Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 126/2017

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud obdržel dne 27. 10. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 126/2017. Konkrétně žádáte poskytnutí anonymizovaného usnesení Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 30 Cdo 89/2015 ze dne 18. 4. 2017.

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a˘získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

V souladu s § 6 odst. 1 Informačního zákona Vás tedy povinný subjekt odkazuje na databázi zveřejněných anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, která se nachází na webových stránkách www.nsoud.cz. Konkrétní požadované rozhodnutí naleznete přímo pod tímto odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E37002EDED2BE5AFC12581CD0036D514?openDocument&Highlight=0,

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro jednoznačné určení počátku uvedené 30denní lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste přijetí takto poskytnuté informace zpětně potvrdil na e:mailovou adresu, ze které Vám byla doručena.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona