Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 127/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 30. 10. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 127/2017. Prostřednictvím této žádosti se domáháte následující informace:

„… dovoluji si obrátit se na Vás v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací, zdali je u Vašeho soudu aktuálně vedeno nebo bylo v posledních 3 letech pravomocně ukončeno jakékoliv řízení, jehož účastníkem na straně žalující nebo na straně žalované je nebo byla společnost HAYLEY CZ s.r.o., IČ: 26955890, se sídlem Železná 694/5a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48136.

Pokud takové řízení evidujete, prosím o zaslání informace obsahující jména či názvy všech účastníků řízení s označením, zda vystupují na straně žalující nebo žalované, dále spisovou značku a předmět řízení. V případě, že žádné takové řízení neevidujete, prosím o potvrzení této skutečnosti…“

Povinný subjekt Vám tímto sděluje, že Vámi uvedená právnická osoba vůbec nefiguruje v databázi řízení u Nejvyššího soudu, resp. v Informačním systému Nejvyššího soudu. Z toho vyplývá, že v minulosti (nejméně zpětně od druhé poloviny roku 2001, od kdy je elektronická databáze v provozu) nebyla uvedená právnická osoba účastníkem žádného řízení u Nejvyššího soudu.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona