rozhodnutím Vrchního soudu v Praze neexistuje k dnešnímu dni v databázi Nejvyššího soudu záznam o dovolacím či jiném řízení.

Vzhledem k tomu, že žadatel svoji žádost podmínil slovy „pokud bylo podáno (dovolání) a v jednotlivých případech již bylo rozhodnuto“, pak se prostřednictvím své žádosti sp. zn. Zin 124/2017 ze dne 24. 10. 2017 k dnešnímu dni domáhá vedle poskytnutí informace o samotné existenci dovolacích řízení u jím vyznačených sporů také poskytnutí kopie konečného rozhodnutí ve věci sp. zn. 28 Cdo 2151/2017.

Nejvyšší soud bez výjimky respektuje ustálenou praxi ve vztahu k informování o své rozhodovací činnosti, podle které se konkrétní rozhodnutí soudu poskytují „třetím osobám“ až poté, kdy jsou (zpravidla prvoinstančním soudem) doručena všem účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že spis byl spolu s rozhodnutím o dovolání ve věci sp. zn. 28 Cdo 2151/2017 z Nejvyššího soudu vypraven k prvoinstančnímu Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 2. 11. 2017 a povinný subjekt nemá od tohoto prvoinstančního soudu k dnešnímu dni potvrzení o doručení rozhodnutí všem účastníkům řízení, rozhodl o částečném odmítnutí žádosti sp. zn. Zin 124/2017.

Povinný subjekt v tuto chvíli nemá jinou možnost, než žádost v dané části odmítnout, neboť je v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) Informačního zákona vázán 15tidenní lhůtou k poskytnutí informace, nerozhodne-li podle § 15 Informačního zákona o jejím odmítnutí.

Proces doručování soudních rozhodnutí je sice konečnou fází rozhodovací činnosti soudů, ale podle názoru povinného subjektu stále ještě spadá pod režim § 11 odst. 4 písm. b) Informačního zákona a povinný subjekt pak v takovém případě informace neposkytuje. Současně tím povinný subjekt naplňuje právo na spravedlivý proces, neboť nelze považovat za ústavně konformní, aby se třetí osoby seznamovaly se závěry soudního rozhodnutí dřív, než bude doručeno účastníkům řízení. Výjimkou mohou být případy veřejného vyhlašování soudního rozhodnutí, kdy veřejnost může být přítomna a má tak možnost získat informaci o výsledku soudního řízení současně s účastníky předmětného řízení. Rozhodnutí, kterého se žadatel domáhá, však bylo vydáno na neveřejném zasedání, neboť dovolací soud v souladu s § 243a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, rozhoduje zpravidla bez jednání.

Den, kdy je konkrétní rozhodnutí doručeno účastníkům řízení, Nejvyšší soud nemůže ovlivnit, neboť není doručujícím orgánem. Tímto je soud prvního stupně, který v každé dané věci rozhodoval v samotném úvodu řízení. Doručování rozhodnutí Nejvyššího soudu (obecně výsledku dovolacího řízení) přímo řeší § 86 odst. 2 a 3 Kancelářského řádu Nejvyššího soudu, ve znění platném od 1. 11. 2010, k dohledání na internetových stránkách Nejvyššího soudu pod odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/CB12B13F347A4EC7C1257F7A003886A3/$file/Kancelarsky%20rad.pdf.

Citované znění § 86 odst. 2 a 3 Kancelářského řádu Nejvyššího soudu:
„ (2) Není-li stanoveno jinak, nebo nevyplývá-li něco jiného z procesního předpisu, rozhodnutí, jímž se řízení u soudu o opravném prostředku končí, doručuje procesní soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno, popř. jemuž byl vrácen spis.
(3) Způsob doručení určí v referátu předseda senátu, soudce, který vyřizuje věc, případně asistent soudce; přitom zvolí takový způsob doručování, který šetří čas a náklady soudu a osob či orgánů, jimž se doručuje.“

Nejvyšší soud souběžně s výše uváděnou praxí v seznamování jednotlivých účastníků řízení s výsledky rozhodovací činnosti zveřejňuje veškerá vydávaná rozhodnutí na svých webových stránkách www.nsoud.cz. Jedná se o zveřejňování anonymizovaných kopií rozhodnutí, obvykle ve lhůtě 60 dnů od data, kdy příslušný senát definitivně vypravil kompletní spis s odůvodněným rozhodnutím k prvoinstančnímu soudu a věc ve své databázi tzv. „odškrtl“. V tomto případě běží lhůta od data 2. 11. 2017.

Žadateli pro úplnost povinný subjekt na závěr sděluje, že pokud nebude ochoten čekat na zveřejnění požadovaného rozhodnutí ve výše naznačeném termínu, může se anonymizované verze rozhodnutí domáhat také prostřednictvím následné nové žádosti v souladu s § 12 Informačního zákona („Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření“). A to v okamžiku, kdy lze předpokládat, že Krajský soud v Českých Budějovicích již doručil rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 2151/2017 ze dne 24. 10. 2017 všem účastníkům řízení. Povinný subjekt, který je v kontaktu s Krajským soudem v Českých Budějovicích, paralelně v těchto dnech proces doručování rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 2151/2017 ze dne 24. 10. 2017 sleduje a předpokládá, že zprávu o doručení všem účastníkům řízení (doručenky) bude mít k dispozici co nejdříve, jak jen to bude možné.

Poučení:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebo odmítnutí konkrétní části žádosti lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), podat odvolání. Odvolání je nutno podat u povinného subjektu do 15dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Odvolání musí mít náležitosti podle § 82 odst. 2 správního řádu ve spojení s § 37 odst. 2 správního řádu. Pokud je odvolání podáno prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití podpisu (běžný e:mail), musí být v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě, tj. s uznávaným elektronickým podpisem.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona