Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 125/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
 
Vážený pane,

 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 9. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 125/2019, v následujícím znění:

 

„chtěl bych se zeptat, zda jde nějakým způsobem naráz získat všechna anonymizovaná rozhodnutí/rozsudky, například v jednom souboru najednou, která jsou uvedená/přístupná na vašem webu pomocí vyhledávání. Pokud jich chci více, musím vybírat vždy po padesáti. Nebo jsem dosud nenašel nějakou jinou vhodnou cestu.

Mám zájem o vaše rozsudky jen jako o jazykový korpus vytvořený mnoha lidmi pro studium četnosti slov a n-gramů v nich. Je zajímavý z hlediska jazykového jako obrovské pemzum právnické češtiny.

Pokud to lze, žádám o sdělení, jakým způsobem to získat pro jednorázové nekomerční využití pro studijní účely. Například zasláním odkazu na soubor, vypálení na CD/DVD....“

 

Povinný subjekt konzultoval Vaši žádost se specialisty na informační technologie, kteří jsou zaměstnanci Nejvyššího soudu. Provedenou konzultací bylo zjištěno, že Nejvyšší soud nedisponuje žádným „interním nástrojem“, který by mu umožnoval hromadně stahovat rozhodnutí Nejvyššího soudu z jeho internetové databáze. Uvedené neumožňuje ani interní Informační systém Nejvyššího soudu (dále jen „ISNS“).

Ačkoli Nejvyšší soud sám Vámi dotazovaným nástrojem nedisponuje, a jeho pracovníci by podle svého vyjádření nebyli schopni sami takový počítačový program vytvořit, dovoluje si Vás povinný subjekt odkázat na jiné počítačové experty, programátory např. z komerční sféry, z nichž jistě někteří by uměli naprogramovat nástroj, jenž by hromadné stahování judikatury z internetové databáze Nejvyššího soudu umožňoval. Uvedený postup totiž využívají např. provozovatelé různých právních informačních systémů a databází. Povinný subjekt je o tom informován proto, že někteří z nich Nejvyššímu soudu dopředu avizují jimi plánované hromadné stahování rozhodnutí, aby nedocházelo k přetížení internetové databáze.

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona